261229-15ff0e12.jpeg
261229-15ff0e12.jpeg
Veganerpartiet
Ole Therkelsen
Født 5/3/1948 - Enlig - Ingen børn - 2100 København Ø
Nuværende stilling: Forfatter og foredragsholder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg mener, at lovgivning er til for "at beskytte dem, der ikke kan beskytte sig selv". – Lovgivning starter med: Du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle. - Jeg går ind for en lovgivning og en administration, der beskytter de svage, der ikke kan beskytte sig selv. - Hvis man ikke havde en lovgivning, hvad ville der så være tilbage? - Der ville kun være dyrerigets "Junglelov", hvor den stærkere har ret til at udnytte svagere. Liberalisme inkluderer for mig at se, at de økonomisk stærkeste har lov til og ret til at udnytte de svageste. - I regionen går jeg ind for, at man skal give lige vilkår for alle, i skoler, i sundhedsvæsen, jo i hele samfundet. Jeg er ikke "national konservativ", men går ind for alle de tiltag, der skaber lige vilkår for alle mennesker på kloden. Jeg går ind for alt, hvad der kan gavne natur, miljø, klima, ja hele jordkloden Med venlig hilsen Ole Therkelsen
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Lars Weiss har været en god overborgmester, efter han overtog posten fra Frank Jensen i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil alligevel i det lange løb give en samfundsøkonomisk gevinst at afsætte flere penge til dette gode formål. Det er billigere at forbygge end at behandle.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal afsættes midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede, udsatte og sindslidende, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Antallet af biler i København skal mindskes, og en god måde at opnå det på er ved at nedlægge et stort antal parkeringspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Veganerpartiet arbejder for sundhed, ren natur og miljø, og sidst og ikke mindst for klimaet.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Københavns Kommune skal indføre yderligere begrænsninger for restauratører i Indre By for at mindske gener fra nattelivet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgere der bor i det indre København har også ret til en god nats søvn i weekenden. Det kan ikke være ikke rigtigt, at de skal udsættes for høj musik, skrål og ballade i gaderne efter kl. 24.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ved at bruge flere penge på kollektiv transport, vil det på længere sigt give store offentlige besparelse. Privatbilisme giver anledning til meget forurening og store anlægsudgifter. Det bliver meget dyrere at oprette alle ødelæggelse af drikkevand, naturen, miljøet, og klimaet.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der har været mange testcentre, det var en stor fordel. Men en vis befolkningsgruppe har i perioder haft svært ved at reservere tid til test på nettet, altså ad elektronisk.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I følge medierne får man det indtryk, at der er problemer med at komme igennem til 1813.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forurening af grundvand kan blive en meget dyr historie. Nu er det jo nok meget begrænset, hvad Region Hovedstaden kan gøre for at få hele landbruget omlagt. Men sprøjtegift kommer jo fra landbrugets monoskulturer. Ikke mindre end 60% af Danmarks areal bruges til dyrkning af dyrefoder, hvor monokulturen holdes "rene" ved brug af sprøjte gifte. - Industriel produktion af svin, ... Læs mere

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg går ind for lighed for alle mennesker i behandlingssystemet uanset. om man er rig eller fattig.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er stor mangel på jordmødre. Samfundet kan jo kun bestå ved. at der kommer nye borgerne til. Det kan kun være i samfundets interesse, at alle nyere borgere får den bedste mulige start på livet. Alle skal være yderst velkomne ! Citat fra Dorthe Kollo's sang: For hvem du end er - så velkommen til verden ...

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er jo altid to sider af en sag. Det kan være svært at gennemskue hvilken side af sagen, der vejer tungest. Videnskabelig og praktisk forskning og undersøgelse kan give svaret.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

RegionH vil være bedst til netop at løse specielle opgaver i forbindelse med handicappede børn. Det er optimalt og rationelt at samle ekspertisen på dette særlige område.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Min holdning er, at man i størst mulig grad skal begrænse "privatiseringen" i det offentlige. Men i visse tilfælde er de økonomiske gevinster så store, at det OK. Det danske sundhedssytem skulle jo nødigt gå i retning systemet i USA.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I mange tilfælde vil det vise, at det er billigere at bruge penge på at oprense forureninger, end at behandle de skadelige konsekvenser ved ikke at gøre noget.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sammenlignet med hele verden er den danske model helt enestående, og den skal bevares, mener jeg.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle nye medborgere skal have den bedst mulige start. Det vil på sigt give besparelser på sundhedsområdet. Det er billigere at forebygge end at behandle.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De nye metrolinjer er jo en kæmpesucces. Trafikproblemerne i København løses ved kollektiv trafik og ved, at få trafikken kommer under jorden. Der kommer flere og flere biler, men gaderne bliver ikke bredere i takt med, at der kommer flere biler.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mange af de allermest udsatte og svage får for lidt hjælp. Jeg mener, at en samfundsøkomisk forsking eller undersøgelse ville vise, at samfundet ville spare mange penge på at bruge flere penge på psykiatrien. Generelt mener jeg, at enkeltpersoner og hele samfundet altid vil stå ved at hjælpe de svageste og mest udsatte. - Det giver gevinst på lange bane.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Foredragsholder og forfatter, Freelance

1989-d.d.

Uddannelse (1)

Cand polyt og cand scient, Danmark Tekniske Universitet og København Universitet, Kemi og Biologi

1967-1975

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

574
Veganerpartiet
5463
Kommunalvalg 2021

129
Veganerpartiet
1839
Regionsrådsvalg 2021
Veganerpartiet
Personlige stemmer
574
Partiet i alt
5463
Kommunalvalg 2021
Veganerpartiet
Personlige stemmer
129
Partiet i alt
1839
Kandidatens mærkesager
Integration
Miljø og klima
Socialområdet
Sundhed
Trafik

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat