PERSONPROFIL

Anne Valentina Berthelsen

Socialistisk Folkeparti

Valgt i Sjællands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 16. september 1994 Single Bor i Københavns Kommune

F

Anne Valentina Berthelsen (SF) stillede i 2017 op som kandidat i København Kommune for Socialistisk Folkeparti ved kommunalvalget. Hun blev ikke valgt ind.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Hun har bl.a. posten som partiforeningsformand for SF Bispebjerg. Derudover er hun folketingskandidat for partiet.

Ved siden af det politiske liv studerer hun statskundskab på Københavns Universitet.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Danmark er ved at knække midtover, og der er akut behov for at styrke yderområderne, så forholdet mellem land og by ikke bliver mere skævvredet. Det ved jeg, fordi jeg er vokset op på Lolland med langt til både sundhedsvæsenet og uddannelsesinstitutionerne, i et område hvor folk er dybt afhængige af transportmulighederne. Yderområderne skal styrkes, og det håber jeg, at jeg har din støtte til!

Vi skal styrke sundhedsvæsenet, fordi vores sundhedsvæsen er en del af vores dyrebareste kernevelfærd, som vi har i årevis ladet forbløde i besparelser og effektiviseringer.

Vi skal også have bedre og billigere offentlig transport, da især transportmulighederne i yder- og landområderne er for dårlige, og manglen på et sammenhængende og stærkt transportnet spænder ben for både erhvervslivet og borgernes muligheder.

Og vi skal have et stærkt socialt sikkerhedsnet, som griber folk, når de har brug for hjælp og tager udgangspunkt i den enkelte, fremfor at kontrollere og stresse borgerne unødigt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, for brugerbetaling skaber ulighed, og det kan potentielt få nogle af de mest udsatte borgere til at blive væk fra lægen for at spare penge! Tværtimod skal vi gradvist have mindre brugerbetaling i sundhedsvæsenet, og bl.a. afskaffe brugerbetalingen på tandlæge- og psykologhjælp.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er hul i hovedet at splitte familier ad i ren mistro til dem og deres familiers årsager til at ville flytte til Danmark, og i nogles tilfælde kan det være kilde til umenneskelig sorg. Så må vi finde ud af på anden vis, hvordan vi kan forhindre, at nogle eventuelt spekulerer i familiesammenføring.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken har udviklet sig til ren symbolpolitik og er blevet et ræs mod bunden, som mest af alt handler om at behandle folk så dårligt som muligt. Det er en skandale, at vi ikke længere fører politik for at forbedre livet og mulighederne for udlændinge og hjælpe dem med at blive integreret, men i stedet for at gøre deres tilværelse så rædselsfuld som muligt, simpelthen med henblik på at skræmme dem væk. Hjemsendelsesydelsen skal fjernes, og vi skal tage kvoteflygtninge, til en start!

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen grund til, at vi tester folkeskoleelever op til 30 gange i løbet af deres skoletid, når formålet primært er at sammenligne dem med nogle børn i Finland. De bliver stressede af det, fordi de ikke forstår formålet, og der bør fokuseres mere på børnenes trivsel fremfor tests og statistik. Karakterer har også en stressende effekt på børn og unge i dag, og mange oplever, at skolen handler mere om at få høje karakterer, end den handler om at lære noget, være nysgerrig og blive bedre.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ikke være rigtigt, at man som ældre efter et langt liv på arbejdsmarkedet og mange bidrag til statskassen skal pålægges brugerbetaling og en minimal omsorg og service fra ældreplejen. At blive ældre skal ikke være en kilde til økonomisk stress og fattigdom.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være en god måde at forsøge at anspore folk til at købe anderledes ind. Men jeg vil hellere have afgifter på fødevarer, som er højere jo mere klimabelastende, de er, samtidig med at vi gør fødevarer, som er mindre klimabelastende, billigere.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi står i en tid, hvor USA ikke nødvendigvis er den allierede, som de tidligere har været for os, og hvor Europa skal stå sammen - også om forsvar af fælles værdier. EU’s forsvarssamarbejde er et sikkerhedsprojekt, som det sagtens kan give mening for Danmark at være en del af.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu har menneskesmuglere gjort en lukrativ forretning ud af at tage sig voldsomt godt betalt for at sejle folk over Middelhavet i en gummibåd, hvilket tømmer deres lommer og er potentielt livsfarligt. Samtidig har Europa brug for at få bedre kontrol med flygtningestrømmene, og en løsning på begge problematikker kunne være oprettelse af modtagelejre i nærområderne, hvorfra folk i udgangspunktet skal søge asyl - men kun hvis alle lande modtager mange flere kvoteflygtninge herfra!

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige kan som nævnt i forbindelse med et af de tidligere spørgsmål sagtens sløjfe en hel del bureaukrati, men meget af den bureaukrati ligger ikke i de administrative stillinger - den ligger hos hjemmesygeplejersken, hos pædagogen og hos lægen, og det er her, at bureaukratiet skal fjernes, så vi kan give personalet tid til kerneopgaven og til borgerne.

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange steder i det offentlige er der altså skåret helt ind til benet i budgetterne, eksempelvis i sundhedsvæsenet og i ældreplejen! Det går udover kvaliteten af den service, som man yder borgerne, selvom personalet løber stærkere og stærkere og får stress. Vi kan sagtens fjerne bureaukrati, for det er der også en del af, især på beskæftigelsesområdet - men det offentlige er ikke generelt ineffektivt. De løber så stærkt de kan, og vi skal have stoppet 2 %-besparelserne og i stedet investere!

43 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at have god lokal adgang til sundhed, især til akutmodtagelserne. Men jeg vil arbejde for, at det bliver så vidt muligt uden besparelser andre steder i sundhedsvæsenet. Skiftende regeringen har givet skattelettelser til erhvervslivet og i toppen i årtier, og noget af det kan vi godt rulle tilbage, så vi kan finde pengene til at styrke vores sundhedsvæsen, som har så hårdt brug for det.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er okay - hvis man kan garantere dem en anden bolig, som er kvalitetsmæssigt i orden og til at betale. Blandede boligområder er et stort ønske for SF, for vi ved, at det kan have en negativ effekt på folks muligheder for at blive integrerede, løfte sig ud af fattigdom og i det hele taget bryde med negativ social arv, hvis de bor i et område, hvor alle naboerne har de samme problemer. Samtidig er det sundt for samfundet, hvis vi bor blandet og møder mennesker med anderledes liv end os.

45 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik er afgørende for alle de mennesker, som ikke har en bil, og den er ikke god nok. Derfor skal den være bedre, og billetpriserne skal være billigere, hvilket SF vil afsætte 50 mia. kr. til. Samtidig er den kollektive trafik en del af nøglen til for alvor at gøre noget ved klimaproblemet, for jo bedre den kollektive trafik er, jo mindre behøver vi tage bilen hver især. Men den kollektive trafik kan ikke redde alt, og Sjælland har også brug for motorvejen fra Næstved og nordpå.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 376 Socialistisk Folkeparti in total 24830

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Integrationen er utrolig vigtig, og foreløbig kan det gøres bedre i Københavns Kommune. Parallelsamfundet i bydele som Nørrebro og Nordvest skal nedbrydes, bl.a. ved at opløse ghettoerne og mangfoldiggøre erhvervslivet. Kultur- og fritidstilbud skal være tilgængelige for familier på overførselsindkomst, bl.a. via fritidspas til børn, og de samtidig interessante for en bred skare af borgere. Skolerne skal løftes, og elevsammensætningen gøres bredere.
Vi skal tiltrække en bredere befolkningssammensætning til bydelene, bl.a. med flere almene boliger til både børnefamilier, studerende og ældre og grønne områder.

Bedre vilkår for folk med psykiske lidelser og sårbarhed er vigtigt, fordi vi ser en stigning i forekomsten af bl.a. stress, angst og depression som symptom på et stressende arbejdsmarked og uddannelsessystem, og præstationskulturen som helhed. Stressklinikkerne skal vi have flere af, så vi kan få nedbragt ventetiden, og vi skal også se på mulighederne for lignende ordninger for angst- og depressionsramte. Spiseforstyrrede og selvskadende skal bl.a. have bedre og mere lettilgængelige behandlingstilbud - særligt dem, som ikke opfylder de meget stramme diagnosekriterier, men som stadig har brug for hjælp, fordi de udviser risikoadfærd.

Alle skal være trygge i Københavns natteliv - også kvinder. Barer, natklubber og lign. skal anmelde tilfælde af seksuelle krænkelser, og krænkerne skal smides ud. Det kræver en kampagnemæssig indsats og støtte fra kommunen. Samtidig skal seksualundervisningen i grundskolen opkvalificeres i pilotforsøg, hvor faget får et ugentligt timetal med bedre undervisere - også gerne på ungdomsuddannelserne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cyklismen er langt den mest praktiske og miljøvenlige transportform, og København har en fantastisk god cykelkultur. Når Københavnerne i overvejende grad cykler, skal vi selvfølgelig sørge for optimale cykelforhold for byens borgere, og det kan sagtens blive bedre. Det betyder også, at vi ikke skal prioritere biltrafikken ligeså højt. Dog skal der være plads til, at parkere herboende borgeres biler og erhvervskørsel, evt. ved bygning af parkeringskældre. Samtidig skal kollektiv trafik forbedres.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen tvivl om, at vi skal bygge flere billige boliger i Københavns Kommune. Vi skal dog forsøge at tage de bedste beslutninger og bygge steder, hvor det er hensigtsmæssigt. Derfor er det glædeligt, at man nu har bremset byggeriet på Amager Fælled og undersøger alternative muligheder for byggeri. At bygge i højden eller andre steder på Amager Fælled, er jeg åben for. Vi har i forvejen plads til 36.000 nye boliger inden for den nuværende kommuneplan i København, så det skal nok lykkes.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF er vi glade for at have København under venstreorienteret ledelse.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik er langt at foretrække fremfor biltrafik i Københavns Kommune - det kan slet ikke betale sig at prioritere biltrafikken over den kollektive trafik, når Københavnerne i overvejende grad cykler eller tager bus, metro og S-tog. Det gavner miljøet i højere grad at investere i den kollektive trafik og cykeltrafikken, og det passer til Københavnernes vaner.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge behøver slet ikke være et problem - det afhænger i høj grad af, hvordan vi håndterer dem i kommunen. Vi har ikke ret mange flygtninge i Københavns Kommune, men vi skal selvfølgelig være opmærksomme på at skabe en god tilværelse for dem, vi har.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mindre bureaukrati og dokumentation, tillid til medarbejderne og tid til faglighed og omsorg vil medføre en stigning i serviceniveauet i ældreplejen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et klasseloft på 24 elever er at foretrække, hvor vi i Københavns Kommune i øjeblikket har nogle skoler, hvor det ser rigtig fint ud, men samtidig også har nogle skoler, hvor det ser knap så fint ud.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns Kommune har en arbejdsløshed på 5,4 %, hvilket ligger i top-10 over kommuner med højest ledighed. Det skal vi have gjort noget ved.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for flere penge og bedre indsatser i områder som bl.a. Tingbjerg og Bispebjerg.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som sagt bør cykeltrafikken prioriteres, både af hensyn til miljøet, men også fordi Københavnerne i overvejende grad dyrker cyklismen. Igen vil jeg dog slå fast, at veje selvfølgelig skal holdes i passende stand, og at herboende københavnere og erhvervskørsel skal have plads til at parkere deres biler.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg må indrømme, at jeg ikke har godt nok overblik over præcis i hvor høj grad, at vi i dag udstykker naturområder til erhvervsejendomme. Derfor har jeg svært ved at udtale mig om det specifikke spørgsmål. Men bevarelse af naturområder er en prioritet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturen er vigtig, men der er også andre andre ting end større kulturelle begivenheder, som jeg hellere vil prioritere.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løsning af problematikkerne bl.a. omkring integrationen afhænger af, hvor gode vi er til at håndtere de socialt udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældrepleje er en omsorg, som vores borgere har betalt til hele deres liv igennem skat. Når man får brug for ældrepleje, skal den gives til alle på lige vilkår. Ældrepleje er noget, vi giver til alle ældre, uanset deres økonomi, og kvaliteten skal være i top ligegyldig pengepungens størrelse. Tilkøb af ydelser skal dog kunne lade sig gøre, men det skal ikke være en nødvendighed for at få hverdagen til at hænge sammen for den enkelte.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns Kommunes normeringer i daginstitutionerne er forholdsvis pæne, men i SF vil vi eksempelvis gerne have maksimalt 3 børn pr. voksen i vuggestuerne, hvor det i København ligger gennemsnitligt på 3,5 børn pr. voksen. Det kræver ressourcer.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2018 - 2019

Bestyrelsesmedlem SF København

2017 - nu

Formand SF Bispebjerg

Uddannelse

2015 - 2017

Bachelor Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Danselærer ElStudio

2013 - 2014

Tjener Hotel Søpark Maribo
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2018 - 2019

Bestyrelsesmedlem SF København

2017 - nu

Formand SF Bispebjerg

Uddannelse

2015 - 2017

Bachelor Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Danselærer ElStudio

2013 - 2014

Tjener Hotel Søpark Maribo

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet