164584-015c2891.jpeg
164584-015c2891.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Erik Lund
Født 19/8/1948 i Søborggård sogn - Gift - 4 børn - 3450 Allerød
Nuværende stilling: Fhv. borgmester
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er åben, ærlig og ordholdende. I mit politiske arbejde i både byråd, regionsråd og folketing har jeg altid opnået store resultater ved at være åben, ærlig og ordholdende samt ved tæt og loyalt samarbejde med mine kolleger. Jeg vil arbejder for, at vi igen får gang i planerne om et samlet idrætsanlæg ved Sportsvej og får genindført nogle aktivitetstilskud til foreningerne som vi kan være bekendt. Herudover vil jeg arbejde for at "bevare det Allerød vi kender", hvor vi ikke bebygger vores grønne områder som f.eks. Enghave Nord, men hvor vi foretager en langsom og afbalanceret udbygning, hvor Allerød's befolkning kun stiger langsomt over de næste 10 år til maksimalt 27.500 indbyggere. Endelig vil jeg tilbage til den tidligere effektive budgetstyring, hvor vi overholdt de vedtagne budgetter, og ikke som i dag, hvor vi de seneste 4 år har overskredet de vedtagne driftsudgifter med 110,3 mio. kr., hvilket har bragt vores kassebeholdning helt i bund (næstsidst af alle kommuner i Danmark)
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Etableringen af erhvervsområdet med tung industri ved Farremosen håndterede Allerød Kommune godt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Konservative har stemt for både et §14-forbud, en uvildig undersøgelse og har stemt imod div. dispensationer i Farremosen, men desværre har vi ikke kunne få opbakning fra de øvrig partier i byrådet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger alt for mange penge på ligegyldige konsulenter, og en uvildig undersøgelse af arbejdsgangene f.eks. omkring byggesagsbehandlinger og andre områder kan helt sikkert afdække et besparelsespotentiale.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Allerød har en meget velfungerende genoptræning, der bliver rost af brugerne.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med en tilbagevenden til vore tidligere effektive (rigide) budgetstyring, kan vi sagtens sænke både grundskylden og personskatten. Det gjorde vi i 2012, hvor vi sænkede personskatten med historiske 1 procentpoint.

Hvis Farumbanen forlænges til Hillerød, skal den ledes langs Hillerødmotorvejen og ikke via Høvelte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der ligger allerede planer om en forlængelse af Farumbanen til Høvelte, hvor den får forbindelse til Hillerødlinjen. De planer har vi tidligere været enige om, og dem bør vi arbejde efter.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil arbejde for, at der i vores daginstitutioner er minimum 1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn.

Karsten Längerich har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har desværre set, at kommunen er dykket i stort set alle sammenligninger med andre kommuner, og budgetstyringen har været så ringe, at Allerød nu har landets næstlaveste kassebeholdning (kun Langeland kommune har en lavere kassebeholdning)

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ønsker at beskytte vores grønne områder fra bebyggelse. Det gælder både Enghave Nord, fodboldbanerne ved Sportsvej, det grønne område ved Søageren, Nissens Mose og andre skønne steder.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores cykelstier ser faktisk rigtig godt ud. Derfor skal vi fortsat prioritere nye cykelstier. 1. En rigtig supercykelsti på Sortemosevej med cykelsti i begge vejsider. 2. En cykelsti på Hillerødvej til kommunegrænsen til Hillerød.

Det er en god idé at bygge 114 nye boliger på det grønne område Enghaven Nord.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bevare vores grønne områder og bevare det Allerød som vi kender og som de fleste borgere er rigtig glade for.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Idrætsområdet har været totalt glemt de seneste fire år, hvor der kun er gennemført anlæg som er besluttet i forrige byrådsperiode. Vi skal fortsætte den udbygning af idrætsområdet som vi har planlagt for mange år siden.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er problematisk, at den aktuelle kønsfordeling i Allerød Kommunes byråd er 18 mænd og 3 kvinder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have respekt for vælgernes dom, også hvis de sammensætter et byråd med få kvinder.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (12)

Medlem af Miljø-, Erhvervs- og byudvalget, Allerød Kommune

2021-d.d.

Byrådsmedlem, Allerød Kommune

1994-d.d.

Folketingskandidat, Nordsjællands Storkreds

2019-d.d.

Folketingsmedlem

2018-2019

Regionrådsmedlem, Region Hovedstaden

2016-2017

Medlem, Forretningsudvalget, Region Hovedstaden

2016-2017

Medlem, Erhvervs- og vækstudvalget, Region Hovedstaden

2016-2017

Medlem, It- og afbureaukratiseringsudvalget, Region Hovedstaden

2016-2017

Formand, Klima- og Miljøudvalget, Allerød Kommune

2013-2017

Medlem, Kultur- og Idrætsudvalget, Allerød Kommune

2013-2017

Medlem, Økonomiudvalget, Allerød Kommune

2013-d.d.

Borgmester, Allerød Kommune

2008-2013

Erhvervskarriere (6)

Folketingsmedlem, Folketinget

2018-2019

Forhenværende borgmester, Allerød Kommune

2008-2013

Fagchef (Erhvervsligning), SKAT København

2008-2008

Fagchef (Inddrivelse), SKAT København

2005-2008

Kontorchef (Inkassochef), Københavns Kommune

1993-2005

Kontorchef (Inkassochef), Helsingør kommune

1989-1993

Uddannelse (1)

Bachelor, Forvaltningshøjskolen, Pantefoged, skatteligning og arbejdsgiverkontrol

1973-1978

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

506
Det Konservative Folkeparti
4626
Regionsrådsvalg 2021

1333
Det Konservative Folkeparti
190020
Folketingsvalg 2019

ukendt
Det Konservative Folkeparti
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

2766
Det Konservative Folkeparti
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017

425
Det Konservative Folkeparti
3144
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
506
Partiet i alt
4626
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1333
Partiet i alt
190020
Folketingsvalg 2019
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
2766
Partiet i alt
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
425
Partiet i alt
3144
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat