PERSONPROFIL

Allan Andersen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Tårnby

Født 25. juni 1966 Gift 2 børn

A

Allan Andersen (S) er borgmester i Tårnby Kommune, hvor han har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2006. Udover at være formand for Økonomiudvalget er han formand for Bygge- og Ejendomsudvalget.

Allan Andersen blev enstemmigt valgt som borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Tårnby i forbindelse med kommunalvalget 2017.

Han er uddannet elektriker. I sit civile liv arbejdede han inden han overtog borgmesterposten som forbundssekretær i Dansk Elforbund.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3821 Socialdemokratiet in total 8949
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 258 Socialdemokratiet in total 8877

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker åbenhed og dialog med omverdenen og især med vores borgere. Borgerne skal have reelle muligheder for at deltage i debatter og komme med input. Der skal afsættes tid hertil og gives tilstrækkelig information til, at de kan bidrage på et informeret grundlag.

Vi vil tildele de borgere som har flere sager i kommunen en borgerkonsulent, som kan sikre den nødvendige indsats på tværs af forvaltninger.

Alle børn og unge skal vokse op med en mulighed for, at blive stærke selvstændige individer, som kan klare sig selv og være en del af fællesskabet og arbejdsmarkedet.

Vi skal iværksætte en ungeindsats, hvor vi på tværs af lovgivning og forvaltninger samler alle værktøjer, der knytter de unge til en uddannelse eller et arbejde. Det skal give den unge et overblik over de muligheder der er, og sikre at de unge får den støtte og vejledning de har behov for.

Tårnby Kommune skal også i fremtiden være en attraktiv kommune at flytte til. Derudover skal vi sikre, at vores borgere har mulighed for at blive boende, og at færre af vores børn behøver flytte væk fra kommunen for at få en bolig.

Vi skal understøtte udbygningen af vores boligmasse, så antallet af ejer- og almennyttige boliger forøges – her i blandt unge- og ældreegnede boliger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er en god idé at bygge et nyt butikscenter med en stor Rema 1000 på Kongelundsvej på Vestamager.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tårnby Kommune skal også i fremtiden er en være en attraktiv kommune at flytte til. Derudover skal vi sikre, at vores borgere har mulighed for at blive boende, og at færre af vores børn behøver flytte væk fra kommunen for at få en bolig. Vi skal understøtte udbygningen af vores boligmasse, så antallet af ejer- og almennyttige boliger forøges – her i blandt unge- og ældreegnede boliger.

2 Tårnby Kommune bør sørge for at der bygges videre på Kirstinehøj erhvervsområde og tilføje Kirstinehøj 3, selvom det kommer tæt på Tømmerup Landsby.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tårnby kommune er i dag en eftertragtet erhvervskommune. For at fastholde dette skal vi udbygge vores erhvervsområder. Vi skal beskytte særlige arkitektoniske eller byggetekniske kvaliteter ved udarbejdelse af lokalplaner i relevante områder af Tårnby Kommune for at støtte op omkring kommunens kulturarv.

3 Henrik Zimino har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal mindske affaldsmængderne ved øget genanvendelse og forbedrede indsamlingsordninger.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fastholde et højt niveau for bibliotekerne, idrætsklubber og foreningslivet.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fastholde et højt niveau for bibliotekerne, idrætsklubber og foreningslivet.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har allerede modtaget de fra staten givet flygtninge og har sikret en god integration rundt i kommunen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores medarbejdere i Kommunen yder en høj kvalitet og en sikker drift i den offentlige service til gavn for borgerne og skaber dermed garantien for, at der bliver taget hånd om alle.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tårnby Jobcenter var blandt landets bedste til at nedbringe ledigheden i 2016.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I perioden fra 2014 til 2017 har Tårnby Kommune sat skatten ned med 0,4 procentpoint. Så vi i indeværende år har vi landets 4. laveste skat.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke og udvikle den forebyggende og kriminalpræventive indsats i skoler samt i vores klubber gennem SSP og deres indsats målrettet udsatte unge.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal videreudvikle vores stisystemer til cyklister og gående, f.eks. ved at undergangen ved Tårnby Torv.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tårnby Kommune er nr. 3 ud af 98 kommuner når det kommer til natur (naturkapitalværdi)

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fastholde et højt niveau for bibliotekerne, idrætsklubber og foreningslivet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har allerede modtaget de fra staten givet flygtninge og har sikret en god integration rundt i kommunen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er lige blevet færdig med renoveringen af Kollektivboligerne Televænget, som er et botilbud, hvor beboere med en sindslidelse støttes og trænes til at leve et selvstændigt liv gennem fællesspisning, huslige gøremål og udflugter. Vi skal endvidere gøre ordningen med psykologhjælp til unge mellem 18 og 25 år permanent, så det bliver en fast bestanddel af arbejdet med unge med psykiske problemer.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal holde fast i den øgede normering i ydertimerne i vores daginstitutioner og arbejde for sociale normeringer i vores daginstitutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tårnby er en erhvervsvenlig kommune, der har flere arbejdspladser end vores arbejdsstyrke. Vi skal imidlertid fortsat styrke vores samarbejde med erhvervslivet og sikre arbejdspladser, vækst og udviklingsarbejde for kommunen. Vi skal sikre at virksomhederne oplever en hurtig og koordineret indsats ved kontakt med kommunen. Derudover skal vi opprioritere hjælpen til nystartede virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2006 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Tårnby Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Borgmester Tårnby Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvevsuddannelse

Erhvervserfaring

Forbundssekræter Dansk Elforbund
A

Politiske hverv

2006 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Tårnby Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Borgmester Tårnby Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvevsuddannelse

Erhvervserfaring

Forbundssekræter Dansk Elforbund

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet