261394-d382d977.jpeg
261394-d382d977.jpeg
S
Socialdemokratiet
Bodil Kornbek
Født 10/8/1961 i København - Gift - 3 børn - 2830 Virum
Nuværende stilling: Projektkoordinator KAB - social bæredygtighed
Hvorfor bør man stemme på dig?
Levende fællesskaber Det skal være trygt at blive ældre. Alle skal modtage den hjælp, de har behov for, og resurserne skal være til stede. De ældre skal sammen med deres pårørende udfolde og definere, hvordan livet skal leves. Kommunen skal støtte op omkring familiernes valg. Giv skolerne frihed til selv at skabe rammerne for den kreativitet og læring, børnene skal være en del af - alle børn. Vi har et særligt ansvar for, at alle med særlige behov får den nødvendige pædagogiske og sociale støtte. Vi skal inddrage pårørendes viden og ideer frem mod en yderligere kvalificering af vores tilbud. Trivsel og tryghed i nære fællesskaber er vigtig for os alle og vores livskvalitet.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Halvdelen af borgerne i Lyngby-Taarbæk er plaget af trafikstøj. Lyngby-Taarbæk Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj i stedet for at afvente, at staten tager hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et ansvar for at komme med løsninger på problemer, som er til gene for borgerne. Vi kan ikke vente på, at andre skal handle. Vi skal dog altid være i tæt dialog med KL og derigennem Christiansborg for at få så optimale løsninger, så hurtigt som muligt.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune halter så meget efter, at det skal tilføres mærkbart flere penge, selvom det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Efter flere år med besparelser, kan vi nu se, at det har været for voldsomt. Der er brug for et løft på ældreområdet. Der er midler til denne opgave uden at spare på børn og unge.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er en stigning af borgere, der er udsatte. Vi har en forpligtelse til at yde den nødvendige hjælp.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har allerede mange aktiviteter på området, og der sker løbende en udvikling på området.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi hjælper de , som har ret til og behov for hjælp ift. lovgivning, serviceniveau og kommunale kvalitetsstandarder. Kommunen skal dog være opmærksom på særligt udsatte medborgere, som ofte kan have flere diagnoser, sociale udfordringer og få relationer. De skal høres og modtage den rette hjælp. Der er plads til forbedringer - vi er i gang.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har lige tilført midler til området for netop at styrke genoptræningen uden det er gået udover andre indsatster på sundhedsområdet. Vi bør investere i forebyggelse, det vil i den grad styrke økonomien på den lange bane. Vi har råd til at løfte opgaverne ordentligt.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var en god beslutning at sætte Lyngby Stadion i udbud.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke, at der skal bygges boliger i Idrætsbyen, Boligerne er en del af Stadionudbud.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har de senere år har haft så store besparelser, at det er umuligt. Vi har aldrig haft så mange henvendelser som nu vedr. manglende hjælp og meget mindre tid til opgaverne. Medarbejderne gør deres ypperste, men rammerne for at levere en ordentlig pleje er blevet forringet. Udsagnet “betydeligt bedre” kan ikke lade sig gøre i den virkelige verden.

Sofia Osmani har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har fået midler fra staten til at løfte daginstitutionerne, så det er ikke på bekostning af.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Økonomien på dette område er god - det er derfor muligt at gøre en ekstra indsats.

Den kommende letbane mellem Lundtofte og Ishøj er et godt projekt og er penge godt givet ud for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vigtigt med forebyggende sundhedstiltag både i forhold til bevægelse og fysisk udfoldelse og det at være en del af et levende fællesskab. Midlerne skal bl.a. bruges til at løfte idrætsmulighederne for børn og unge med fysiske eller psykisk udfordringer. Desuden bør vi have højere ambitioner for handicapidræt.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolen skal have plads til forskellige børn med forskellige behov og talenter. Er der særligt udfordrende børn må skolen have mulighed for at skabe de optimale løsninger, så alle børn bliver hørt, set, anerkendt og trives. Der skal være de nødvendige resurser til at løse opgaven. Vi skal give skolen mere frihed til fagligt og pædagogisk at finde de rette løsninger

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I takt med at flere køber en el-bil, sker der en naturlig udvikling. Heldigvis kan en el-bil også bruge en almindelig P-plads - det er ikke altid en el-bil skal lades op:)
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Da vi først var kommet i fulde omdrejninger, har det været super.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal give de bedste betingelser for et trygt og godt forløb før, under og efter et graviditets - og fødselforløb. Herunder en ret til at kunne blive på hospitalet et par døgn, efter fødsel, hvis det ønskes. Samarbejdet med jordmødrene er vigtige, da det også med til at skabe et godt forløb.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har brug for specialiseringen - det handler om liv.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er for nogen svært at navigere i sundhedsvæsenet. Vi skal støtte lige adgang til sundhedsvæsenet.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det afhænger af hvilke specialtilbud, der er tale om. Men der er ingen tvivl om, at vi skal se på samarbejdet mellem kommune og region, og at nogen tilbud skal overgå til regionen. Dog er det også vigtigt at se på de tilbud, som bedst løses af kommunerne.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle skal have mulighed for at komme til den praktiserende læge uanset baggrund og økonomi.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil skabe en skævvridning i tynd befolket områder. Uanset hvor vi bor, så skal det være muligt med offentlig transport til arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter etc.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Uanset hvor vi bor skal alle være sikre på let og hurtig adgang til sundhedsvæsenet.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Store trafikale investeringer er først og fremmest en opgave for folketinget.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal dog hele tiden være med fokus på kvalitet og tryghed for borgerne.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien har i årtier været underfinansieret, og det er ikke i orden over for alle de med psykisk sygdom, som også har ret til behandling i verdensklasse. Når vi får en psykiatrihandleplan fra Folketinget, vil der forhåbentlig også være mulighed for et økonomisk løft. Der har de senere år været et økonomisk og fagligt løft på området. Vi er på vej.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (9)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Lyngby-Taarbæk Kommune

2009-d.d.

Formand, Social- og Sundhedsudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune

2013-d.d.

Medlem, Børne- og Ungdomsudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune

2013-d.d.

Formand for Børn- og Ungeudvalget

2018-d.d.

Regionsrådsmedlem

2013-d.d.

Næstformand, Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, Region Hovedstaden

2013-2017

Medlem, Miljø- og trafikudvalget, Region Hovedstaden

2013-2017

Formand

2005-2008

Folketingsmedlem, Folketinget

2001-2005

Erhvervskarriere (3)

Projektkoordinator - social bæredygtighed, KAB

2021-d.d.

Næstformand / Sagsbehandler, Rødovre Lærerforening, Rødovre Kommune

2012-2021

Lærer og tillidsrepræsentant, Rødovre Kommune

2008-2012

Uddannelse (1)

Bachelor, Jonstrup Seminarium, Folkeskolelærer

1982-1987

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

609
Socialdemokratiet
3866
Regionsrådsvalg 2021

1971
Socialdemokratiet
209111
Regionsrådsvalg 2017

2422
Socialdemokratiet
263470
valgt ind
Kommunalvalg 2017

836
Socialdemokratiet
5723
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
609
Partiet i alt
3866
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
1971
Partiet i alt
209111
Regionsrådsvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
2422
Partiet i alt
263470
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
836
Partiet i alt
5723
Kandidatens mærkesager
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat