PERSONPROFIL

Frederik Damgaard

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 10. april 1963 i Haverslev, Hanherred Gift 3 børn Bor i Greve Kommune

I

Frederik Damgaard var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Greve kommune. Frederik Damgaard blev ikke valgt ind.

Frederik Damsgaard har siden 2006 arbejdet for virksomheden KMD A/S, først som kundekonsulent og siden 2009 som projektleder. Han har tidligere arbejdet som systemudvikler i blandt andet Berlingske og Bladkompagniet

Privat er han gift og har tre børn.

Mærkesager

  • Bureaukrati
  • Skattepolitik
  • Beskæftigelse
  • Retspolitik
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Frihed - Tillid - Fællesskab

- Frihed er kernen i at være liberal.
Jeg er liberal i hjertet. Jeg mener oprigtigt, at det bedste, vi kan give hinanden, er friheden til at udfolde sig og udvikle sig.

- Tilliden i det danske samfund er høj og grundlaget for vores velfærd. Uden tillid får vi masser af kontrol, og det bidrager ikke til samfundets fremgang eller borgernes velstand og velfærd. Staten skal gå forrest og vise tillid til ansatte, virksomheder og borgere.

- Samfundets opgaver løses i fællesskab. Velfærd, omsorg, sociale udfordringer, miljø, klima, integration og vækst kan vi hver især bidrage med, men det er i fællesskab, vi løser opgaverne.
Fællesskab skaber identitet, respekt, værdighed og ligeværd.

Om mig

- Jeg sætter en ære i at være ærlig, lyttende, anerkendende, konstruktiv og løsningsorienteret.

- Jeg ønsker at fremme samarbejde, dialog, respekt og tillid. Jeg ser mig selv som en del af løsningen og ikke en del af problemet.

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønninger er et privat anliggende og "den danske model" sikrer gode aftaler. Vi skal til gengæld sikre at parterne på arbejdsmarkedet ikke skrider til ulovligheder i lønkampen.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At påvirke borgernes adfærd ved at reducere antallet af gratisydelser er et instrument, det offentlige skal kunne bruger overalt, også på sundhedsområdet.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er blandt de mest lige lande i verden, og det er derfor ikke en prioritet at bekæmpe økonomisk ulighed.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre en indsats for at få flere ind på arbejdsmarkedet. Det gælder også alle der har en nedsat arbejdsevne, men som gerne vil bidrage. Personer med handicap, helbredsproblemer eller nedsat arbejdsevne.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går ud over alle: de inkluderede børn, de øvrige børn, lærerne og forældrene. Tanken og grundidéen om inklusion er fin, men gennemførelsen af den halter.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have fokus på at øge kvaliteten af ældreplejen, og vi skal nedbringe bureaukratiet. Vi skal tage ny teknologi i anvendelse.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At påvirke borgernes adfærd ved at reducere antallet af gratisydelser er et instrument, det offentlige skal kunne bruger overalt, også på ældreområdet.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten skal fjernes af hensyn til de fattigste! Topskatten hæmmer vækst og skabelse af nye arbejdspladser. Fjernelse af topskatten vil være (næsten) provenu-neutral, dvs. der vil være de samme penge til offentlig aktivitet

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et alt for højt lønniveau skader dansk økonomi, men så længe produktiviteten og innovationen er på et højt niveau, er et højt lønniveau i Danmark ikke et problem.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der skal investeres i infrastruktur for at styrke økonomien. Men der skal ikke investeres mere i det offentlige "bredt".

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De første kr 7.000 du tjener skal være skattefri. Forældre skal kunne bruge deres børns frikort.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan du klare sig selv, skal staten lade dig være! Kan du ikke, skal stat og civilsamfund sammen yde støtte.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fair samhandelsaftaler er det vigtigste. Bistand bør have fokus på at etablere retsstater uden vold og korruption. På det fundament kan ulandene producere og innovere sig til velstand

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal insistere på dialog, men vi skal være ligeså insisterende på at Ruslands imperialisme i Krim, Ukraine, Syrien mv samt deres håndtering af anderledes borgere er uacceptabel.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf og resocialisering skal begge vægtes i danske retspleje

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Elbiler er stor miljøbelastning pga af deres lithium-batterier, og i den nuværende form ikke løsningen, men det øge luftkvaliteten i byerne, så som en overgangsløsning bør vi sænke afgifterne.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden 1980 er tiden til administration for fagpersonale inden for børnepasning, sundhed og undervisning i runde tal fordoblet fra ca 25% af tiden til ca. 50% af tiden. Den udvikling skal vendes.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges alt for meget tid på bureaukrati fremfor på omsorg.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der åbnes et privathospital i ens lokalområde, skal borgeren have krav på at blive behandlet på det. Med folkeskolerne har vi set hvordan lokalsamfundet er rykket sammen for at starte en privatskole, hvor folkeskolen er lukket. Samme borgerengagement i et lidt større lokalsamfund om at bevare et sygehus som privatsygehus skal understøttes, f.eks ved at borger har krav på behandling på nærmeste sygehus, også hvis det er privat - og forudsat at de handler lidelsen/sygdommen.

44 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Motorvej Kalundborg - Rønnede samt Motorring 5 er topprioriteter i infrastrukturen. Der spildes milliarder af kroner hvert år på at arbejdskraft og varer sidder i kø på motorvejene ved København. Jeg vil arbejde for at valgte MF'ere på Sjælland og de berørte kommunernes borgmestre og erhvervsliv sammen udarbejder strategi for hvordan udbygningen kan finde sted.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som liberal er en af grundteserne at den enkelte har frihed til at bestemme over eget liv og træffe egne valg. Men staten skal gribe ind overfor dem, der begrænser andre borgeres frihed, og det sker i ghettoerne. Parallelsamfund med social kontrol fratager borgere deres frihed, og det er statens opgave at hjælpe disse borgere

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 61 Liberal Alliance in total 886
KV 2013 Personlige stemmer 118 Liberal Alliance in total 617

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg er liberal i hjertet. Jeg mener oprigtigt, at det bedste, vi kan give hinanden, er friheden til udfolde og udvikle sig.

Jeg forestiller mig Greve som et sted, hvor der er højt til loftet, rummeligt, fri for misundelse, naturlig omsorg for de svage og beundring, for de, der dag efter dag yder deres bedste.

Jeg vil arbejde for

• Bedre forhold for børn og unge

• Bedre forhold for erhvervslivet

• Lige muligheder - alle behandles lige

• Mere privat produktion i velfærdssektoren

• At vi i Greve tør gå nye veje

Innovation – vækst – velstand – velfærd

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være op til den enkelte skole at beslutte brug af tablets, til hvilke klassetrin og i hvilke undervisningssamenhænge, tablet skal bruges. Og iøvrigt må skolerne selv vælge leverandør af tablets

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et efterslæb på vedligeholdelse af skolebygningerne; det kommer først. Skattelettelser må komme derefter - Greve har i forvejen landets 8. laveste udskrivningsprocent og landets næstlaveste grundskyldspromille.

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve har lav klassekvotienter (22,1 i 2016)

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er de seneste 4 år blevet taget om kontakthjælpsmodtagere, så de kommer i beskæftigelse, også når de er på kontakthjælp. Mere kan gøres, og det bliver der.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er masser af gode kræfter i erhvervslivet, civilsamfundet og blandt de frivillige. De bør inddrages i højere grad.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En omfordeling af ressourcer på kultur vil være kærkommen, f.eks kan det tocifrede millionbeløb, Greve Kommune giver i driftstilskud til Portalen bruges bedre.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er masser af gode kræfter i erhvervslivet, civilsamfundet og blandt de frivillige. De bør inddrages i højere grad.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har gennem de seneste fire år været flere pædagoger pr barn i Greve Kommune.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve har landets næstlaveste grundskyld. Provenuet fra grundskylden må ikke stige - borgerne skal vide hvad de opkræves i grundskyld.

Politiske hverv

2014 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Liberal Alliance

2011 - nu

Medlem Liberal Alliance

2011 - 2018

Formand LA Greve Liberal Alliance

1983 - 2010

Medlem Venstre

Uddannelse

1984 - 1987

Erhvervsdatalog IT, Handelshøjskolen i Købenavn (nu CBS)

1979 - 1982

Student Matematisk-Fysisk, Sønderborg Statsskole

Erhvervserfaring

2006 - nu

Senior Projektleder KMD A/S
I

Politiske hverv

2014 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Liberal Alliance

2011 - nu

Medlem Liberal Alliance

2011 - 2018

Formand LA Greve Liberal Alliance

1983 - 2010

Medlem Venstre

Uddannelse

1984 - 1987

Erhvervsdatalog IT, Handelshøjskolen i Købenavn (nu CBS)

1979 - 1982

Student Matematisk-Fysisk, Sønderborg Statsskole

Erhvervserfaring

2006 - nu

Senior Projektleder KMD A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet