PERSONPROFIL

Cheanne Nielsen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i København

Bor i Københavns Kommune

O

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Ældreområdet
  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

DERFOR STILLER JEG OP:
Vi skal tilbage til det Danmark, hvor vi talte det samme sprog. Mere end nogensinde synes det at være vigtigt at forstærke den danske kollektive hukommelse. Dannelse er ved at knække i takt med forglemmelsen af, hvem Danmark består af. Man påstår, at volden og fattigdommen er blevet et mindre problem. Men sandheden er, at det står rigtig slemt til. Ordfattigdom og psykisk vold er blevet en del af hverdagen. Den har bredt sig til alle lag og afkroge i samfundet. Sprog og dannelse er det allervigtigste at mestre for os alle. Vi må bevare evnen til sagligt og køligt at debattere enhver sag. Dét er dansk.

TRE HURTIGE MÆRKESAGER:
Vores politibetjente skal kunne sætte massivt ind. Med det rette udstyr, hurtig reaktionstid og fuld mandsopdækning. Hver gang.

Unge mennesker skal ikke i nærheden af hårde stoffer i nattelivet.

Vi skal have justeret Straffelovens § 266b (populært kaldet racismeparagraffen), så den er tidssvarende og ikke kan misbruges.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en meget individuel vurdering. Men helt galt er det, at EU just har besluttet, at danskere skal have sværere ved at optjene dagpenge end EU-borgere, der kan smutte ud af landet igen med checken i hånden.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt flere job til personale, som er ansat til at drage omsorg for borgere, der har brug for det i hjemmet og ved indlæggelser.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er de forkerte briller, man har på her. Sundhedsvæsenet bør handle om omsorg og ikke konkurrence. Hvis en indlagt patient har brug for en halv times ekstra opsyn, og især omsorg, så skal der være plads til det - uden efterfølgende skemaafkrydsning.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke rimeligt, hvis det er dyr medicin, der tager en stor del af sygehusbudgetterne rundt omkring i landet. Men det er klart, at det vigtigste må være, at hver patient får den helt rette medicin. Så det er vigtigt at vurdere den enkelte udgift med udgangspunkt i patienten og ikke budgettet.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog bør tolkebistand ikke indgå i statens budget. Og den er helt gal, når det er danske patienter, der har brug for tolkebistand, når de er i konsultation hos en udenlandsk læge på sygehuset.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kunne i hvert fald godt skære drastisk i lønningerne på topposterne i den offentlige sektor.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt med et loft, men man bør også altid kunne regulere loftets størrelse efter udviklingen.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at en test ikke blot ses som et pejlemærke, men også som en måde at holde eleverne til ilden. Selvfølgelig skal eleverne altid lave deres lektier, og når de gør det, så er en test ikke lige så uoverkommelig. Til gengæld skal der tages et meget stort hensyn til diagnoseelever. Hver gang.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver god mening at lade diagnosebørn følge undervisningen på lige fod med andre skolebørn - under forudsætning af, at de møder masser af tålmodighed og accept. Derfor er det en god idé at supplere ekstraundervisningen med undervisningsassistenter.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Adfærdsregulering bør ikke indgå på fødevareområdet. Folk må da spise, hvad de vil. Det er deres egen sag. Brug hellere i højere grad kræfterne på adfærdsregulering, når vi snakker kriminalitet og anden dårlig opførsel.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal handle om at styrke borgeren - dernæst budgettet.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skulle de sænkes, skulle det være som en belønning for godt udført CSR-arbejde i u-landene, der mindsker antallet af klimaflygtninge, der kommer til europæiske lande.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen tvivl om, at visse poster i det offentlige udløser uforskammet høje lønninger. Og det går ud over velfærden. Men ikke dansk økonomi som sådan. Man burde bestemt prioritere velfærd frem for offentlige lønninger på skyhøjt niveau.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig bør man afstå fra at modtage enhver offentlig støttekrone, hvis man ikke har brug for den. Netop fordi dén krone kan falde på et tørt sted hos en anden. Det kan dog være en svær vurdering.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden ligger på et fornuftigt niveau. Vigtigt er det dog, at de bruges i nærområderne, hvor hver krone rækker længere end langt væk fra det kriseramte land.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør også indføre kædeansvar i de tilfælde, hvor det er store drenge, der får deres små søskende til at begå kriminaliteten fordi de går fri af straf på grund af deres lave alder. Det har vi set i indvandrerområders "police fishing".

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desuden bør man se på, om unge menneskers gruppevold kan sidestilles med bandeadfærd. Bandebestemmelsen bør omfatte kriminalitet begået af grupper, der ikke nødvendigvis er bandemedlemmer, men organiserede, og derfor i overensstemmelse med regeringens rocker- og bandepakke bør straffes dobbelt og uden mulighed for prøveløsladelse . For at stoppe gruppevold mod hjemløse mennesker og dyr, gruppevold mod forbipasserende, hate crimes, sexmobning, gruppevoldtægter og angreb rettet mod politiet.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer godt nok an på, hvordan afgiften så skal finansieres. Dertil kommer, at man i København først kræver elbiler og derefter helt vil lukke af for trafikken. Det er skævt.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En politisk opgave kræver som regel flere penge på et bestemt område. Og adfærdsregulering på miljøområdet kan umuligt være vigtigere end samme på retsområdet.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på området. Det er klart, at der skal være solidt opsyn med socialt bedrageri. Men samtidig bør der være mere fokus på omsorg på patienten frem for afkrydsningsskemaer.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal ikke have ansvaret for en kommunal udvikling, der er løbet løbsk. Det må til enhver tid være kommunale politikeres lod at slå bremsen i, når man vil udvikle byen så hurtigt, at infrastruktur og andet ikke kan følge med. Det går ud over lægeudbud, daginstitutioner, skoler og natur, at der bliver bygget løs uden tilstrækkelig finansiering. Det er kommunens egen fejl og ikke statens.

45 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu skulle freden gerne snart begynde at sænke sig.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 350 Dansk Folkeparti in total 15082

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2017 - nu

Suppleant i Borgerrepræsentationen Dansk Folkeparti

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Grønjordskollegiet

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Københavns Kommunes Musikskole

Uddannelse

2015 - 2017

Cand.ling.merc Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2015 - 2016

Operations Codan Forsikring A/S

2012 - 2012

Annoncekonsulent Jobindex A/S

2011 - 2012

Forsikringsfunktionær Tryg

2010 - 2011

Policemedarbejder Tjenestemændenes Forsikring

2009 - 2010

Policemedarbejder Codan Forsikring

2007 - 2009

Forsikringskonsulent Alka Forsikring
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2017 - nu

Suppleant i Borgerrepræsentationen Dansk Folkeparti

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Grønjordskollegiet

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Københavns Kommunes Musikskole

Uddannelse

2015 - 2017

Cand.ling.merc Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2015 - 2016

Operations Codan Forsikring A/S

2012 - 2012

Annoncekonsulent Jobindex A/S

2011 - 2012

Forsikringsfunktionær Tryg

2010 - 2011

Policemedarbejder Tjenestemændenes Forsikring

2009 - 2010

Policemedarbejder Codan Forsikring

2007 - 2009

Forsikringskonsulent Alka Forsikring

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet