260678-e8e8a492.jpeg
260678-e8e8a492.jpeg
S
Socialdemokratiet
Louise Bro
Født 24/11/1979 - Gift - 3 børn - 3660 Stenløse
Nuværende stilling: Jurist i Ankestyrelsen
Hvorfor bør man stemme på dig?
Fri og lige adgang til det offentlige sundhedsvæsen forudsætter, at der tages forskellige redskaber i brug over for forskelige mennesker. Det indebærer blandt andet, at der skal være udgående indsatser til udsatte, ensomme og sårbare. Og det indebærer, at der skal rækkes ud til de grupper, som ofte først opsøger sundhedsvæsenet, når det er for sent. Det skal være nemmere at komme i kontakt med psykiatrien. Børn, unge og deres forældre skal selv kunne tage kontakt til psykiatrien i tilfælde af mistrivsel, og samarbejdet med kommunerne skal styrkes, så kommunerne ved, hvordan de skal sætte ind med hjælp. Vi skal være mere opsøgende, så flere får den rette hjælp, og vi skal have særligt fokus på psykisk syge, som samtidig har misbrug af alkohol, hash og andre stoffer. Vi skal have en mere attraktiv og sammenhængende kollektiv trafik. Dels af hensyn til de, der er afhængige af den kollektive trafik, og dels så flere tager bus, tog og metro, og færre tager bilen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have en mere attraktiv og sammenhængende kollektiv trafik. Dels af hensyn til de, der er afhængige af den kollektive trafik, og dels så flere vælger den kollektive trafik frem for egen bil. Det vil både være godt for miljøet, for trængslen og for støjen.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal prioritere at give patienterne den nødvendige og optimale behandling på vores offentlige sygehuse, i stedet for at betale private sygehuse for samme behandling.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kulturelle indsatser/projekter skal prioriteres både i yderområder og i de store byer.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er nødt til, for miljøets og vores børns og børnebørns skyld, at prioritere at rense forurenet grundvand.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Brugerbetaling rammer socialt skævt. En udsat borger kan blive ramt uforholdsmæssigt hårdt af brugerbetaling, og brugerbetaling på sundhedsområdet vil derfor kunne medføre, at udsatte borgere ikke opsøger nødvendig lægehjælp.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forholdene i dag er ikke gode nok, men heldigvis har regionsrådet allerede fra næste år afsat flere penge til mere personale og bedre normeringer på fødeafelingerne.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal holde fast i de mindre sundhedshuse, så alle har adgang til en praktiserende læge i nærområdet. Derimod øger færre, men større, sygehuse muligheden for specialisering og dermed højere kvalitet i behandlingen.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fri og lige adgang til sundhedsvæsenet forudsætter, at udsatte borgere hjælpes med at navigere rundt, så også socialt udsatte borgere tilbydes den rette sundhedsfaglige hjælp. Udsatte borgere kan desuden have brug for, at der rækkes ud til dem, på en anden måde end den ressorucestærke borger har behov for. Dette kunne eksempelvis være ved udkørende indsatser.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Over de seneste år er gymnasierne i regionen blevet mere og mere socialt opdelte, og der er derfor behov for en mere social retfærdig elevfordelingsmodel.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ekspertisen vil værre større ved at have specialtilbuddene i regionen, som vil have mange brugere, frem for i kommunerne, som for nogles vedkommende alene vil have få brugere. Desuden vil regionen have lettere ved at målrette et tilbud til den enkelte bruger, når alle tilbud ligger i regionen. Mange kommuner vil ikke nødvendigvis have det rette tilbud til den enkelte bruger, o... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Opgaver i den offentlige sektor skal primært løses af den offentlige sektor selv. Det skal som udgangspunkt ikke være et mål i sig selv at tjene penge på at løse borgernære opgaver.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er nødt til, for miljøets og vores børns og børnebørns skyld, at prioritere at rense forurenede grunde.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle skal have ret til gratis lægehjælp. Gebyr for lægebesøg vil medføre øget ulighed i sundhed, da nogle borgere, i særdeleshed de som i forvejen er udsatte og sårbare, så vil fravælge lægebesøget.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne er de bedste til at løse opgaver som sundhed og trafik.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal fortsat være buslinjer i yderområder, også selvom der ikke er mange passagerer. Antallet af afgange på den enkelte buslinje skal dog tilpasses forholdsmæssigt med antallet af passagerer.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle skal have mulighed for akut hjælp ved behov, også i yderområderne.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis patienten er tryg ved en konsultation over video eller telefon, og patienten foretrækker en sådan konsultation, kan konsultationen foregå på denne måde. Det er dog en forudsætning, at den enkelte konsultation er egnet til at foregå over video eller telefon, og at der er afset tid til, at patienten kan ses personligt, hvis det skønnes nødvendigt.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har brug for en styrket indsats i psykiatrien, også selvom det sker på bekostning af andre, ikke akutte, sundhedsområder.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionsrådet har allerede fra næste år afsat flere penge til mere personale og bedre normeringer på fødeafelingerne. Men fødeområdet skal styrkes endnu mere, ogs selvom det sker på bekostning af andre, ikke akutte sundhedsområder.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Jurist, Ankestyrelsen

2008-d.d.

Uddannelse (1)

Kandidat, Københavns Universitet, Jura

2001-2008

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

2206
Socialdemokratiet
209111
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
2206
Partiet i alt
209111
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Sundhedsområdet generelt
Trafik

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat