PERSONPROFIL

Anders Stjernholm

Alternativet

Folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds

Født 20. november 1980 Bor i Frederiksberg Kommune

Å

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Økonomi
  • Skattepolitik
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg er sådan en, der siger sin mening om ting. Hvilket vil sige, at jeg har brugt meget af mit liv på at formulere komplekse ting på en underholdende og informativ måde.

De evner vil jeg bruge på at præge lederne af vores samfund til at tage klima, ulighed og vores kulturelle problemer med f.eks. religion mere seriøst.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører skoler ikke medicinstuderende eller tager det tunge læs med de mest udsatte i vores samfund. Vi skal bruge en sundhedssektor for alle - som ikke giver forlommer i køen.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod skal vi arbejde for mindre brugerbetaling. Psykologhjælp og tandlæger bør være de næste ydelser danskerne giver hinanden.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi ikke fjerne livsvigtig medicin. Men den dyre medicin i dag koster livsvigtige hænder. Vi skal rette op på den ubalance.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ambitionen om inklusion var god - men pengene fulgte ikke med. Hvordan kunne man så regne med, at det ville gå?

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores produktivitet stiger hele tiden. Vi bruger bare overskuddet forkert. Ældres vilkår kan imødekommes, hvis vi forstår at beskatte korrekt og forbedrede os på automatiseringen af vores arbejde.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette spørgsmål optræder på en måde to gange. Det skævvrider lidt testen.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske lønniveau er så skævt, at det skader dansk økonomi. Men vores lavest lønnede er bestemt ikke for højt lønnede.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for mere lighed i uddannelse og sundhed, hvis Danmark skal være et global foregangsland.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal til at beskatte kapital mere - og beskatte arbejde mindre. En sænkning af selskabsskatten vil sandsynligvis blive udnyttet til at "gemme" kapital i virksomhederne.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overfor russerne måske - ikke overfor Putin. Vi skal vise principfasthed overfor de globale bøller.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Vi skal være markant mere ambitiøse. Ikke kun med bistand - også med klimabistand og samhandel.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det virker jo ikke. De mennesker aner sjældent strafferammen for de ting, de gør. Økonomisk kriminalitet til gengæld... her virker straf. Og det skal vi se på at bruge noget mere.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle store organisationer og sektorer har bureaukratisk spild. Ingen større end finanssektoren i dag. Hvis vi fikser de unødigt enorme summer, vi bruger på at få varetaget vores konti og pengesystem - så får vi råd til meget!

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis endelig der er spild i disse investeringer, vil jeg hellere bruge penge på mindre effektive medarbejdere end på grådige direktører og aktionærer.

43 Det er vigtigere at anlægge en Motorring 5 rundt om København for at lette trafiktrængsel end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At bygge mere vej nu, ender sandsynligvis med at være en pinlighed om 10-20 år, når store dele af bilparken er automatiseret. Og så er offentlig transport bedre for klimaet. Derfor er svaret i mine øjne helt entydigt, selvom jeg selv er privatbilist pt.

44 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns rigdomme skyldes ikke kun københavnernes effektivitet, men også at vores samfunds penge lægges i de forkerte brancher. Finans er for rigt belønnet - landbrug for lidt, f.eks.

45 Det skal prioriteres højere end tidligere at afsætte penge til at nedbringe trafikstøj fra motorveje og ringveje i beboelsesområder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Alternativet

2017 - 2018

Folketingsmedlem Københavns Omegns Storkreds, Alternativet
Skatteordfører Folketinget, Alternativet
Handicapordfører Folketinget, Alternativet
Ordfører vedr. § 71-tilsynet Folketinget, Alternativet
Medlem af Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 Folketinget, Alternativet
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Alternativet
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Alternativet
Udviklingsordfører Folketinget, Alternativet

Tillidsposter

2016 - 2019

Formand og senere bestyrelsesmedlem Ateistisk Selskab

2016 - 2019

Formand og senere bestyrelsesmedlem Eftertro

Uddannelse

2003 - 2007

Professionsbachelor Journalistik, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2017 - 2017

Forfatter Gyldendal

2016 - 2017

Journalist og komiker TV3 Sport A/S

2013 - 2014

TV-vært TV2 Zulu

2012 - 2012

TV-vært DR - Danmarks Radio

2012 - 2012

Comedy writer Douglas Entertainment LTD

2011 - 2011

TV-vært Metronome

2006 - 2007

Pressekoordinator Dansk Erhverv

2005 - 2006

Journalistpraktikant Magasinet M!
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Alternativet

2017 - 2018

Folketingsmedlem Københavns Omegns Storkreds, Alternativet
Skatteordfører Folketinget, Alternativet
Handicapordfører Folketinget, Alternativet
Ordfører vedr. § 71-tilsynet Folketinget, Alternativet
Medlem af Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 Folketinget, Alternativet
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Alternativet
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Alternativet
Udviklingsordfører Folketinget, Alternativet

Tillidsposter

2016 - 2019

Formand og senere bestyrelsesmedlem Ateistisk Selskab

2016 - 2019

Formand og senere bestyrelsesmedlem Eftertro

Uddannelse

2003 - 2007

Professionsbachelor Journalistik, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2017 - 2017

Forfatter Gyldendal

2016 - 2017

Journalist og komiker TV3 Sport A/S

2013 - 2014

TV-vært TV2 Zulu

2012 - 2012

TV-vært DR - Danmarks Radio

2012 - 2012

Comedy writer Douglas Entertainment LTD

2011 - 2011

TV-vært Metronome

2006 - 2007

Pressekoordinator Dansk Erhverv

2005 - 2006

Journalistpraktikant Magasinet M!

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet