PERSONPROFIL

Eric Steffensen

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Lolland
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 30. juni 1946 i Slesvig Gift 3 børn

O

Eric Steffensen (DF) er byrådsmedlem i Lolland Kommune. Han er næstformand for Børne- og Skoleudvalget samt medlem af Økonomiudvalget. Han har været valgt i Lolland Kommune siden valget i 2013. Eric Steffensen var i øvrigt kandidat for Dansk Folkeparti til folketingsvalget i 2015.

Eric Steffensen arbejder til daglig som selvstændig konsulent, og han har tidligere været beskæftiget i folkeskoleregi i mange år. Han er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og var beskæftiget som lærer i flere år, før han blev skoleleder og siden skoledirektør. Efterfølgende har han taget en kandidatuddanelse i ledelse fra Copenhagen Business School og driver i dag sit eget rådgivningsfirma i Stokkemarke på Lolland, hvor han er bosat. Han er gift og far til tre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 372 Dansk Folkeparti in total 2364
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 412 Dansk Folkeparti in total 2917
KV 2009 Personlige stemmer 77 Dansk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg er engageret og har indsigten/viden i netop de 3 områder, der relaterer til, hvad jeg løbende i mit arbejdsliv har beskæftiget mig med. Jeg er kreativ tænkende og "læser" loven om områderne på den måde, at det der ikke er beskrevet er "en ny mulighed". Jeg har i en del af mine job med børn/unge stået i spidsen for at gøre en indsats omkring det forebyggende område, som man først nu er begyndt at "tænke" på, men tøver med at gennemføre. En stemme op Eric Steffensen er en garanti for "fornyelse".

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Holger Schou Rasmussen har været en god borgmester for Lolland i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lolland Kommune skal arbejde for at skabe gode muligheder for, at borgerne kan vælge privat hjemmepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Efter dårlige erfaringer er jeg alligevel tilhænger af, at borgeren skal have en valgmulighed. De dårlige erfaringer skyldes administrationens mangel på kompetencer og selvindsigt - de var ganske simpelt ikke dygtige nok. Udvalgsformanden var ikke engageret nk.

3 Lolland Kommune skal stoppe med at opstille vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vindmøller er OK ,men de skal opstilles på vandet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne kigge mere på kollektivtrafikkens muligheder. Lige nu fungerer kollektivtrafikken ikke i vore landdistrikter.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I øjeblikket støtter vi idrætslivet med ressourcer, der i forhold til kommunens størrelse er ret god.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I øjeblikket matcher vi "udbud og efterspørgsel", synes jeg. En bedre katalogisering af offentlige kunstværker med en beskrivelse af alle disse i Lolland Kommune ønskes.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Lolland Kommune flygtninge, der ikke "yder", men koster på budgettet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Serviceniveauet kan højnes, hvis man i beskrevne kontrakter indføjer nogle forpligtelser vedr. erfaringsudveksling.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen syge skal mangle tilbud til at blive rehabiliteret. Bedre organisering af tilbuddene og en infrastruktur, der gør det muligt for syge borgere at komme fra A til B.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En rigtig god idé, men først skal vi altså have en arbejdstidsaftale med lærerne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har store problemer med 18 til 29 årige. I denne gruppe er der i øjeblikket ca. 500 unge, der ikke har opfyldt kravene til en ungdomsuddannelse, og som stadig får tilbud, der ligner "skolen", hvor de tidligere har fået "knækket" deres selvværd - det er ikke godt nok.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er begyndt at prioritere vækst- og bosætningsmuligheder i landdistrikterne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har startet en tidlig indsats, bygget på Heckmans-kurven - indsats allerede fra fødslen.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da Lolland Kommune har en udstrækning 30 gange 40 kilometer begrænser det muligheden for udbygning i større stil uden for byområderne. Vore almindelige veje er stærkt trafikkerede og farlige, hvad angår børn/unge i trafikken. I byerne er nettet OK.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi tager i vores kommuneplan hensyn til naturen ved oprettelse af bolig- og erhvervsområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I forhold til kommunens størrelse støtter vi allerede mange kulturelle "events"

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi støtter foreningslivet med ressourcer på dette område.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min holdning er, at vi skal ikke forsørge denne gruppe eller have forpligtelser over for disse i større grad. Integration betyder, at initiativpligten går begge veje. Ofte oplever jeg, at flygtninge/indvandrere "bevidstløs" forlanger uden at yde.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I vort samfund, der bygger på solidaritet, skal alle ældre have samme tilbud - altså tilbud, der gratis for at kunne opretholde et værdigt liv. Til gengæld synes jeg, at den offentlige folkepension bør indeksreguleres, således at pisstigninger får indflydelse på pensionens "udvikling". Personer der ikke har optjent tid"- indvandrere/flygtninge skal ikke have ret til at få uld pension uden videre som nu.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i budget 2018 prioriteret flere ressourcer til dette område, men ikke på bekostning af sundhedsområdet generelt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt sikkert. Vores ressourcer ligger i en "stærk næste generation".

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være en god idé med flere virksomheder, men det skal være virksomheder, der "vil" Lolland og som ser muligheder i "grøn" produktion generelt.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 476 Dansk Folkeparti in total 64745
RV 2013 Personlige stemmer 371 Dansk Folkeparti in total 67834

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg er engageret og har indsigten/viden i netop de 3 områder, der relaterer til, hvad jeg løbende i mit arbejdsliv har beskæftiget mig med. Jeg er kreativ tænkende og "læser" loven om områderne på den måde, at det der ikke er beskrevet er "en ny mulighed". Jeg har i en del af mine job med børn/unge stået i spidsen for at gøre en indsats omkring det forebyggende område, som man først nu er begyndt at "tænke" på, men tøver med at gennemføre. En stemme op Eric Steffensen er en garanti for "fornyelse".

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere specialisering koster, ligesom medicinpriserne er steget. Se ovenover vedr. organisering og struktur.

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal indtænkes nye måder at organisere "busruter" på. Måske brugerstyrede "folkebusser", hvor nærsamfundet tages med på råd.

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at organiseringen af opgaver stadig er ustruktureret i forhold til brugeren. Én vej ind og én, der er tovholder i hele forløbet for den enkelte patient. Sundhedsplatformen kan blive en hjælp i forhold til patienten, men i øjeblikket skabes der uro, da der er mangle på information til patienten med hensyn til de indkøringsproblemer, der pt. er vedr. denne proces.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I min verden burde al sundhedsbehandling være gratis. Udlændinge skal betale for behandling i Danmark. Hvis dette "fejler", skal den pågældende udlændings hjemstat betale/hefte for udgiften.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle danske borgere har ret til "gratis" lægebehandling.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ret lægehjælp uanset bopæl i regionen. Det nye regionsråd skal forpligtes til at skabe lige muligheder for alle regionens borgere.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at konkurrencesituationen vil bidrage til dette, men er forpligtende samarbejde vedr. nye behandlingsmetoder og erfaringsudveksling vil komme patienterne til gode.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nye sygehusstruktur kræver imidlertid, at der skabes hurtigere infrastruktur i alvorlige tilfælde - lægehelikopter.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at der vil være rationaler ved at konkurrenceudsætte servicefunktioner - ved en professioneludbudsrunde bør der kunne spares ca. 10 - 20 %, der vil kunne benyttes til kerneopgaven.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvor der er vilje, er der også løsninger. uligheden for at tænke kreativt vil ofte skabe løsninger, der forbedrer status uden merforbrug af ressourcer.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som jeg tidligere nævnte, så mener jeg, at den offentlige transport skal "nytænkes".

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi ønsker udvikling i "Guldkantsdanmark", skal der placeres ungdomsuddannelser dér. Den centralisering, der har været i region Sjælland har "tappet" yderområderne for unge og dermed bidraget til "afvikling".

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehusområdet er et godt eksempel. Yderligere centralisering vil føre beslutningsprocessen mod Christiansborg, og dette vil svække regionernes indflydelse på udviklingen af det nære behov.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er nu også sløjfet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det her område drejer sig også om forebyggelse. Ingen skal afstå for at søge hjælp ved mistanke om alvorlig sygdom - mistanke om livstruende situation.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udsagn er det rigtigt, men det er ikke i orden at inddele Danmark "velfærdsklasser".

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ca. halvdelen af befolkningen bor i landdistrikterne, og her bør man også skabe vækst og dermed bosætning.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ved ikke nok om området. Jeg mener imidlertid, at områdets borgere skal tages med i en troværdig høring.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det hjælper ikke at "udsulte" landområderne på den måde - det skaber afvikling. Ca. halvdelen af befolkningen bor i landdistrikterne i region Sjælland.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomsuddannelser skal i højere grad fordeles i hele regionen. Det nye "Absalon" er en hån mod landdistrikterne.

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Lolland Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Næstformand for Børne- og Skoleudvalget Lolland Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Lolland Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Næstformand, Fritids- og Kulturudvalget Lolland Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Kandidat Ledelse, Copenhagen Business School
Diplomuddannelse
Erhvevsuddannelse

Erhvervserfaring

Udviklingskonsulent Selvstændig
Skoledirektør
Skoleleder
Lærer
O

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Lolland Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Næstformand for Børne- og Skoleudvalget Lolland Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Lolland Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Næstformand, Fritids- og Kulturudvalget Lolland Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Kandidat Ledelse, Copenhagen Business School
Diplomuddannelse
Erhvevsuddannelse

Erhvervserfaring

Udviklingskonsulent Selvstændig
Skoledirektør
Skoleleder
Lærer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet