260676-597a2c8d.jpeg
260676-597a2c8d.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Peter Nørris Dalsgaard
Født 14/8/1963 - I parforhold men ikke samboende - 3 børn - 3300 Frederiksværk
Nuværende stilling: Selvstændig erhvervsdrivende
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg vil værne om den enkelte borgers og families frihed fra offentlig indblanding i privatlivet. Jeg vil vægte det personlige ansvar- ansvaret for eget liv, for børnenes opdragelse, for hinanden, for klimaet og miljøet og for fællesskabet. Jeg vil arbejde for at det bliver mere trygt at være borger i Halsnæs, derfor foreslår vi et tryghedsudvalg. Jeg vil arbejde for at vi får udarbejdet en bosætningsplan for Halsnæs, så der kan komme de boliger der er behov for. Jeg vil prioritere at vores ældre får en god og tryg ældrepleje. Jeg vil aktivt medvirke til at kommunen i fremtiden bliver mere grøn, så den grønne omstilling implementeres fornuftigt og samlet set ikke kommer til at koste vækst og arbejdspladser. Jeg vil arbejde for at folkeskolen får et løft, så vores elever får et bedre karaktergennemsnit. Jeg vil arbejde for at sikre velholdte og sikre veje og cykelstier og have fokus på trafiksikkerheden. Jeg vil øget antallet af døgnåbne hjertestartere på offentlige bygninger i Halsnæs.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Midler til borgere med handicap skal have højeste prioritet, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgere med handicap fortjener også et liv med værdighed og muligheder og som så meget andet koster det penge.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke nødvendigvis på bekostning af andre vigtige kommunale områder, men det er vigtigt at styrke indsatsen overfor den gruppe af borgere. Det er vigtigt at de pågældende lærer dansk og påbegynder en uddannelse eller får et arbejde, uden disse tilknytninger bliver integrationen forringet.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De lokale skatter skal holdes nede på lavest mulige niveau og det er vigtigt at der er fokus på en sund økonomi i Halsnæs kommune. Lavere skatter forudsætter øget indtægter, så der er flere om at dele udgifterne.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk aktivitet er vigtigt for borgerens helbred og jeg støtter en stærkt foreningsliv, da både idræt og bevægelse, men også sammenhold og sociale relationer kan gøre en stor forskel på den enkeltes livskvalitet.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det formoder jeg ikke, men har ikke hørt om det. Som udgangspunkt får borgerne den hjælp de har krav på jf. loven når behovet er der.

For at styrke turismen skal der gives flere tilladelser til sommerhuse på mere end 250 kvadratmeter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Familier er forskellige og behov for plads i sommerhuset er individuelt, så store sommerhuse kan være en fordel for sammenbragte familier med dine, mine og vores børn. Jeg er for store sommerhuse, men imod at sommerhusene og områderne udvikler sig til partylandsbyer til stor gene for omkringboende.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning er vigtigt for at borgeren kan komme tilbage til sin normale tidligere hverdag såfremt det var en ulykke som betød at borgeren skulle til genoptræning. Forebyggelse er vigtigt, men når uheldet er ude skal vi sikre gode vilkår for genoptræningen.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal kunne betale sig at arbejde, at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og tage en uddannelse frem for at være på passiv offentligt forsørgelse. Det er et personligt ansvar at kunne forsørge sig selv og sine nærmeste. I Halsnæs oplever vi at kommunen tager opgaven alvorligt og yder en fornuftig indsats for at bekæmpe arbejdsløsheden. Det er ikke min opfattelse at det er er l... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundskylden i 2021 er allerede sat ned i forhold til niveauet i 2017, hvis den skal længere ned forudsætter det at kommunens andre indtægter stiger, så der er flere til at medvirke til at betale for udgifterne. Vi ønsker en øget erhvervsvenlighed og vækst i Halsnæs, så vi kan tiltrække flere arbejdspladser og borgere. Stigende udgifter forudsætter øget indtægter, det er ikke a... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ønsker en grønnere omstilling af Halsnæs, der samlet set ikke må koste vækst og arbejdspladser. Så tiltag der kan sænke kommunens CO2 udledning ses der positivt på.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration er vigtig og desværre ser vi at kriminalitet blandt indvandre og flygtninge er højere end gennemsnittet, sådan generelt set. Det er derfor vigtigt at vi bliver bedre til at få integreret de nævnte grupper og uddannet dem. De skal på den måde blive en ressource og ikke en byrde hvis gruppen er ude for arbejdsmarkedet samt for rigeligt repræsenterede i kriminalitetsst... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

ikke nødvendigvis, hvis medarbejderen er presset i arbejdet og stresset over det kan kvaliteten af arbejdet falde, så det er vigtigt at rammerne er i orden, så medarbejderen kan passe sit arbejde og give den bedst mulige service. Jeg har tillid til at de offentlige ansatte gør hvad de kan for at løse de givne opgaver.

Steffen Jensen har været en god borgmester i de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Steffen har under Corona pandemien været kommunens ansigt på bekæmpelse og tiltag imod Covid-19 og han har gjort et godt stykke arbejde. Han er troværdig og til at stole på og har det som os konservative, at han ønsker et bredt og konstruktivt samarbejde i byrådet.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Familien skal have gode muligheder for at få deres barn passet i daginstitutionerne. Mange familier har skæve arbejdstider, hvor det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen, det er derfor vigtigt at der tilføres midler så der kan ansættes mere personale. Især er det vigtigt at der er nok personale i ydertimerne, så ingen pædagoger er alene med for mange børn.

Det var en god prioritering af Halsnæs Kommune at købe Nordmolen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er positivt at kommunen fik købt det tilbage og nu kan påbegynde arbejdet henimod udvikling af Nordmolen. Det er vigtigt at borgerne bliver involveret i høringsprocessen.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Konkurrence er sundt og det gælder i mange henseender. Når nogen udsættes for konkurrence, påvirker det altid at man skal gøre det lidt bedre for at bevare det arbejde eller service der udsættes for konkurrence. Jeg ser derfor gerne mere fri pleje, så de ældre kan bestemme mere over deres egen pleje og det betyder investeringer i mere bemanding, så øget konkurrence vil give bed... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal beskytte vores grønne områder i kommunen, men vi skal også udvikle kommunen og tiltrække nye virksomheder samt tilflytning af nye borgere. Det er derfor vigtigt at der udarbejdes en bosætningsplan for kommunen, så investorer og borgerne ved hvilke muligheder der er for at etablere en virksomhed eller få en bolig. Det vil også give bedre muligheder for at langtidsplanlæg... Læs mere

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores veje skal være velholdte og sikre, det gælder både alm. vejnet samt vores cykelstier. Renovering af cykelstier er vigtigt så borgerne kan færdes trygt på vores cykelstier i kommunen.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vi får folk i beskæftigelse, der er mangel på arbejdskraft, så det er en god investering på den lange bane at tilføre midler til området for at hjælpe de langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Uanset alder gavner det alle at have bevægelse i sin hverdag og idræt er en god måde at tilbringe sin fritid på, det er sundt og gavnligt for helbredet og kan være livsforbedrende og livsforlængende så idrætsområdet er vigtigt.

Flere naturområder i Halsnæs Kommune – også privatejede – bør fredes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fredning af et stykke natur er en effektiv måde at beskytte dyr, planter, kulturspor og landskab på. En fredning har en ekspropriationslignende karakter, fordi den indeholder hel eller delvis afståelse af bestemte rettigheder over de omfattede arealer og sætter begrænsninger på fremtidig anvendelse, så vi skal være varsomme med at bruge det begreb med mindre der er meget tungt ... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en vigtig samfundsopgave, at bevare vores kulturarv og sikre at borgerne har adgang til udstillinger og koncerter. Det er et vigtigt område, men det må ikke ske på bekostning af borgernes nære velfærd som fx. ældrepleje og børnepasning.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Det Konservative Folkeparti er vi af den opfattelse, at den sociale indsats bør målrettes de personer, der har mest brug for det. Vi vil derfor i Halsnæs arbejde for at målrette vores indsats, så hjælpen tilfalder de allermest udsatte blandt vores borgere.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke nedlægge alm p-pladser, vi skal være opmærksomme på om behovet for ekstra lade standere til elbiler stiger og dermed giver behov for ekstra p-pladser til elbiler. Hvis det med tiden viser sig som et problem at elbiler mangler lade standere kan det komme på tale at udskifte. Behovet skal være der før det gøres.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialpolitik handler om sikre de mest udsatte mennesker den nødvendige hjælp, pleje og omsorg, der kan danne grundlaget for en mere tryg, værdig og meningsfuld tilværelse og det koster penge, sådan er det. Et samfund og kommunen skal især måles på, hvordan det behandler sine mest udsatte medborgere. Så den type borgere skal ydes en ordentlig hjælp så vi kan medvirke til at bry... Læs mere
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Formand

2017-d.d.

Erhvervskarriere (1)

selvstændig erhvervsdrivende, Halsnæs

1986-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

197
Det Konservative Folkeparti
190020
Kommunalvalg 2021

138
Det Konservative Folkeparti
1049
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
197
Partiet i alt
190020
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
138
Partiet i alt
1049
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat