PERSONPROFIL

Emil Blücher

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Solrød

Født 29. juli 1993 i Solrød I et forhold Bor i Solrød Kommune

I

Emil Blücher (LA) er medlem af Solrød kommunes byråd for Liberal Alliance. Han blev i 2013 valgt ind for venstre, men valgte i foråret 2017 at skifte fra Venstre til Liberal Alliance. I den igangværende periode er han medlem af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Emil Blücher har taget en gymnasial uddannelse på Solrød Gymnasium og stiftede sit første firma i en alder af 16 år. Han arbejder til daglig som E-købmand og partner hos HUMA.dk ApS, og derudover ejer han Blücher Media. Emil Blücher er opvokset i Jersie Strand, og har indtil for nyligt været bosat i Havdrup. Sammen med kæresten Regine, er han nu bosat i Solrød Strand.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Bureaukrati
  • Økonomi
  • Skole og uddannelse
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Staten og kommunerne skal blive bedre til at fokusere på deres kerneopgaver. Gennem effektiviseringer og fjernelse af bøvl og bureaukrati, kan der frigøres store pengesummer, som i stedet bør gives i form af skattelettelser.

De danske virksomheder og iværksættere, skaber det økonomiske fundament, som er med til at betale for vores velfærdssystem. Derfor er det utrolig vigtig, at erhvervslivet har gode vilkår. Vi skal derfor gøre det mere attraktivt at starte virksomhed.

Som medlem af Solrød Byråd på femte år, oplever jeg på nært hold hvordan kommunerne detailstyres af staten. Jeg mener at beslutningerne træffes bedst tæt på borgerne. Staten skal derfor undlade at styre kommunerne, gennem de puljer som vinder frem i større og større grad.

Mit navn er Emil Blücher, og jeg er din liberale kandidat på Sjælland. Såfremt at jeg bliver valgt til folketinget, vil jeg gøre en ihærdig indsats for at øge den personlige frihed, mindske bureaukratiet, skabe højere vækst og sænke skatterne.

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er positivt at den private sektor vokser hurtigere end den offentlige sektor. Der er stadig rig mulighed for at optimere den offentlige sektor, uden at der skal tilføres væsentlig flere medarbejdere og penge.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En analyse fra CEPOS viste at en gennemsnitslig MR-scanning kunne foretages på et privathospital, for 1.075 kroner. Til sammenligning koster en MR-scanning i gennemsnit 2.805 kroner på et offentligt hospital. Dette er blot et ud af mange eksempler på, at der er et stort potentiale ved at indrage private aktører i det offentlige sundhedsvæsen.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedssektoren bør stadig primært finanseres gennem skatteopkrævning. En beskeden brugerbetaling vil dog kunne dæmme op for eksempelvis udeblivelser på landets hospitaler, som koster samfundet dyrt.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt er jeg tilhænger af at fageksperter i Medicinrådet, har ansvar for at holde medicinens virkning op mod prisen. Omvendt frygter jeg en situation, hvor man poster rigtig mange penge i dyr medicin, som kun har en begrænset livsforlængende effekt. I visse tilfælde, vil jeg mene, at pengene her var brugt bedre andre steder i sundhedssektoren.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vælger man at få sin ægtefælle til Danmark, må man også være indstillet på egenfinansering. Dermed skal det ikke skal være muligt at modtage sociale ydelser de første år man kommer til Danmark.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som gæst i Danmark, skal man følge landet love og regler. Gør man ikke det, er man heller ikke velkommen i landet.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er det godt, at der stilles krav til dem der kommer til Danmark. Omvendt er det også vigtigt, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Det bør være en klar forudsætning at borgere der kommer til Danmark er selvforsørgende.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet tilskynder folk til at tage et arbejde.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigere at hæve den generelle velstand og levestandard for borgerne, end at uligheden holdes nede. Hvis Bill Gates flyttede til Danmark i morgen ville uligheden stige, men ville nogen danskere være dårligere stillet af den grund?

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde, sammenlignet med at være på offentlige ydelser. Ingen skal betale skat af de første 7.000 der tjenes hvert måned, og derudover skal der maksimalt opkræves 40% skat på arbejde. Dermed bliver der et væsentligt incitament for at være på arbejdsmarkedet.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forud for folkeskolereformen, blev det ikke påvist at lange skoledage er ensbetydende med dygtigere elever. Skoledagens længde bør derfor gøres kortere, så eleverne i højere grad får mere frihed til et liv uden for skolen.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I takt med at danskerne bliver ældre, er det også naturligt, at de bliver på arbejdsmarkedet i længere tid. Man bør i den forbindelse også lukke ned for nytilmeldinger til efterlønssystemet, og lave en fair overgangsordning for dem igennem mange år har indbetalt til ordningen. Når det er sagt, bliver vi nødt til at afsætte de nødvendige ressourcer i de kommende år, for at følge med det stigende antal ældre medborgere.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har man betalt skat gennem et langt liv, er det også på sin plads, at man modtager en ordentlig grundydelse som ældre.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for at omprioritere ressourcerne, i takt med at der kommer flere ældre. Samtidig er det nødvendigt, at ældreplejen løbende optimeres og effektiviseres, for at sikre mest mulig velfærd for pengene.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nuværende udligningsordninger – herunder i særdeleshed hovedstadsudligningen – bør fuldstændig gentænkes. Som det er nu, findes der nemlig tilfælde hvor der flyttes milliarder af kroner til rige kommuner med skyhøje opsparinger (fx. Københavns Kommune).

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Statslig adfærdsregulering er ikke vejen frem. Det bør i højere grad være op til borgernes egen dømmekraft, at træffe beslutninger der vedrører deres hverdag. Dertil kommer, at vores skatte- og afgiftssystem er mere end rigeligt komplekst i forvejen. Disse systemer skal gøres mere simple – ikke det modsatte.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er jalousi og jantelov af værste skuffe. Danmark ville være et mere velstående land uden denne skat, da topskatten i sidste ende får befolkningen til at arbejde mindre.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uklogt at "investere" mere i det offentlige for at styrke økonomien, i en tid med højkonjunktur. Med et af verdens højeste offentlige forbrug, bør fokus i stedet være på at lette skatter og afgifter, for at styrke økonomien. Statens primære opgave er at levere gode kerneydelser. Her eksisterer der et stort potentiale for at afskaffe bøvl og bureaukrati, og på den måde frigøre varme hænder til gavn for borgerne.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet aftales mellem arbejdsmarkedets parter, og bør ikke være en politisk bestemt opgave. Skattetrykket i Danmark er dog skadeligt for virksomhedernes konkurrenceevne, og dermed også for landets økonomi.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har et af verdens højeste skattetryk, hvilket er med til at svække virksomhedernes konkurrenceevne. Med lavere skatter og afgifter, stilles danske virksomheder bedre, hvilket vil danne grundlaget for øget økonomisk vækst.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnefamilierne skal ikke have mere direkte økonomisk støtte. Til gengæld skal danskerne have markante skattelettelser, hvilket blandt andet vil være med til at øge børnefamiliernes økonomiske handlerum.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal yde en ordentlig hjælp til socialt udsatte børnefamilier – men det kalder i sig selv ikke på mere omfordeling. I stedet bør både tilskud og skatter sænkes for velfungerende børnefamilier, således at dem der kan klare sig selv, også gør det uden for meget statslig indblanding.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forældrenes og ikke statens opgave, at give deres børn et sundt forhold til alkohol. Ved at gøre alkohol forbudt, er jeg nervøs for at man gør alkohol mere "spændende", end hvad godt er for de unge.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks ulandsbistand følger FN's anbefaler, hvilket er rigtig fint. Ulandsbistanden bør dog i højere grad fokusere på verdens fattigste.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Verdenssamfundet bliver nødt til at reagere, når russerne eksempelvis annekterer deres nabolande.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke sidde i fængsel, sammen med hærdede voksne kriminelle. Som samfund skal vi gøre alt hvad vi kan, for at løfte vores unge mennesker ud i det, som kan ende ud i en kriminel løbebane. I den forbindelse virker det kommende ungdomskriminalitetsnævn som et godt tiltag.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomisk kriminalitet straffes i dag uforholdsvist højt, sammenlignet med eksempelvis vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registreringsafgiften bør fjernes på alle biler

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske virksomheder betaler alt rigeligt i skatter og afgifter. Øgede grønne afgifter svækker danske virksomheders konkurrencesituation, hvilket i værste fald rykker produktionen til andre lande, som langt fra har de samme miljømæssige standarder som i Danmark.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en naturlig ting for mange danskere, at genbruge i deres hverdag. Derfor er det næppe en vigtig politisk opgave, at sikre at dette sker.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU blander sig i for mange opgaver, som burde være op til de enkelte medlemslande. I min verden, skulle EU tage omdrejningspunkt i frihandel, og ellers holde fingrene væk fra alt fra vores dagpengeregler til kanalsnegle og lakridspiber.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark kan hjælpe langt flere, ved at hjælpe i nærområderne.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som det er nu, vil en permanent grænsekontrol betyde, at Danmark må forlade Schengensamarbejdet og den nordiske pasunion. Dette vil have betydelige konsekvenser for Danmark, hvorfor det ikke er en vej vi skal gå.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering og offentlige udbud er den bedste måde at sikre, at der leveres mest mulig velfærd for pengene.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Smartere arbejdsgange og mindre unødig administration, kan i høj grad være med til at frigøre ressourcer i det offentlige.

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ghettodannelse har store konsekvenser for samfundet, og er et problem, som ikke løses blot ved at snakke om det. Derfor er det fint, at kommuner og boligorganisationer får en række konkrete værktøjer til at modvirke dette.

44 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene behøver ikke at udelukke det andet. Den kollektive trafik kan sagens forbedres, uden at der skal tilføres store pengebeløb – eksempelvis ved at konkurrenceudsætte togstrækninger, som der er gode erfaringer med i det jyske. Samtidig er god grund til at bygge den omtalte motorvej.

45 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den "nye" forsøgsordning med lægebetjente skadestuer i Roskilde og Næstved er et godt tiltag, da afstanden er vigtig når skader pludselig sker. Ved planlagt ambulant behandling, mener jeg dog at ekspertise slår geografisk afstand. Derfor kan det godt betale sig at samle store behandlinger på specialiserede sygehuse.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 106 Venstre in total 4411
KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 285 Liberal Alliance in total 873

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skat

Med kandidatens egne ord

-Lav skat - er man klar til at sætte skatten op når der er behov for det, skal man også være klar til at sætte den ned, når der er mulighed for det

-Et styrket erhvervsliv - blandt andet gennem hjemtagelse af erhvervsservice som pt. ligger i Greve

-Bedre betingelser for vores lokale foreninger - det skal være lettere at være forening

-Øget fokus på vores unge - natbus i weekenderne, fokus på gymnasiet og ungdomsboliger på busholdepladsen

Spørgsmål og svar

1 Det er en god idé, at Solrød Kommune agerer som foregangskommune på klimaområdet med et mål om at sænke CO2-niveauet med 65 procent frem mod 2025.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke være en grøn kommune for enhver pris. De steder hvor man kan lave miljøtiltag, som giver en "god businesscase" - fx. Solrød Biogas - skal vi selvfølgelig være med. Men vi skal eksempelvis ikke omdanne hele vores bilpark til elbiler, hvis det betyder at udgifterne øges på grund af det.

2 Det er en god idé at bygge et højhus på 10 etager i Solrød Centret for at imødekomme efterspørgslen på boliger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med over 7.000 på venteliste til en almen bolig, kommer vi aldrig til at tilbyde en almen bolig til alle - og det er heller ikke en kommunal kerneopgave. Almene boliger er billige af en årsag - nemlig at dig og mig er med til at betale for at andre kan få en billig husleje. Når det er sagt, skal Solrød Kommune selvfølgelig råde over et passende antal boliger til socialt udsatte mv. Jeg ser hellere at ledig plads i Solrød Center anvendes til at udvikle centeret i en bedre retning.

3 Niels Emil Hörup har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niels gør alt hvad han kan for at repræsentere Solrød Kommune bedst muligt - og det har han min respekt for. Dog savner jeg at borgmesteren er mere visionær for Solrød Kommunes vedkommende, og bliver bedre til at gøre brug af det store borgerlige flertal som er i kommunen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Solrød er en pendlerkommune, og rigtig mange er afhængige af at have én eller flere biler. Derfor har vejnettet også en helt central rolle i vores lokale trafikafvikling.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke affaldssortere "bare" for at affaldssortere. Men vi skal gøre det dér hvor indsatsen og økonomien står mål med effekten.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I budgettet for 2018-2021 er der afsat rigtig mange penge til idrætsområdet - blandt andet til opførsel af en ny idrætshal. Jeg mener derfor at der allerede er afsat tilpas mange penge til at give området et løft.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ingen mening, at bruge mange millioner på kulturevents, når Danmark's bedste kulturevents findes i København blot en halv time væk fra Solrød.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene har igennem de sidste år kostet kommunen mange penge. Staten har påstået at der har været 100% refusion - men lokale beregninger viser at dette langt fra er tilfældet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er sundt. Det bevidner kommunens unikke opdeling af Plejecenter Chr. Have om (hvor den ene halvdel af plejecenteret er kommunalt, og den anden halvdel privat).

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en rigtig god kvalitet i vores genoptræning, og brugertilfredsheden er høj. Jeg ser derfor ingen grund til at tilføre området flere penge pt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Solrød er en af de kommuner i Regionen, som bruger færrest penge på skoledrift. Én brik i dette er elevantallet, som vi fremadrettet nok skal være mere opmærksomme på.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Solrød stiller vi store krav til arbejdsløse - og det skal vi blive ved med fremadrettet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er plads til både at sænke kommuneskat og grundskyld. I LA mener vi at alle skattelettelser er gode skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må ikke glemme Havdrup og landsbyerne. Eksempelvis bør der anlægges vejbelysning på Tykmosevej, og indføres natafgange i weekenden med bus 215.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bander er ikke noget vi rigtigt kender til i Solrød. SSP gør et godt arbejde, ift. at holde vores unge på rette kurs. Mit indtryk er at vi allerede har afsat de nødvendige midler til området.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede et godt cykelnet som fortsat skal vedligeholdes og udbygges.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på ikke at bebygge hver en grøn plet i Solrød Kommune. Omvendt har vi heller ikke haft en problemstilling med at grønne områder udstykkes til erhvervsområder (endnu). Det tillader fingerplanen (statslig plan) nemlig ikke som det er nu.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ingen mening, at bruge mange millioner på kulturevents, når Danmark's bedste kulturevents findes i København blot en halv time væk fra Solrød.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke "socialt udsatte boligområder" i en udstrækning der gør at der skal bruges ekstra kommunale ressourcer herpå.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integrationen i Solrød sker i stor udstrækning gennem frivillighed, hvilket fungerer rigtig godt. Dette kan jeg ikke se at der er grund til at ændre på.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har man betalt skat igennem et langt liv, skal man ikke til at betale endnu mere. Jeg er dog åben for at man kan købe tillægsydelser - som fx. pudsning af sølvtøj, vinduespudsning mv. - gennem private leverandør af pleje. Dog skal alm. personlig pleje ikke ske mod egenbetaling.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit indtryk er at vi har et fornuftigt budget til området som det er tilfældet nu.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nye reform på daginstitutionsområdet, vil med stor sandsynlighed i forvejen medføre krav om flere pædagoger. Det er derfor ikke tid til at opnormere, før vi ved hvad reformen kommer til at betyde for Solrød Kommune.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores erhvervsservice skal hjemtages fra Greve Kommune. Som det er nu, betaler vi iværksættere for at gennemgå vækstforløb, og dermed flytte deres CVR-nummer ud af kommunen. Dette er jeg stor modstander af.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når politikerne er klar til at sætte skatten op i dårlige tider, skal de også være klar til at sætte skatten ned igen når økonomien igen er god. Med over 200 mio. i kommunekassen ved årets udgang, er der rig mulighed for at sænke skatten.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Liberal Alliance

2017 - nu

Byrådsmedlem Solrød Kommune, Liberal Alliance

2014 - nu

Medlem, Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Solrød Kommune, Liberal Alliance / Venstre

2014 - 2017

Byrådsmedlem Solrød Kommune, Venstre

Tillidsposter

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Solrød Gymnasium

2014 - 2017

Repræsentantskabsmedlem SEAS-NVE

Uddannelse

2009 - 2012

STX, Gymnasial uddannelse Samfundsfag, Engelsk og Matematik, Solrød Gymnasium

Erhvervserfaring

2010 - nu

Ejer Blücher Media
E-købmand og partner HUMA.dk ApS
Iværksætter
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Liberal Alliance

2017 - nu

Byrådsmedlem Solrød Kommune, Liberal Alliance

2014 - nu

Medlem, Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Solrød Kommune, Liberal Alliance / Venstre

2014 - 2017

Byrådsmedlem Solrød Kommune, Venstre

Tillidsposter

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Solrød Gymnasium

2014 - 2017

Repræsentantskabsmedlem SEAS-NVE

Uddannelse

2009 - 2012

STX, Gymnasial uddannelse Samfundsfag, Engelsk og Matematik, Solrød Gymnasium

Erhvervserfaring

2010 - nu

Ejer Blücher Media
E-købmand og partner HUMA.dk ApS
Iværksætter

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet