260406-9b42d9e1.jpeg
260406-9b42d9e1.jpeg
SF
Socialistisk Folkeparti
Sadek Al-Amood
Født 25/12/1999 - Enlig - Ingen børn - 1050-1473 København K
Nuværende stilling: Studerer økonomi på Københavns Universitet
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg synes, at du skal stemme på mig, fordi jeg er ung. Det kan lyde plat, men, fordi jeg er ung, så ved jeg også, hvilke udfordringer, som ungdommen har. Når jeg vil kæmpe for bedre trivsel, mindre ensomhed og bedre adgang til psykolog, er det fordi, mine gode venner er nogle af dem, som mistrives og går til psykolog. Når jeg vil kæmpe for bedre og mere pålidelige busser, er det fordi jeg selv tøffer rundt på mit ungdomskort og bander af linje 300S, hver gang, den er forsinket. Og når jeg vil kæmpe for lige adgang til sundhed, er det fordi jeg selv kender nogle af dem, som springer medicinen over, fordi den er for dyr. Jeg er ikke bare en politiker, som har mit på det tørre, og har læst mig til udfordringerne. Det er udfordringer fra min hverdag, jeg tager op, fordi, jeg kan se, at det ikke kun er mig og min omgangskreds, som står med dem. Jeg håber derfor, at du har lyst til at sætte kryds ved mig 16. november :)
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg så helst, at regionen forhandler flere penge til den kollektive trafik på plads fra statens side af, så de ikke skal prioriteres på bekostning af andre områder. Det skyldes, at området er groft underfinansieret i min optik. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal der dog alligevel prioriteres flere penge til området, både af hensyn til konkurrencedygtighed med bil og grøn om... Læs mere

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I 2021 har det været relativt nemt at opspore og komme ned og få både PCR og kviktest. Når jeg så alligevel ikke er helt uenig, er det fordi, at det var relativt besværligt i starten, selvom dette dog skyldes, at erfaringerne var lig 0, og at der derfor skulle "bygges helt nyt"

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bryde med forestillingen om at EUD er "mindre prestigefyldt" end STX/HHX/HTX. Derfor skal vi prioritere i hvert fald at rådgive folkeskoleelever og 10. klasser bedre om uddannelsesmulighederne. Her kan tilbuddet om erhvervsgymnasium (EUX) spille en rigtig fin rolle

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kvaliteten på de offentlige tilbud vil blive forringet, hvis der sker for meget udlicitering, idet privathospitalerne vil tiltrække det mest kompetente personale. Derudover, så skal en del af pengene også gå til privathospitalernes overskud, så den samme behandling bliver dyrere. Det er derfor på alle måder en dårlig idé.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

1813 kunne virke langt bedre og have kortere ventetider. Problemet er dog, at en vagtlægeordning ikke ville betyde det, idet vi ser det samme problem med denne i andre regioner

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror det er vigtigt, at alle har adgang til god kultur - også personer fra yderområderne. Dog, så tror jeg, at uanset, hvordan vi vender og drejer det, så vil en region centreret omkring landets største by, altid have svært ved at tilbyde samme kulturelle niveau alle steder i regionen. Derfor vil jeg hellere løfte kvaliteten af den kollektive transport markant, så det er n... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I en tid, hvor drikkevandet er truet, er det vigtigt, at vi prioriterer at rense grundvandet.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er lodret uenig. Sundhed er en rettighed og bør derfor tilbydes som sådan. Jeg vil tværtimod arbejde for mindre brugerbetaling på sundhedsområdet

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I øjeblikket er forholdene dårlige for både de fødende/gravide og jordemødrene. Der er for meget run på, og der er ikke tid til den omsorg, som er alfa omega. Derfor skal der tilføres flere midler til området, så "elastikken løsnes".

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Specialisering er i udgangspunktet godt. De fleste af os vil trods alt helbredes og behandles hurtigst muligt, så vi kan komme tilbage til hverdagslivet. Det vil også ske med de nye supersygehuse. Når det så er sagt, så skal der også tages hensyn til områder, hvor der kan være langt til sygehuset. Her kan det være en god idé med et mindre sundhedshus eller lignende, for at be... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores sundhedsvæsen er desværre ikke i dag godt nok til at tage sig af socialt udsatte. Det er vigtigt, at der sker en god koordinering mellem kommuner og regionen for at sikre at overgangen mellem sociale tilbud, psykiatri og sundhedsvæsenet er gnidningsfri for udsatte borgere, og det kræver ekstra penge. Det skylder vi dem.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fællesskabet i det danske samfund er en af vores allerstørste styrker. Derfor er det sindssygt vigtigt, at forskellige sociale baggrunde mødes, også i gymnasierne. Kun sådan sikrer vi et Danmark, som hænger sammen.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunerne har ikke kunnet magte opgaven i tilstrækkelig grad, idet servicen og hjælpen er forringet over de senere år - samtidigt med at pengene til området er steget. Derfor tror jeg, at regionen, idet den har et større overblik kan magte opgaven bedre i koordination med kommunerne

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er blevet effektiviseret meget på dette område de sidste 20 år, samtidigt med at virkningen er tvivlsom. Samtidigt har vi set, hvordan arbejdsmiljøet mv. har været dårligt i visse private virksomheder, som har fået den her slags opgaver fra det offentlige. Derfor synes jeg ikke, at udlicitering er en vej at gå.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I en tid, hvor drikkevandet er truet, er det vigtigt, at vi prioriterer at rense forurenede grunde, så de ikke påvirker grundvandet

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal ikke indføres mere brugerbetaling og især ikke på de praktiserende læger, som typisk er "første stop" i sundhedsvæsenet for borgeren. Det må ikke være sådan, at folk med lave indkomster lever med en skade eller lign., fordi de ikke vil betale for lægebesøg.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne har vist sig at være effektive, endda imod alle odds, da økonomien blev strammet hårdt af Lars Løkkes regering. Det skyldes, at de regionale områder, er for store til at blive håndteret af kommunerne, idet de "deles" om for mange kommuner, fx dele af busnettet og hospitalerne. Tværtimod, så er der områder, som i dag varetages af kommunerne og staten, som har mere r... Læs mere

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødeområdet skal selvfølgelig prioriteres, fordi kvaliteten ikke er god nok. Dog skal dette ikke nødvendigvis gå ud over andre sundhedsområder. Her vil jeg presse på for at Folketinget bevilger flere penge til sundhedsområdet generelt, så fødeområdet kan få et løft ad den vej

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at områder ikke mister busbetjeningen, hvis der ikke er anden kollektiv transport til rådighed. Dog er det også vigtigt at løfte kvaliteten på busser, som er i direkte konkurrence med bilen. Vi skal kunne gøre begge dele.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Akutberedskabet skal generelt opprioriteres, hvilket vil betyde, at det også gør det i yderområderne. Der er dog brug for, at det bliver bedre alle steder.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital er begge hospitaler, som ikke betjenes af højklasset trafik. Derudover ville en sådan metro have god forbindelse til den kommende Ring 3 Letbane ved Herlev Hospital og derfor ikke bare betjene vigtige hospitaler i regionen, men også bidrage til at skabe en ny transportkorridor ud af København. Dette kan på sigt give vækst og arbejdspladser.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Corona har vist os, at det kan fungere rigtig fint med mange konsultationer over video eller telefon. Desuden kan det betyde værdifuld mindre transporttid for personer, som bor i yderområder. Når jeg så ikke er fuldstændig enig, er det fordi det aldrig må blive mere besværligt at komme fysisk til lægen, selvom andelen af videokonsultationer stiger. Det har trods alt sine egne ... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien er et alt, alt for underprioriteret område. Der er vildt lange ventetider, og det er ikke i orden. Derfor skal området selvfølgelig prioriteres med flere midler, fordi psykisk sundhed er lige så vigtigt som fysisk. De ekstra midler skal dog ikke tages fra andre pressede områder.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Landsledelsesmedlem

2019-2021

Erhvervskarriere (4)

Studentermedhjælper, Finansministeriet

2020-d.d.

Hjælpelærer, Københavns Universitet

2020-2021

Studentermedhjælper, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

2019-2020

Mentor, MentorDanmark

2018-2019

Uddannelse (1)

cand.polit, Københavns Universitet, Økonomi

2018-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

3680
Socialistisk Folkeparti
85602
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
3680
Partiet i alt
85602
Kandidatens mærkesager
Miljø og natur
Trafik
Ungdomsuddannelser
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat