261364-d16aae1f.jpeg
261364-d16aae1f.jpeg
V
Venstre
Gert Biilmann
Født 28/10/1957 i Frederiksberg - Enlig - 2 børn - 2730 Herlev
Nuværende stilling: Selvstændig konsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Familier er ikke ens, derfor skal der være frihed til forskellighed. Det er altafgørende for mig og Venstre, at vores dagtilbud og skoler har selvbestemmelse og kan træffe lokale beslutninger, tæt på og sammen med brugerne, det giver mere frihed og bedre løsninger. Styrkelse af ældreplejen er en vigtig hjørnesten for mig. Jeg ønsker mere valgfrihed, fordi du selv skal bestemme, hvad der er det vigtigste i dit liv. Forebyggelse efter princippet sund til det sidste og i sikre hænder når helbredet svigter. Jeg har derfor sat fokus på livets afslutning – den allersidste tid i ro og tryghed. Venstre ønsker at tiltrække et hospice tilbud til Herlev, tæt på familien. Fremtiden i Herlev er grøn og bæredygtig. En ny skov med mindst 50000 træer. Derved gør vi noget vigtigt for co2 regnskabet. Vi skal holde fokus på miljø og støj og etablere lokale løsninger, fordi støj er den største miljøudfordring lokalt. Men det vigtigste for mig er: Alle kan bidrage ud fra det ståsted de har i livet.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Herlev Kommune skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var en god idé at bruge to millioner kroner på videoovervågning og flere vagter, efter at syv brande ramte Herlev Kommune i juni 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ærger mig over at det er nødvendigt, for midlerne kan bruges bedre forebyggende.🙂

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det er muligt er det en god ide. besparelser er jo i dag et negativt ladet ord. Omfordeling kan komme på tale... men vi er jo flere partier!

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har så mange tilbud, så vi skal bare bruge dem der er.

Den kommende letbane langs Ring 3 er et godt projekt og er penge godt givet ud for Herlev Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgere med behov skal prioriteres.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Budget 2022 har prioriteret området. 💚💚

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De koster en del, så indsats med konsekvenser imødeses fra de politiske partier på Borgen

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ved at give flere frie valg til modtagende borgere.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har vedtaget maksimal antal ansatte i daginstitutionerne og finansieret området.

Herlev Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj fra eksempelvis Motorring 3 i stedet for at afvente, at staten hjælper med at tage hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Venstre har foreslået øget fokus på støj både i den grønne aftale og i det endelige budget22, bl.a ved at prioritere 1 million kr. ekstra budgetmidler til vores trafiksikkerheds & støjplan.💚💚

Thomas Gyldal Petersen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgmesteren er en god og lyttende samarbejdspartene for Venstre. Vi bliver hørt og vores forslag nyder også opbakning hos flertals partiet. 💙❤️

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger rigeligt men det er givet godt ud i forhold til stærke fællesskaber for det kan idræt skabe.🏆

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal altid vurderes om behov for det enkelte barn. Både de stærke og de udfordrede skal have tilbud der tilpasses det aktuelle behov.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal tilvejebringe en ladestruktur.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mener at det skal være kommunerne der samlet håndterer området. midlerne flyttes ud af regionerne.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kræver at man kan håndtere opkald inden de aftalte tider.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne skal arbejde med sundhed.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kan jo starte med en bon for udeblivelser.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Har i forbindelse med barnebarnets ankomst konstateret at der ikke er styr på opgaverne - Ledelse er fraværende.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal generelt bedre ledelse til at strukturerer området.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialt udsatte har lige adgang - men bør håndteres forbyggende.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Gymnasierne skal selv håndtere deres optag inden for given ramme - Vi har jo valgfrihed.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

kan give et bedre overblik over behov.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundende skal prioriteres og staten bør betale mere da det er fortidens synder der afdrages på.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men gerne en betaling for fravær uden afbud.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kan starte med en prof. ledelse som skal få overblik og styr på finanserne og derved driver en forretning - venstre har jo fremsat forslag på området.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen skal fjerne mange af de medarbejdere der ikke bidrager på afdelingerne så er der midler nok.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Transporten skal være tilgængelig ellers kan kommunerne overtage styrringen via Movia.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Akutberedskaberne kan tilføres flere paramedicinere frem for den dyre lægeløsning. bla ved at nedprioritere kulturelle indsatser og projekter.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Medlem af Økonomi- og Planlægningsudvalget, Herlev Kommune

2017-d.d.

Medlem af Bestyrelsen i FGU NORD / Produktionsskolen

2012-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem

2012-d.d.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

2012-d.d.

Medlem af Børne- og Uddanelsesudvalget

2012-2017

Erhvervskarriere (6)

Selvstændig konsulent

2004-d.d.

Afdelingschef / inspektør, Amu København

2001-2004

Ass. Manager HR /rekrutering, Greenland Contractors

2000-2001

Afdelingschef, Falcks Redningskorps A/S

1991-1999

Faglærer Ambulancetjenesten, Landtransport (orlov fra Falck)

1987-1991

Falckredder / ambulancesupervisor, Falck Redningskorps A/S

1983-1987

Uddannelse (2)

Diplomlederuddannelse, Teknisk Akademi Ballerup, Udviklingsrettet Ledelse og Kvalitetsledelse

1997-1999

Voksenpædagogisk læreruddannelse, Danmarks Erhvervsakademiske Læreruddannelse, Pædagogikum

1988-1990

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

151
Venstre
98148
Kommunalvalg 2021

122
Venstre
422
Regionsrådsvalg 2017

207
Venstre
127808
valgt ind
Kommunalvalg 2017

153
Venstre
728
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
151
Partiet i alt
98148
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
122
Partiet i alt
422
Regionsrådsvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
207
Partiet i alt
127808
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
153
Partiet i alt
728
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat