PERSONPROFIL

Helge Lieblein

Tune Borgerliste

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 12. februar 1950 i København I et forhold 4 børn

T

Helge Lieblein var i år 2017 kandidat for Tune Borgerliste til kommunalvalget i Greve kommune. Helge Lieblein blev ikke valgt ind.

Privat har han fire børn og seks børnebørn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 12 Tune Borgerliste in total 706

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Som folkeskolelærer gennem 32 år mener jeg at have et indgående kendskab til uddannelse i almindelighed og folkeskolen ii særdeleshed. Skolereformen og den inkluderende skole var en katastrofe. Sidstnævnte grundet manglende ressourcer. Folkeskolen er fællesskabets skole og må ikke gøres til gestand for spareøvelser. Tilskud til privat- og friskoleordningen bør afskaffes. Folkeskolen er den sidste fællesnævner i vort samfund og vigtig for sammenhængskraften i vort samfund.
Nærmiljøet i Tune landsby er forpestet af 3500 gennemkørende køretøjer pr. døgn. Den støj- og partikelforurening dette medfører skal ophøre fx ved anlæggelse af omfartsveje.
Vedligeholdelse af fredede lokaliteter lader meget tilbage at ønske. Reorganisering af tilsyn/kontrol med park og vej kunne være en idé. Manglende overholdelse af bevaringsplaner er også et ømt punkt.
Politiets tilstedeværelse og kontrol skal sikre at trafikpåbud overholdes. Det sker ikke.
Flere og flere ældre borgere i Tune nødvendiggør at der satses på bygning af ældreboliger i form af ollekoller og andels og almene seniorboliger samt plejehjem.

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affaldssortering gavner miljøbevidstheden og gavner miljøet.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende enig fordi et enig forudsætter at det ikke kun bliver smagsdommere og kunstmafiaens repræsentanter, der står for valg af kunstnere, begivenheder, etc. Kunsten skal hvad enten der er tale om musik, billedkunst, foredrag, etc. appellere bredt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi man skal være solidarisk med samfundets svageste.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange eksempler på at det er en rigtig dårlig idé af indlysende grunde. Serviceniveauet falder fordi det kommer til at handle om først at underbyde og derefter gå efter størst muligt afkast til investorer.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 elever er ideelt mens klasser å 26 til 28 ikke er et særsyn. Der er en akut ressourcemangel i folkeskolen. Derfor flere penge til folkeskolen for at tilgodese reform og inklusion.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med skam at melde er jeg ikke opdateret.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vist kun Liberal Ambulance der mener at det er en mulighed.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi der ikke er nogen vej udenom!

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier er et must, og der findes områder der kunne holde for. Jeg bor i en trafikhærget landsby hvor børn af sikkerhedshensyn er henvist til at cykle på fortovet. Der går rigtig mange cykelstier på en kilometer jysk motorvej

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge alene gør det ikke. Anspor virksomhederne ved at honorere dem for at skabe permanente jobs. Arbejdsgiverne er tilbageholdende på grund af for meget papirnusseri. Større virksomheder melder om at de gør en indsats grundet social samvittighed.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad er velhavende? Hvis man har betalt sin skat og sparet op for at sikre en nogenlunde tryg alderdom skal man så påregne at aflevere det hele til den kommunale hjemmepleje. Er man velhavende med én eller to millioner på bankbogen eller .....Det må vi have defineret.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidelse og psykiatriske behandlingstilbud er områder der er forsømt, men hvilke områder skal undgælde? Derfor overvejende uenig medmindre andre områder mod forventning kan rumme økonomiske nedskæringer.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har man det mindste kendskab til pædagogers arbejdsvilkår vil man vide at de er voldsomt underbemandet. Det skader arbejdsmiljøet og giver ikke optimale udviklingskår for børnene.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hellere også tilbyde gode etableringsvilkår og udviklingsmuligheder og god infrastruktur. Men det forudsætter selvfølgelig også kapital.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først erhverver man grund og hus gennem låntagning og betaler afdrag og renter af den løn man i forvejen har betalt skat af, så hvad med at afskaffe grundskylden eller reducere den til det symolske.

Uddannelse

Folkeskolelærer og billedkunstner K.D.A.S. og Det Kgl. Danske Kunstakademi

Erhvervserfaring

Pensionist
T

Uddannelse

Folkeskolelærer og billedkunstner K.D.A.S. og Det Kgl. Danske Kunstakademi

Erhvervserfaring

Pensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet