PERSONPROFIL

Erik R. Holst

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 26. maj 1967 Gift 3 børn

V

Erik R. Holst (V) Er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune, han er medlem af Social-, Sundhed- og Ældreudvalget.

Erik R. Holst er uddannet lærer Holbæk Seminarium med linjefag i Idræt og Engelsk og arbejder til daglig som lærer på opholdsstedet Hjortemarksgaard. Han har tidligere arbejdet som folkeskolelærer på Bramsnæsvigskolen, hvor han senere blev skoleleder for specialskoleenheden.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 202 Venstre in total 4162

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

For sikre en mere værdibaseret tilgang til løsning af kommunale opgaver i Lejre kommune, og være modvægt til den kedelige centralisering og "djøf-isering" som har fundet sted i den offentlige sektor de senere år. Vi skal give kommunens medarbejder ansvar og kompetence, og tro på at de kan løse opgaverne, og skære ned på den overflødige kontrol som skaber mistillid.
Og så skal vi stoppe med at lukke de små institutioner og skoler. De er grundlaget for vores lokalsamfund. Samtidig skal vi give vores ledere på skoler, institutioner og ældrecentre reel kompetence til at løse deres opgaver. Der er centraliseret alt for meget, og nu skal vi den anden vej. Vores haller skal drives af dem der bruger dem, og hver hal skal have sin egen halinspektør som sammen med brugerne træffer relevante beslutninger, selvfølgelig med ansvar overfor en overordnet økonomi.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er selv økologisk landmand, og mener ikke kommunen skal bruge skattekroner på at fremme en bestemt produktionsform, men til gengæld fjerne barrierer for alle små virksomheder. F.eks. kan man gøre det nemmere at være økolog ved at være mere liberal med tilladelse til skiltning for vejboder og gårdbutikker, ligesom kan kan være mere liberal med tilladelse til læskure, så vi kan få flere dyr på markerne. Dette vil gavne alle lokale producenter - også de økologiske.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg accepterer ikke præmissen for spørgsmålet, idet boligtilbud til enlige, i lige så høj grad kan tilbydes af andre end de almennyttige boligselskaber.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det såkaldte "kernevelfærds" udvalg er pseudodemokratisk, og den seneste DI undersøgelse af erhvervsklimaet giver fortsat Lejre bundkarakter, men bliver nærmest fremlagt som en god historie, fordi vi er gået fra plads nr. 91 til 86. På den anden side skal Carsten Rasmussen have ros for, at borgerne kan få et møde med ham, og han er synlig.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et spørgsmål om det ene eller det andet. Både busser og biler kører jo på vejene, og hvis man skal med toget, er der jo mange der tager bilen til stationen, så.....

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes i forvejen vi er gode til at håndtere vores affald i kommunen. Man kan blot køre på KARA en weekend og ved selvsyn se hele kommunens mødested :-) Men jeg tror stadig godt der f.eks. kan ske mere kompostering af husholdningsaffald end der gør nu.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler heller ikke om flere penge på dette område, men om gode rammevilkår, dvs. ordentlige fysiske anlæg - både haller og udendørs anlæg, som bliver vedligeholdt rettidigt og med ordentlig kvalitet. Til gengæld skal både frivillige og de lokale der arbejder i f.eks. haller, have både ansvar og kompetence til at træffe beslutninger som vedrører dem.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal koncentrere vores ressourcer om børn, skoler og ældre, samt ordentlige fritidsfaciliteter for alle.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke indtryk af, at de socialt udsatte bliver nedprioriteret i Lejre kommune.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at erkende, at de fleste flygtningen reelt er migranter, dvs. at de ikke har nogen intention om at vende hjem, men ønsker et liv i Danmark. Der er grænser for hvor mange fremmede vi kan integrere, især når det gælder mennesker fra f.eks. Mellemøsten og Afrika, som har en kultur som for nogens vedkommende er verdensfjern fra vores.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence kan være godt, men hvis man kun kigger på prisen og ikke på kvaliteten, risikerer man at give opgaven til firmaer som så går konkurs, og det kan blive dyrt for alle parter. Så alt i alt kommer det helt an på, hvorledes man håndterer det at lave private firmaer konkurrere. I øvrigt har jeg selv meget positive erfaringer med vores kommunale ældrepleje.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger for mange penge på medicin, og for lidt på forebyggende foranstaltninger.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har verdens dyreste folkeskole, så vi skal ikke bruge flere penge her end vi gør i dag. Men nogle af de mange ressourcer der f.eks. bruges på specialundervisning, kunne måske bruges bedre, hvis vi f.eks. havde gode madordninger, og eleverne havde bedre mulighed for fysisk aktivitet i løbet af dagen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svært at svare på, når man ikke selv har prøvet det.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er jeg tilhænger af lavere personskat i Danmark. Men skattepolitik er for Folketinget. Det batter ikke noget at vi i kommunen sænker skatten med f.eks. 0,2% når de fleste mennesker betaler over 40% i indkomstskat. Lad os bruge vores kræfter i Lejre kommune på prima service på børn, skole og ældreområdet, super faciliteter for idræt- og foreningslivet, samt ordenlig og hurtig servicering af virksomhederne i kommunen.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man behøver ikke nødvendigvis tilføre penge for at hjælpe. Yderområderne er ikke u-lande. Men nogle gange har man indtryk af, at yderområderne udsultes, og al udvikling skal foregå i stationsbyerne Hvalsø og Lejre samt Kr. Hyllinge. Så hvis man startede med at standse udsultningen og gav mulighed for både bolig- og erhvervsudvikling over hele kommunen, ville vi være nået langt. Og så mener jeg vi skal genåbne Kr. Sonnerup skole, og gå i dialog med Glim om det samme.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen et område hvor penge ikke er alt. Da jeg ikke ved nøjagtig hvor meget der bruges, og hvor meget andre kommuner gør, giver spørgsmålet ikke så meget mening. Men jeg mener, at kommunen skal tage et medansvar for at forebygge kriminalitet. Men om det sker ved at skabe et fantastisk idræts- og foreningsliv, eller på andre måder, kan jo altid diskuteres, og jeg tror ikke der er nemme løsninger her.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange gode cykelstier i Lejre kommune, men målet må være, at man kan færdes sikkert på cykel, også i vinterhalvåret, uanset hvor man bor. Det må også være et mål at flere børn cykler til skole, da børn i dag bevæger sig meget mindre end de bør, og det vil have en stor sundhedsmæssig effekt, hvis vi havde flere cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er formuleret som om, erhvervsområder i dag prioriteres højere end naturområdet ?!? Det tror jeg vist ikke er tilfældet. Vi bor i en meget naturskøn kommune, som vi skal værne om. Vi skal ikke lave store industriområder for forurenende virksomheder, men føre en god erhvervspolitik for de virksomheder der er her i dag.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en kommunal opgave, som vi skal bruge mange ressourcer på. Til gengæld skal kommunen være velvillig hvis foreninger, private eller virksomheder ønsker at arrangere større begivenheder i kommunen. Denne velvillighed kan være ift. lån eller leje af lokaler, men også tilladelser til f.eks. at lukke en vej eller lignende skal der ses velvilligt på, sålænge det foregår under hensyn til lokalområdet, naboer og med almindelig sund fornuft.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen handler det ikke om penge. Men f.eks. er der kun 1% af flygtningene der vender tilbage til deres hjemland. Dvs. at de reelt er migranter, og ønsker at blive i Danmark. Folketinget har lavet regler, så de hverken må lære dansk eller arbejde. Samtidig er der så mange anke-muligheder at sagshandlingen tager årevis. Så hvis vi reelt skal gøre noget på området, skal folketinget og staten tage sig sammen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke betragte vores liv som en lang refusionsopgørelse, hvor det bare handler om at få ligeså meget igen, som vi har betalt ind til fællesskabet i løbet af livet. De der kan betale selv skal gøre det, og så skal fællesskabet hjælpe dem der ikke kan.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At svare begavet på dette spørgsmål kræver jo et indgående kendskab til de præcise pengebeløb der bruges på alle områder. Men min generelle holdning til prioritering på sundhedsområdet er, at vi skal bruge færre penge på medicin, og flere penge på varme hænder, genoptræning og forebyggende foranstaltninger.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så bør man jo også svare på, hvor pengene skal komme fra, og det kan man ikke i dette spørgsmål. Jeg vil ikke afvise at prioritere børnepasning højere, men det egner denne test sig ikke til at tilkendegive noget meningsfuldt om.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en kommune der er fantastisk at drive virksomhed i. Men i stedet for at fokusere på at tiltrække virksomheder der ligger andre steder, skal vi bare bruge energien på alle de virksomheder der er her i dag. Hvis Lejre kommune leverede fantastisk service til de eksisterende virksomheder, ville vi også være et fantastisk sted at flytte til, eller starte ny virksomhed.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folketinget har frataget de lokale politikere alt reelt selvstyre ift. skatteindtægter. Derfor skal kommunalbestyrelsen bare holde skatte uændret, og koncentrere sig om at levere første klasses service baseret på gode værdier og ikke kun på regneark.

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre
Medlem af Social-, Sundhed- og Ældreudvalget Lejre Kommune, Venstre

Uddannelse

2003 - 2005

Lærer Holbæk Seminarium

1990 - 1996

Bachelor's Degree Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2007 - nu

Skoleleder Specialskolen Bramsnæsvig
V

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre
Medlem af Social-, Sundhed- og Ældreudvalget Lejre Kommune, Venstre

Uddannelse

2003 - 2005

Lærer Holbæk Seminarium

1990 - 1996

Bachelor's Degree Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

2007 - nu

Skoleleder Specialskolen Bramsnæsvig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet