PERSONPROFIL

Danny Malkowski

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 26. september 1984 i Hørning I et forhold Bor i Høje-Taastrup Kommune

I

Danny K. Malkowski var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i København kommune. Danny K. Malkowski blev ikke valgt ind.

Danny K. Malkowski er en dansk iværksætter, investor og kommunal- samt folketingspolitiker for Liberal Alliance.

Han er søn af en dansk mor og en tysk far og er både dansk og tysk statsborger. Det gør ham til det første folketingsmedlem i Danmarkshistorien med dobbelt statsborgerskab.

Han var tidligere ansat hos industrivirksomheden Haldor Topsøe A/S – heraf 2 år som account manager i Mellemøsten. Siden 2014 har han været iværksætter og investor på fuld tid og er pt. involveret i virksomhederne Apiosoft, Sepior og Wavepiston.

Under klima-konferencen COP15, som foregik i Bella Centret i København i december 2009, var han teamleder for Udenrigsministeriet.

Malkowski var stedfortræder i Folketinget for Laura Lindahl i perioden 3. oktober 2016 til 30. december 2016 og varetog posterne som Liberal Alliances social-, IT- og iværksætter-ordfører.

Mærkesager

  • Bureaukrati
  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Skattepolitik
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Friheden til at leve som man selv vil stopper først der, hvor man skader andre. Hverken før eller efter. Derfor vil jeg fjerne de adfærdsregulerende afgifter på tobak, alkohol og sukker. Og så vil jeg også rulle burkaforbuddet tilbage. Samtidigt skal vi have en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske drenge.

Skatten på arbejde skal ned. For at beholde flere af sine egne hårdt tjente penge er også velfærd. Livskvalitet er ikke begrænset til et velfungerende sundhedssystem og fri adgang til uddannelse. Livskvalitet er individuelt og derfor skal den enkelte have bedre muligheder for at leve det liv som han eller hun selv ønsker. Det indebærer, at man får en større råderet over de penge man selv har tjent.

Iværksættere er med til at skabe nye teknologiske fremskridt, hvorved vores livskvalitet forbedres. Derfor skal det være nemmere og mere attraktivt at være iværksætter. Iværksætterskatten skal fjernes helt, og så skal det gøres nemmere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening har 85% af udlændinge en overenskomst med deres medlemsvirksomheder mod 87% af danskere. I den private sektor har 3 ud af 4 udlændinge en overenskomst på danske vilkår. EU skal sikre fri bevægelighed. Danmark er meget afhængig af de fordele det indre marked giver og den arbejdskraft, vi får via fri bevægelighed.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke gøre en af verdens største offentlige sektorer større. Der er i stedet brug for at skabe arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor godt, at den i disse år vokser hurtigere end den offentlige. Det er der brug for.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at dagpengeperioden og genoptjeningsperioden ligger på et passende niveau i dag.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medicinrådet skal foretage en faglig vurdering af dette. Rådet sammenligner effekten af nye produkter med eksisterende. For produkter med samme effekt vælges det billigste. For produkter med bedre effekt, vurderes effekt i forhold til pris. Det er Medicinrådet, der beslutter om et produkt skal gøres til standard. Hvis et produkt ikke er standard, vil det være muligt for patienten at få adgang til det, hvis en lægefaglig vurdering tilsiger det af hensyn til individuelle behov.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er at sikre borgernes frie valg. Derfor skal pengene også følge borgeren. Man skal selv kunne bestemme hvilket godkendt sygehus - privat eller offentligt - i Danmark eller i EU, man vil vælge. Konkurrence mellem disse er kun godt. Ved at lade pengene følge borgeren bliver det ikke kun dem, som har råd, der kan vælge frit. Det vil betyde mere lige adgang til sundhedsvæsenet.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker på sigt en beskeden brugerbetaling med inspiration fra bl.a. Sverige, der skal medvirke til at øge borgernes ansvarsbevidsthed og målrette ydelserne langt bedre mod dem, der har et reelt behov. Skattefinansieringen skal stadig være det bærende princip i sundhedsvæsenet, og brugerbetalingen skal ses i sammenhæng med skattelettelser, for skatten skal selvfølgelig falde, hvis der skal tales brugerbetaling. Danskerne betaler mere end rigeligt i skat.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en menneskeret at komme til Danmark som udlænding. Til gengæld er det vigtigt at sikre kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til virksomhederne. Det er udlændinge, der kan og vil arbejde og bidrage til det danske samfund. De skal være mere end velkomne, uanset hudfarve, religion og etnicitet.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man kommer til Danmark med henblik på at arbejde og bidrage til samfundet, skal man være velkommen. Men Danmark skal ikke ende som socialkontor for hele verden. Derfor skal indvandring og familiesammenføring være betinget af egenfinansiering i de første fem år, hvor det ikke vil være muligt at modtage sociale ydelser eller skatteyderbetalt sygehjælp. Hertil skal man betale for en privat sygeforsikring.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er man i Danmark, skal man naturligvis overholde landets love og regler. Er det ikke tilfældet, skal man straffes. Kriminelle udlændinge, uden dansk statsborgerskab, der begår personfarlig kriminalitet skal allerhelst udvises.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælp er tænkt som en midlertidig ydelse for folk der kan arbejde og er arbejdsparate. Kan man ikke arbejde pga. langvarig og/eller kronisk sygdom skal vedkommende ikke være på kontanthjælp i flere år, men man skal undersøge om vedkommende kan tilkendes førtidspension. Jeg mener at vi skal fastholde loftet på kontanthjælp, så incitamentet til at tage et lavtlønsarbejde tilskyndes. Selv med det nye kontanthjælpsloft ligger den sociale ydelse i top internationalt.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal i højere grad kunne betale sig at arbejde og tage et lavtlønsarbejde. Vi skal skabe økonomiske incitamenter ved at lette skatten i bunden, så vi flytter folk fra offentlige ydelser til ordinær beskætigelse. I 2018 skønnes det, at 217.000 personer har et svagt incitament til at arbejde. Derfor skal bundfradraget hæves, så ingen betaler skat af de første 7.000 kr. om måneden.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle danskere skal gøres rigere og den samlede velstand skal øges. Der vil forekomme større forskelle i folks løn, men alle vil få en højere levestandard. Jeg bliver ikke fattigere af at min nabo får en lønforhøjelse, så længe jeg er sikret offentlig velfærd inden for kerneområder som skole og sundhedsvæsen.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være plads til alle børn i den danske folkeskole. Men børn med særlige udfordringer skal ikke nødvendigvis sidde sammen med de andre børn hele tiden. Børn med handicap og særlige udfordringer skal være omgivet af fagligt personale, der netop kan imødekomme deres udfordringer.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det faglige niveau i den danske folkeskole halter. Her spiller karakterer og nationale tests en afgørende rolle. De er redskaber til at hjælpe lærere, forældre og elever med at give en vurdering af elevers faglige niveau.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er meget imod folkeskolereformen og heldagsskolen. De lange skoledage er ikke ensbetydende med et højere fagligt niveau. Vi skal sørge for høj kvalitet i undervisningen og de danske skolebørn skal have kortere dage, så de også har et liv uden for skolen.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kommer til at se flere ældre, der forlader arbejdsmarkedet, og der kan derfor være behov for at omprioritere midlerne. Derfor vil jeg arbejde for at flytte folk fra passiv forsørgelse til ordinær beskæftigelse. Jeg vil også arbejde for at forbedre den offentlige sektor, så alle får bedre service. Men alt i alt er ressourcerne der, de skal bare bruges bedre. Offentlige plejehjem skal lade sig inspirere af private plejehjem med høj brugertilfredshed og gode resultater.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har et af verdens højeste skattetryk. Det betyder at borgerne allerede har betalt til ældreområdet. Vi skal i stedet indføre mere frit valg, så borgerne kan vælge mellem offentligt og privat.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med flere ældre, og en målsætning om at sikre minimum det samme serviceniveau i ældreplejen, er det nødvendigt med arbejdsmarkedsreformer, der sikrer vækst og velstand. Jeg mener derfor at pensionsalderen godt kan hæves til 69 år og herefter følge udviklingen i levealderen, så længe vi samtidigt sikrer penge til velfærd på området.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gøre op med adfærdsregulerende afgifter på bl.a. alkohol, sukker og tobak. Det usunde valg er borgerens, ikke statens. Vi lever for os selv, ikke for staten. Overformynderiet og den konstant løftede pegefinger skal stoppe.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omkring en halv million danskere betaler topskat. Det er altså ikke blot en skat for direktører, men også sygeplejersker og andre, der har lyst til at yde en ekstra indsats og skal belønnes for det. Derfor skal topskatten sænkes og allerhelst fjernes helt. Topskatten gør det mindre attraktivt at tage en længere uddannelse, en ekstra tørn på jobbet eller søge et vellønnet job i Danmark. Topskatten koster med andre ord dansk velstand.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har et af verdens højeste skattetryk. Det ligger på ca. 46% af BNP. Det skader Danmark og danske private virksomheders konkurrenceevne. Det er svært at konkurrere med virksomheder i andre lande, når danske virksomheder skal betale høj selskabsskat og danske lønmodtagere skal betale høje indkomstskatter.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har verdens største offentlige sektor og et af verdens højeste offentlige forbrug. Det skal ikke være højere. Vi skal i stedet se på om ikke vi kan bruge pengene bedre. Den statslige velfærd skal finansieres via. arbejdspladser i den private sektor, og så skal vi sænke skatter og afgifter, så konkurrenceevnen for vores virksomheder forbedres. Vi skal afbureaukratisere den offentlige sektor, så der bliver mere fokus på kernevelfærd.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er lønniveau ikke en politisk bestemt opgave, men derimod noget, der aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Det danske lønniveau er højt sammenlignet med andre lande, vi konkurrerer med i en global økonomi. Det danske skattetryk er derimod en stor hindring for vores konkurrenceevne. Et lavere skattetryk vil betyde at lønniveauet ikke behøver være lige så højt, da man så vil have det samme eller mere til sig selv, når skatten er betalt.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frem for at give økonomisk støtte skal vi hellere lette skatten på arbejde, så alle får mere ud af at gå på arbejde og at ingen skal forsørge andre før de kan forsørge sig selv. Vi skal forenkle skattesystemet og sænke skatter og afgifter, så alle inkl. børnefamilier får et større økonomisk råderum.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ansvaret for unges alkoholforbrug ligger hos dem selv og deres forældre, ikke staten.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil sænke skatten for alle. Der er ingen grund til at yde økonomisk støtte til velfungerede børnefamilier. Staten skal yde ordentlig hjælp til socialt udsatte børnefamilier, men ikke nødvendigvis via omfordeling.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal opgradere det danske forsvar set i lyset af det stigende trusselsniveau i Europa. Vi har brug for et stærkt forsvarssamarbejde med andre europæiske lande, hvilket er nærliggende at gøre i EU-regi.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden bør følge FN’s anbefaling på 0,7% af BNP. Det ligger Danmark på i dag og det vil vi gerne fastholde. Dog skal vi prioritere ulandsbistanden, så den i højere grad går til verdens fattigste.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks reaktion på Ruslands truende adfærd og de militære aktioner i bl.a. Ukraine må være fastholdelse og etablering af stærke sikkerhedsalliancer samt konkrete sanktioner og skarp afstandtagen.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet. Jeg går ind for højere straf for personfarlig kriminalitet, men der skal også være et resocialiserende sigte.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance har sammen med regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet besluttet at indføre et ungdomskriminalitetsnævn. Det skal sikre at en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats for kriminalitetstruede unge i alderen 10-17 år. Med nævnet og ungekriminalforsorgen sikres det, at ingen børn at sidde i fængsel med voksne og hærdede kriminelle.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at strafferammen for vold, voldtægt, trusler og overgreb bør sættes op.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske virksomheder betaler allerede alt for meget i skatter og afgifter. De skal ikke sættes op, men ned.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registreringsafgiften bør afskaffes for alle biler. Det giver danskerne mulighed for at købe bedre og mere sikre biler. Det vil også betyde at danskerne køber nye biler, der er mere miljøvenlige, da teknologien er bedre.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genbrug er godt, men ansvaret skal i højere grad ligge hos borgerne frem for hos politikerne. Det har jeg tiltro til, at den enkelte godt kan finde ud af.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi indfører permanent grænsekontrol, vil det i praksis betyde, at vi skal forlade Schengensamarbejdet og den nordiske pas-union. Det vil have negative konsekvenser for Danmark og det ønsker jeg ikke.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør hjælpe migranter og asylansøgere i nærområderne. Udgifterne til asylbehandling i Danmark er høje, og man kan hjælpe langt flere, hvis man gør det i nærområderne.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU skal arbejde for fred, frihed og frihandel. På nogle områder har Danmark og de øvrige EU-medlemslande afgivet magt til EU, der lige så godt kunne være i nationalstaterne, herunder bl.a. i forhold til sociale ydelser. Derfor vil jeg arbejde for øget national selvbestemmelse ift. tildeling af sociale ydelser. Vi skal sikre at så mange beslutninger som muligt tages inden for nationalstaten.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor har nået en størrelse, der gør den langsom og ineffektiv. Borgeren må og skal komme i første række, men det er desværre ikke altid tilfældet. Skatteindtægterne går i alt for høj grad til at opretholde et dyrt system og forsvinder i bureaukrati. Der er derfor brug for mere valgfrihed, så borgerne har mulighed for at vælge et privat alternativ.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud, da det er det bedste redskab til at sikre gode ydelser til den rigtige pris. Samtlige opgaver, der ikke har med borgernær velfærd at gøre skal udliciteres eller privatiseres. Borgerne har krav på at få den bedste service til den bedste pris. Udover besparelser, kan alle borgere få gavn af det, da konkurrence mellem private virksomheder alt andet lige fører til et bedre og billigere produkt.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ofte mange ledelses- og administrative lag i det offentlige. Jeg tror på det er muligt - som vi har set - at spare nogle af dem væk. Produktivitetskommissionen konkluderer, at der kan spares 10% i den offentlige sektor ved at udbrede bedste praksis. Det handler bl.a. om smartere arbejdsgange og at reducere unødig bureaukrati og unødvendige mellemlag i ledelsen.

43 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udflytning af statslige arbejdspladser er en dyr og dårlig løsning med enorme videnstab til følge. Vi skal i stedet sikre bedre vilkår for at skabe private arbejdspladser i hele landet. Danmark har verdens største offentlige sektor, og den vil vi gerne nedbringe, ikke ved fyringer, men ved naturlig afgang kombineret med produktivitetsforbedringer og mindre bureaukrati, færre dokumentationskrav og regler.

44 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mere metro i København, hvor der er dokumenteret passagergrundlag for det. Københavns Kommune bør ligeledes fortsætte arbejdet med staten om en havnetunnel øst om byen, der skal lede den tunge trafik udenom centrum.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ghettodannelse og bandekriminalitet til livs og bryde den onde cirkel. Jeg støtter derfor op om tiltag, der gør det muligt for kommuner og boligorganisationer at udsætte lejere, der har begået alvorlig kriminalitet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 790 Liberal Alliance in total 11822

Mærkesager

  • Trafik
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Til dagligt hjælper jeg iværksættere med at finde investeringer til deres virksomheder. Jeg stiller op til de politiske embeder fordi jeg mener at der mangler flere profiler i politik, der rent faktisk afspejler og repræsenterer danskerne og ikke er blot er skolet ind i politik.

Som folkevalgt byrådspolitiker i København har jeg 3 mærkesager:

- En mere målrettet indsats for de socialt udsatte.

- Flere og billigere 2- og 3. værelses boliger.

- Mindske forureningen i byen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange københavnere bruger cyklen. Derfor giver det mening, at forbedre cykelstierne hvor man i dag oplever flaskehalse. Og ja, det indebærer også, at man i nogle tilfælde må inddrage vejbaner. MEN samtidigt skal vi også sørge for at skabe et fornuftigt alternativ til bilisterne. Nemlig at kunne parkere i udkanten af kommunen tæt på en station, og derefter tage kollektiv transport ind til centrum. Jeg tror ikke på tvang, men på at skabe bedre alternativer som bilister selv tilvælger.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den gamle aftale om, at bygge på 5% af Amager Fælled finansierer Metrobyggeriet med 1,8 mia. kr. og disse penge skal findes andetsteds, hvis byggeriet skal aflyses. Jeg er målløs over, at debatten fylder så meget mere i Danmarks rødeste kommune, end vores indsats for at hjælpe stofbrugerne og de hjemløse med at komme på benene igen. Socialforvaltningen sejler og det skal vi have rettet op på inden jeg vil høre tale om, at vi skal bruge 1,8 mia. kr. på at redde en gammel strandeng!

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen har været meget presset af sit ræve røde flertal bag sig. Det indebærer naturligvis, at han har været stærkt begrænset i sin handlen. Jeg så meget hellere et alternativt flertal, hvor de blå partier f.eks. kunne konstituere sig med Socialdemokratiet og evt. Radikale Venstre. Det ville uden tvivl skabe en mere moderne by, med løsninger der reelt er til gavn for københavnerne - og ikke bare "føles" godt. Men det vil nok også medføre at en del Soc. Dem. vælgere vil blive utilfredse..

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investeringer i den kollektive trafik er også til gavn for biltrafikken. For en forbedret kollektiv trafik vil skabe et bedre alternativ for de mange bilister, som hver dag holder i kø for at komme på arbejde.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affaldssortering til gavn for miljøet er en god ting. Men effekten skal afvejes med den reelle omkostning. Den nuværende bioaffalds-ordning er alt for omkostningstung og gavner stort set ikke miljøet. Derfor skal indbyggerne ikke sortere mere end de gør nu, før et fornuftigt og rentabelt alternativ er til stede.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges generelt for mange penge på projekter, der ikke er kommunale kerneopgaver...

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialforvaltningen i København sejler og der bør rettes markant op på området. Konkret skal der tilbydes mange flere individuelt skræddersyede behandlingstilbud og indføres en behandlingsgaranti på max. 3 dage.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man vil øge serviceniveauet er det oplagt at fokusere på mere konkurrence og mere frit-valg for borgerne. Det giver både en bedre service og en større livskvalitet for den ældre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan sagtens gøre det bedre for de samme penge som vi anvender på sundhedsbudgettet i dag. De penge, som spares på for eksempel at sætte nogle opgaver i udbud kan så bruges på at øge sundhedsbudgettet til genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsløse i kommunen skal igennem en masse aktiveringsforløb, som ikke har nogen beviselig gavn for deltagerne. Jeg så meget hellere, at de arbejdsløse

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavnerne betaler alt for meget i skat. Kommunens svimlende budget på mere end 40 mia. kr. om året anvendes ikke optimalt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være god grund til at sætte ind over for unge, for at holde dem væk fra bander og kriminalitet. Blandt andet ved at sikre, at de kommer i arbejde. Den forebyggende indsats for at holde unge væk fra bander og kriminalitet er ikke alene et kommunalt anliggende. Kommunerne kan udnytte muligheden for forældrepålæg mere end i dag, hvis forældrene ikke løfter forældreansvaret, men det er vigtigt at understrege, at de unges familier også har et ansvar.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange københavnere bruger cyklen. Derfor giver det mening, at forbedre cykelstierne hvor man i dag oplever flaskehalse. Og ja, det indebærer også, at man i nogle tilfælde må inddrage vejbaner. MEN samtidigt skal vi også sørge for at skabe et fornuftigt alternativ til bilisterne. Nemlig at kunne parkere i udkanten af kommunen tæt på en station, og derefter tage kollektiv transport ind til centrum. Jeg tror ikke på tvang, men på at skabe bedre alternativer som bilister selv tilvælger.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erfaringerne med kommunale integrationsprojekter er generelt ikke særlig gode. Det kan derimod betale sig at nedsætte skatter og afgifter for at skabe vækst i kommunen, så flygtninge, der står uden arbejde i dag – såvel som andre – får bedre mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. De nuværende midler som anvendes til integrationsprojekter skal anvendes meget bedre. Vi kan godt gøre det bedre for de samme penge.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De rigeste ældre har allerede betalt deres mere end rimelige andel skat, og det er ikke rimeligt at bede dem betale endnu mere.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan sagtens gøre det bedre for de samme penge som vi anvender på sundhedsbudgettet i dag. De penge, som spares på for eksempel at sætte nogle opgaver i udbud kan så bruges på at øge sundhedsbudgettet til sociale indsatser blandt sindslidende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Daginstitutionerne skal have mere handlefrihed til at kunne ansætte de pædagoger de finder nødvendige i deres daglige arbejde indenfor de budgetrammer de har fået givet.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget mere hensigtsmæssigt at tiltrække private virksomheder ved at gøre sagsbehandlingerne bedre, sænke kommuneskatten og fjerne dækningsafgiften.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavnerne betaler for meget i skat. Grundskylden er en af de skatter, som man bl.a. kan sænke for at komme dette til livs. Men skulle jeg prioritere, og det skal man jo som politiker, så vil jeg hellere fjerne dækningsafgiften helt og sænke kommuneskatten før vi bør sænke grundskylden.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Liberal Alliance

2016 - 2016

Folketingsmedlem Københavns Storkreds, Liberal Alliance

Uddannelse

2003 - 2009

Civilingeniør i Nanoteknologi Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Investor Relations Manager Danish Business Angels (DanBAN)

2017 - 2017

Startup Investment Manager CPHFTW

2014 - 2016

CEO & Partner Apiosoft ApS

2012 - 2014

Sales Manager Haldor Topsøe International A/S, Bahrain

2010 - 2012

Catalyst Specialist Haldor Topsøe A/S
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Liberal Alliance

2016 - 2016

Folketingsmedlem Københavns Storkreds, Liberal Alliance

Uddannelse

2003 - 2009

Civilingeniør i Nanoteknologi Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Investor Relations Manager Danish Business Angels (DanBAN)

2017 - 2017

Startup Investment Manager CPHFTW

2014 - 2016

CEO & Partner Apiosoft ApS

2012 - 2014

Sales Manager Haldor Topsøe International A/S, Bahrain

2010 - 2012

Catalyst Specialist Haldor Topsøe A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet