PERSONPROFIL

Carsten Rasmussen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 10. september 1956 i Odense Gift 1 barn

A

Carsten Rasmussen (S) er borgmester i Lejre Kommune og formand for Økonomiudvalget og Kernvelfærdsudvalget.

Carsten Rasmussen blev borgmester i Lejre i september 2016, da den daværende borgmester Mette Touborg (SF) gik af pga nyt job. Valget faldt på Carsten Rasmussen, fordi han havde otte års erfaring som borgmester i det daværende Bramsnæs Kommune, som efter kommunalreformen er en del af Lejre Kommune. I 1997 blev Carsten Rasmussen landskendt som "Pølseborgmesteren", efter han havde ført valgkamp til Bramsnæs Kommune fra en pølsevogn.

Carsten Rasmussen er uddannet lærer ved Skårup Statsseminarium i 1983, og han har mange års erfaring som skolelærer. Til daglig er han leder af Frederikssund Ungdomsskole. Herudover er han medlem af en række bestyrelser som f.eks. Roskilde Museum, Sagnlandet Lejre og Køge-kredsens Valgbestyrelse.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1695 Socialdemokratiet in total 3851
KV 2009 Personlige stemmer 1351 Socialdemokratiet in total 0
KV 2005 Personlige stemmer 1522 Socialdemokratiet in total 0
KV 2001 Personlige stemmer 1681 Socialdemokratiet in total 0
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 539 Socialdemokratiet in total 1743

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre bruger ikke penge på at støtte private økologiske initiativer. Det skal vi heller ikke, men vi skal forsætte en fødevarepolitik der sikre lokale og økologiske fødevarer i vore kommunale institutioner. Vi skal samarbejde med organisationer der arbejder med økologi. Lejres brand som den økologiske kommune har tiltrukket innovative iværksættere på fødevareområdet, og skabt nye arbejdpladser. Lejre er helt i front med andelen af økologiske landbrug.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre kommune er en af de kommuner der har færrest lejeboliger. Derfor skal vi have flere lejeboliger. Gerne som ældrefælleskaber o.lign. Manglen på lejeboliger gør det svært for ældre, der ikke kan klare det for store parcelhus længere, at flytte i en mindre bolig hvor de ikke selv skal står for vedligeholdelse, have mv. Efter f.eks. en skilsmisse kan mange heller ikke blive boende i lokalområdet hvis der ikke er en lejebolig. Det kan have store konsekvenser for børn.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et både og. Ikke et enten eller. Der skal investeres i forbedringer i den kollektive trafik. Og så skal vi finde nye løsninger der skaber en bedre mulighed for at komme på tværs af kommunen. Vi skal have lavet en ny trafikplan for hele kommunen. Der er al for meget trafik og for høj hastighed gennem vore landsbyer. Lastbiltrafik udgør et større og større problem. Der er behov for nye investeringer i vores infrastruktur.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på vores miljø. Det gør vi bl.a. ved affaldssortering. Fra 2018 bliver der affaldssortering i 5 kategorier i alle husstande,hvor vi i dag kun har 2 sorteringer. Vi skal løbende se på om der er andre sorteringer vi skal udvide med.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre kommune har et efterslæb på vedligeholdelsen af vores idrætsfaciliteter. Der er afsat flere penge af i 2018 og frem, men der er stadig en udfordring. Der er afsat penge af til at bygge nye halfaciliteter i Kirke Hyllinge. Vi skal også i gang i Allerslev og derefter andre steder. Idrætsområdet drives med stor entusiasme af frivillige. Vi skal have udarbejdet en frivillighedstrategi som forbedre vilkårene for det frivillige arbejde. Det fortjener området.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre bruger ikke mange penge på kunst og kultur (udstillinger, koncerter m.v.). Jeg vil gerne forsøge at finde lidt flere midler til dette område. Der gøres allerede et kæmpe arbejde af mange frivillige/foreninger, men et økonomisk løft ville give nye muligheder.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge udgør ikke et problem, men selvfølgelig er der udfordringer når vi pludselig modtager mange. De fleste udfordringer har vi løst og nu modtager vi et meget lille antal pr. år. Når først familierne er komment ud og etableret sig i vores byer er de en ressource for os alle.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede valgmulighed og det skal der være, men de private er ikke bedre end den kommunale. Det vigtigste er, at vi sikre at der er en høj kvalitet i ældreplejen uanset hvem der udfører opgaven.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God genoptræning , tidlig indsats, er givet godt ud. Det hjælper bedst, det giver større livskvalitet og der er billigst på sigt. Så god genoptræning behøver ikke gå ud over andre sundhedsområder -tvært imod. Jeg vil arbejde for at vi får gjort en større indsats på rehabiliseringsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennemsnitligt er antallet af elever pr. klasse ikke højt i Lejre. Men der er store udsving og det kan være en udfordring. Et maks. på 25 elever så jeg gerne. I de kommende år falder antallet af elever i de fleste skoler. Det er en udfordring vi sammen skal løse så vi fastholder kvaliteten i alle vore skoler på alle klassetrin.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcenteret har en højkvalitet og få arbejdsløse ud i arbejde igen meget hurtigt. Lejre har en meget lav arbejdsløshedsprocent. Jobcenteret har et godt samarbejde med lokale arbejdsgivere og får dermed hurtigt kanaliseret arbejdsledige hen til ledige job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke et økonomisk råderum på nuværende tidspunkt der gør at kommuneskatten kan sættes ned i år. En skattenedsættelse må ikke være på bekostning af vores velfærd. Men jeg vil forsætte arbejdet med at gøre tingene smartest muligt. Arbejdet i kernevelfærdsudvalget og afbureaukratisering vil frigive ressourcer.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle områder i Lejre har og skal have lige prioritet. Det er hele ideen med "Vores Sted" . Vi har netop fået udarbejdet "landsbyvisonarium" om udvikling af vores byer og landsbyer. Vores Sted vognen har været rundt i hele kommunen for at høre hvad der ønskes ude i den enkelte landsby. Det hele tages med i den nye kommuneplan. Direkte borgerinddragelse i alle landsbyer er den måde jeg ønsker planlægning og udvikling. Vi har allerede 1 mio. kr. om året i landsbypuljen. Til borger initiativer.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal gøres en større forebyggende indsat på ungeområdet. Jeg mener at indsatsen primært skal være på trivsel og fællesskaber. Vi vil ikke have at børn og unge mistrives i Lejre. +DIG projektet der allerede er i gang med ungebus osv. skal forsætte. Foreningslivet er en væsenlig medspiller på dette område. Det er ikke bandekriminalitet der er et stort problem i Lejre, men et opmærksomheds punkt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er sket en væsentlig udbygning af cykelstier de seneste år. Det skal forsætte og der er afsat penge i budgettet hvert år til nye cykelstier. Cykelstier er en væsentlig del at trafiksikkerhed og sikre skoleveje.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke, og der bliver ikke, lavet udstykninger til erhverv i naturområder. Naturen skal i alle forhold prioriteres højt.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal Lejre også have større kulturelle begivenheder i Lejre. Men vi er en landkommune med 49 landsbyer. Derfor er det vigtigt at kulturelle arrangement ikke bliver centreret i én by. Hele kommunen skal blomstre at aktivitet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre har ikke socialt udsatte boligområder som kræver ekstra ressourcer udover de indsatser som vi allerede gør.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre gør det rigtig godt på integrations området. Lejre ligger i top når det gælder om at få flygtninge i arbejde. Vi er helt i top med etablering af IGU arbejdspladser hos private (integration grund uddannelse). Der er ikke behov for udvidelse af budgettet på dette område.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ret til en god og omsorgsfuld pleje uanset økonomi. Der skal ikke være A og B hold i forhold til at få den nødvendige service. At borgere kan købe tiltlægsydelser hvis de har særlige ønsker skal være en mulighed.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sociale indsatser bland sindslidende må ikke nedprioriteres. Det er et vigtigt indsatsområde i Lejre kommune. Tidlig indsats er vigtigt og skal opprioriteres.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre ligger pænt med normeringer i daginstitutionerne når vi sammenligner med andre kommuner. Men det opleves ikke sådan ude i den enkelte institution. Det skal vi have set på. Det er vigtigt at der er pædagoger så børn trives og udvikles godt. Jeg vil arbejde for at alt personale i daginstitutionerne er uddannet personale.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke købe virksomheder med penge. Vi skal sikre en god erhvervs service. I lejre har vi ikke dæknings afgift eller byggesagsgebyr så det kan vi ikke nedsætte :-). Og så skal vi tale vores erhversservice op. Det fortjener den. Vi skal være hinandens ambassadører for at tiltrække nye virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i øjeblikket ikke et økonomisk råderum som giver mulighed for skattenedsættelse. Heller ikke på grundskyld. Men jeg gør en indsats for at skabe et økonomisk frirum. Om det så så stort så der er plads til skattenedsættelse de første år er uvist. Der er velfærdsområder som også trænger til et økonomisk løft. Så det bliver et spørgsmål om prioriteringer.

Politiske hverv

2016 - nu

Borgmester Lejre Kommune, Socialdemokratiet

2016 - nu

Formand for Økonomiudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Kernevelfærdsudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet

1994 - 2001

Borgmester Bramsnæs Kommune, Socialdemokratiet

1990 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Roskilde Museum
Bestyrelsesmedlem Køge-kredsens Valgbestyrelse
Bestyrelsesmedlem Sagnlandet Lejre

Uddannelse

1979 - 1983

Bachelor Læreruddannelsen, Skårup Statsseminarium

Erhvervserfaring

2007 - nu

Leder Frederikssund Ungdomsskole

2002 - 2006

Ungdomsskoleinspektør Skibby Kommune

1983 - 1994

Lærer Skibby Kommune
A

Politiske hverv

2016 - nu

Borgmester Lejre Kommune, Socialdemokratiet

2016 - nu

Formand for Økonomiudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Kernevelfærdsudvalget Lejre Kommune, Socialdemokratiet

1994 - 2001

Borgmester Bramsnæs Kommune, Socialdemokratiet

1990 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Roskilde Museum
Bestyrelsesmedlem Køge-kredsens Valgbestyrelse
Bestyrelsesmedlem Sagnlandet Lejre

Uddannelse

1979 - 1983

Bachelor Læreruddannelsen, Skårup Statsseminarium

Erhvervserfaring

2007 - nu

Leder Frederikssund Ungdomsskole

2002 - 2006

Ungdomsskoleinspektør Skibby Kommune

1983 - 1994

Lærer Skibby Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet