PERSONPROFIL

Helene Forsberg-Madsen

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 26. marts 1985 i København Single

Ø

Helena Forsberg-Madsen var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i København kommune. Helena Forsberg-Madsen blev ikke valgt ind.

Hun er uddannet cand.soc fra Aalborg Universitet og har gennem en årrække arbejdet indenfor socialområdet - politisk, akademisk og i praksis. I dag leder hun en række projekter omkring etablering af læsegrupper for socialt udsatte som supplement til andre indsatser og varetager den socialfaglige implementering af læsegrupper som social indsats bredt i organisationen.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 421 Enhedslisten in total 55241

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker at arbejde for et mere lige København, hvor der er plads til alle uanset baggrund samt kulturelle og socioøkonomiske forudsætninger. København skal ikke være en by for de rige og kommunen skal prioritere at hjælpe socialt udsatte og andre af byens borgere til et værdigt liv i byen. Vi skal have et boligmarked som inkluderer borgere på tværs og vi skal skabe sociale fællesskaber på tværs af sociale lag og forskellige forudsætninger. Vi skal sikre lige muligheder og gode livsvilkår for at give plads til individuel udfoldelse og forskellighed. Derfor stiller jeg op for Enhedslisten København.

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende at mennesker med handicap og andre særlige behov kan komme rundt i byen, ligesom der skal være gode muligheder for akutkørsel og offentlig transport. Derudover bør vi gøre alt for at skabe de bedste muligheder for cyklister i København. Det vil få flere til at fravælge byen, sikre at flest muligt kan komme rundt på lige vilkår og skabe mindre forurening i København.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Amager Fælled er et unikt naturområde og et åndehul i en storby som København. Derfor skal boligbyggeriet i området bremses. Det betyder dog ikke, at der ikke er behov for og skal bygges nye billige boliger i København. Kampen for at bevare Amager fælled handler ikke om for og imod boliger, men om at vi skal prioritere begge dele - både natur og boliger.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for et mere socialt lige København og dermed en politik som kobler sociale-og miljømæssige hensyn i indsatsen for at skabe en mere bæredygtig og tilgængelig by for alle. I Frank Jensens periode som overbrodmester er uligheden steget og der er ikke kommet bedre vilkår for socialt udsatte borgere. Derfor har Frank Jensen ikke været god nok som overborgmester.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god kollektiv trafik er afgørende for at skabe mere lighed i mulighederne for transport for byens borgere. Alle skal kunne komme rundt i- og udenfor byen og have gode muligheder for at passe et arbejde osv. Samtidigt skal vi tage hensyn til miljøet og derfor prioritere kollektiv transport over privatbilisme. Det er solidarisk og bæredygtig politik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange vil rigtig gerne affaldssortere, men mangler i dag muligheder for at gøre det nemt og simpelt. Det gælder blandt andet på Refshaleøen, hvor jeg selv bor. Her er der ingen affaldssortering og ingen steder at komme af med det. Vi skal arbejde for at sikre gode sorteringsmuligheder bredt i København. Det vil borgerne bakke op om!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet skal prioriteres højt, men der er andre områder som har mere akut behov for tilførsel af flere midler. Derfor skal der ikke pt. afsættes flere midler til området, men de eksisterende midler skal bruges klogt ift. at skabe mere idrætstilbud som er tilgængelige for alle. Det er afgørende at børn fra udsatte familier får bedre muligheder for at deltage i idrætsaktiviteter og det skal kommunen støtte.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at prioritere kunst og kultur og skabe tilbud som er tilgængelige for alle. Derfor skal området prioriteres og der skal gives tilskud til arrangementer rundt i kommunen. Vi skal sikre at midlerne anvendes på borgernære og fællesskabsorienterede initiativer og der bør prioriteres midler til at give støtte til lavtlønnede borgere som ønsker at gøre brug af kulturinstitutionerne.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København er en stor andel borgere socialt udsatte som har stort behov hjælp. Desværre får alt for mange langt fra tilstrækkelig hjælp og det skal gøres bedre. Der er behov for at tage et opgør med lovgivning og kulturen i det eksisterende system for at skabe en rimelig indsats for udsatte borgere. Det er dyrt, men nødvendigt og et væsentlig led i at skabe en mere lige by og bedre liv for mennesker i København.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løsningen på problemerne i ældreplejen er ikke mere konkurrence fra private aktører. Det vil tværtimod skabe et mere differentieret og ulige system, og skabe endda ringere arbejdsvilkår for medarbejderne. Vi skal gøre ældreplejen bedre ved at tilføre de ressourcer det kræver at sikre en ordentlig pleje og dermed skal vi samtidigt forbedre arbejdsvilkårerne. Det vil spare ressourcer på sygdom blandt personalet og vigtigst af alt skabe et bedre og mere værdigt liv for ældre i kommunen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt centralt at vi prioriterer genoptræning som en væsentlig del af behandlingen i sundhedssektoren. Det er nødvendigt for at folk bliver ordentligt raske, og derfor skal vi som kommune blive dygtigere til at samarbejde med regionerne om at skabe kontinuitet og sammenhæng i indsatsen. Det er dog svært at lave en generel vurdering af, om der skal bruges flere ressourcer på genoptræning. Det kræver mere viden om, hvor der skal skæres og derpå en konkret vurdering.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af elever i folkeskolen skal nedbringes for at sikre gode læringsmuligheder for eleverne og ordentlige arbejdsvilkår for lærerne. Derfor bør vi arbejde på at fordele eleverne på en måde, så der bliver et lige og lavere antal i klasserne på kommunens skoler.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er langt fra let at være arbejdsløs og slet ikke i en kommune som København. Tværtimod påtvinges arbejdsløse, som ofte slet ikke kan arbejde, arbejdsprøvninger, ressourceforløb og andre typer af aktivering, mens mulighederne for at få en førtidspension er fraværende. På mange områder indenfor beskæftigelsessystemet i KBH hersker der helt urimelige og umenneskelige forhold. Det skyldes til dels en alt for stram lovgivning udstukket centralt og dels en alt for stram forvaltning lokalt.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten er den bedste måde at omfordele ressourcerne med henblik på at modvirke ulighed og sikre en ordentlig indsats for borgere som har behov for hjælp. Derfor skal vi ikke sænke kommuneskatten.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal være en god by at leve i uanset hvor I København man bor. Derfor skal vi prioritere alle områder af byen og samtidigt sikre at særligt de mest trængte områder kan rumme trængslen. Der kan være områder som trænger til at få tilført flere midler, men det er ikke nødvendigt at lave en generel politik på området i København.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rekrutteringen til bandemiljøet og kriminalitet er nært forbundet med en marginaliseret position og manglende tilknytning til almene fællesskaber. Det er en svær opgave for samfundet at løse, men ikke desto mindre nødvendigt. Vi skal konstant arbejde for at skabe tilknytning og inklusion for unge som alternativ til bandemiljøet. Det skal ske gennem en fokuseret indsats i samarbejde mellem skoler, fritidsordninger, frivillige foreninger, organisationer og kommunen.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe de bedste incitamenter for at vælge cyklen fremfor andre transportmidler og derfor skal vi prioritere forbedring af cykelstinettet over for eksempel forbedring af kørselsmuligheder. Man skal stadig kunne komme rundt i bil i København, men cykling og kollektiv transport skal prioriteres over privatbilisme.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bevarelsen af naturområder skal sikres og det skal ske i højere grad end det er tilfældet i dag. Og skal naturen vige for udstykning til bebyggelse skal det være til at bygge billige almene boliger.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der foregår rigtig meget på det kulturelle område i København og det skal vi prioritere og støtte. Vi skal skabe gode muligheder for at afholde arrangementer og støtte frivillige indsatser i den forbindelse. Heldigvis tiltrækker København i disse år mange initiativer og der er derfor ikke pt. behov for at bruge flere ressourcer på området. Så længe kernevelfærdsområder bløder skal vi prioritere det, herunder den sociale indsats for udsatte borgere, ældreplejen, pasningsområdet mv.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende nødvendigt at prioritere indsatser i de dele af byen som er udsatte. Men vi bør ikke fokusere entydigt på specifikke boligområder, men derimod skabe indsatser i de områder af byen som er belastede. Når problemerne koncentreres i specifikke områder af byen skal der sættes ind på mange niveauer - socialt, kulturelt og ift. uddannelse og arbejde.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tage godt imod flygtninge og sikre alle som kommer hertil en god start i Danmark. Derfor skal der afsættes tilstrækkelige midler til at sikre gode tilbud omfattende sociale ydelser, sprogundervisning, idrætsfaciliteter, mentorstøtte, vejledning, uddannelse mv.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældrepleje er kernevelfærd og alle skal have ret til en god og tilstrækkelig ældrepleje. Derfor bør vi ikke skabe et system, hvor nogle ældre skal betale mere end andre - tværtimod bør vi sikre en tilstrækkelig og tilgængelig pleje for samtlige af kommunens ældre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges flere midler på sociale indsatser blandt sindslidende for at sikre bedre tilbud end det ofte er tilfældet i dag. Men vi bør ikke skære på andre dele af kernevelfærden for at sikre dette.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Daginstitutionerne er enormt pressede og der er behov for flere hænder for at sikre ordentlig pasning og rimelige arbejdsvilkår. Det er ikke godt nok i dag og for at undgå yderligere nedskæringer, bør vi indføre en grænse for antallet af børn pr. pædagog. Det er dyrt og skal finde sted ved gradvis indfasning.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Heldigvis er København allerede et attraktivt sted for virksomheder at være i kraft af vores status som hovedstad. Det er nemt at tiltrække arbejdskraft og det er et dejligt at sted at bo, og København har allerede det som mange kommuner kæmper for at skabe. Derfor skal vi ikke bruge flere penge på at tiltrække flere.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København skal der være plads til mennesker i forskellige indkomstgrupper og derfor er der i nogle tilfælde behov for at sænke grundskylden. Det gælder særligt for børnefamilier i lavtlønnede jobs og andre, som ikke kan blive i deres boliger pga. stigende grundskyld.

Uddannelse

Cand. Soc. Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Projketleder og socialfaglig konsulent Læseforeningen
Ø

Uddannelse

Cand. Soc. Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Projketleder og socialfaglig konsulent Læseforeningen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet