227119-a73ca476.jpeg
227119-a73ca476.jpeg
S
Socialdemokratiet
Susanne Kristensen
Født 2/8/1961 i Rødovre - Gift - 2 børn - 3550 Slangerup
Nuværende stilling: Sygeplejerske
Hvorfor bør man stemme på dig?
RETTE HJÆLP TIL RETTE TID Vi skal forebygge mere og prioriter at rette hjælp indsættes rettidigt, så udfordringer ikke forværres. Vi skal passe på hinanden og særligt kompensere for den ulighed der kan være i sundhed for de allermest sårbare borgere. De bedste løsninger skaber et dygtigt, fagligt personale sammen med borgerne selv. Ingen skal efterlades i afmagt.ET STYRKET SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF REGION OG KOMMUNE Det er vigtigt, at vi oplever gode sammenhængende behandlingsforløb og trygge udskrivelser med den rette før, under og efter indlæggelse. Ingen må tabes mellem systemer. Her bidrager jeg til at brobygge mellem kommune og region. FÆLLESSKABER, LÆRING OG EN TRYG OPVÆKST Børn og unge skal have det bedst mulige fundament for et godt voksenliv. Her kan flere dygtige lærere og pædagoger understøtte inkluderende fællesskaber og skabe rammen om en attraktiv og tryg opvækst med plads til udvikling og læring. Opstår der mistrivsel skal der være let og hurtig adgang til den rette hjælp
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal gøre hvad vi kan for at byde nye borger i vores kommune velkomne, også flygtninge og indvandrer. Vi laver forskellige former for indsatser så ny ankomne kan falde til i vores kommune. Det gælder også sprog- og beskæftigelses indsats. Tilbud som skal understøtter den enkeltes integration i vores samfund. Vi bruger de penge vi skal og som er afsat til området. Det burde ... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er særligt optaget af sikre større lighed og mere lige muligheder for alle, så jeg mener helt sikkert at vi skal gøre mere for at understøtte borgere som lever i udsathed i, at få deres del af den kommunale velfærd og den hjælp de har behov for uanset om det er hjælp til bolig, arbejde eller sundhedshjælp. Vi kan alle havne i en situation hvor egne ressourcer begrænses. Så ... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal altid finde den bedste og mest økonomiske effektive vej at drive vores kommune på. Men vi skal ikke nedsætte velfærden for at give skattelettelser. Alle kommuner er i disse år presset af et stigende antal børn, flere med et specialiseret behov og flere seniorer. Jeg er derfor ikke optaget af at nedsætte skatten på deres bekostning. Hvis overskuddet i kommunen bliver sto... Læs mere

Det var en god beslutning at hæve kommuneskatten med 0,15 procentpoint i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alternativet for denne meget beskedne stigning var store nedskæringer på børn, ældre og specialområdet, så ja, det var en god beslutning for vi skal sikre ordentlige forhold for alle.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle har gavn af fysisk aktivitet og vi ved allerede nu at fysisk aktivitet bidrager til øget velvære, mindre sygdom og at vi alle når vi bliver seniorer med motion kan udskyde det tidspunkt, hvor vi måske bliver afhængige af andres hjælp. Derfor skal vi være opmærksomme på, at investere i mulige aktiviteter for ældre og unge og det gør vi også. Jeg mener dog ikke at man kan ... Læs mere

Det var en god beslutning at tillade højhuse på 15 etager på Frederiksbro/Møllebrogrunden i Hillerød.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I socialdemokratiet ville vi gerne have at byggerierne var blevet lavere (højst 11 etager), men vi blev nedstemt i byrådet af et borgerligt flertal.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vi alle udviser social ansvarlighed, så de med de færreste ressourcer er dem der har førsteret til hjælp. Det er der stor opmærksomhed på i kommunen for ressourcerne er begrænset. Derfor er vi også opmærksomme på, at kan borgerne løse problemet selv, så skal de det. Lovgivningen angiver ofte, hvem der kan få hvad, så skønnet er begrænset.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har de sidste år prioriteret øget genoptræning, dels fordi det er vigtigt i forlængelse af fx. en operation at man får den rette genoptræning. Genoptræning kan i sig selv forebygge yderligere sygdom eller forebygge sygdom opstår. Vi har også fundet nye og bedre veje, så flere kan blive genoptrænet mere effektivt og i nogle tilfælde digitalt i eget hjem.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er jeg ikke enig i. Vi gør rigtigt meget for, at de der mister deres arbejde hurtigt kommer i beskæftigelse eller omskoles til andet arbejde. Vi har en af de laveste ledighedsprocenter i landet og er også gode til at understøtte flexjobbere i at komme i arbejde. For de fleste vil gerne i arbejde og det skal vi hjælpe med. Det er nemmere i disse år fordi efterspørgslen er s... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. vi skal ikke skære i velfærden for at nedsætte grundskylden, men bliver der overskud på det kommunale budget, så kan en nedsættelse af grundskylden indgå i forhandlingerne sammen med andre områder.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi SKAL gøre en indsats for at nedbringe CO2 - udledningen- og jo det kan betyde, at det koster os noget- også på andre områder. Det er dog et større regnskab for grøn omstilling kan også betyde økonomiske gevinster på andre områder, som kan bidrage til at betale omstillingen. Er ikke sikker på at det nødvendigvis bliver dyrere i alle forhold. Og så er der hensynet til dine og ... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når vi får flygtninge og indvandrer til kommunen er det vigtigt, at de bydes velkommen i vores kommune og integreres via arbejde og nye fællesskaber. Fx. Vi spiser sammen i Hillerød. Der er naturligvis nogle der har svært ved at finde sig til rette i en ny og måske meget anderledes kultur end den man kommer fra og det skal vi hjælpe dem med. Omvendt er flygtninge og indvandrer... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Velfærdsområdet er enormt presset. Selvfølgelig er en stor del af den pleje der leveres også forbundet med at medarbejderne engagerer sig i arbejdet og vil omsorgen, men det oplever jeg også de både kan og vil. Vi kommer dog ikke uden om at det er svært at levere mere tid i omsorgsfagene, hvis der ikke tilvejebringes flere penge til flere ansættelser og ny teknologi så vi kan i... Læs mere

Der skal tilføres flere penge til skoleområdet, selvom det sker på bekostning af andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre gode skoleforhold og det nødvendige antal klasser til børn og unge. Der er stor tilgang af flere børn og derfor er området tilført flere penge.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre vores børn det allerbedste fundament for et godt voksenliv. Det inkluderer også flere ansatte i daginstitutionerne, hvor der er behov.

Kirsten Jensen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kirsten er en dygtig borgmester der leder kommunen med både hjerne og hjerte. Kirsten kan samle byrådet og sikre fokus på vigtige dagsordner som børn, voksne og ældre, men også erhvervsudvikling, klima- og miljø, velfærd og kultur og fritidsliv. Det giver arbejdsro, når kommunen har en dygtig leder, men det har også betydet at Hillerød nu er en vækstkommune med styr på økonomi... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kan altid lære af hinanden, men indtil nu er det ikke min erfaring. Det har nærmere været omvendt, hvor vi som kommune har måtte bruge en masse tid og ressourcer på at påtale og understøtte de private leverandører i at levere den kvalitet den kvalitet vi gerne ser i kommunen og har aftalt med leverandøren. Oveni kan man sige at konkurrenceforholdet mellem kommune og private... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, for vi får øget velbefindende at have en grøn og blomstrende natur omkring os. Det skaber rum for ro og fællesskaber, men også for momentane oplevelser, når man kan følge årstiderne og naturens gang. Mere natur bidrager også til luft i vores byrum og nedsivningssteder. Nordsjælland er kendt for sin smukke natur. Den skal trods byudvikling gennemsyre vores byrum centralt og... Læs mere

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Begge dele er vigtigt. Flere cykelstier fremmer grøn transport, særligt supercykelstier og cykelstier til skole giver børnene motion og en sikker skolevej. Cykelstier giver også os alle mulighed for, at køre en tur gennem skønne landskaber og komme tæt på naturen. Vejene skal selvfølgelig renoveres og repareres så bilisterne og især motorcyklisterne ikke kommer galt af sted.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ledige og langtidsledige skal have den hjælp de har brug for, så de hurtigst muligt kan komme i arbejde. En stor del af vores identitet og selvtillid ligger i det at have et arbejde. Har man været ude af arbejdsmarkedet længe taber man rettigheder og bliver let stigmatiseret frivilligt eller ufrivillig. Derfor kan det være svært for nogle at se en mulig vej tilbage til arbejdsm... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Idrætsområdet er et område, hvor der også opbygges fællesskaber og sikres inklusion. Det er et sted hvor samvær og motion er i fokus og derfor er det vigtigt, at vi investerer i idrætsområdet. Det gør vi bl.a. ved at skyde penge i nye idrætsfaciliteter både centralt og i lokalsamfundene. Vi styrker lokale initiativer gennem folkeoplysningen og via puljer i Idræts- og sundhedsud... Læs mere

Hillerød Kommune skal stille krav til private bygherrer om, at en bestemt andel af nybyggeri af boliger skal være almene boliger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi vil gerne have flere almennyttige boliger i Hillerød kommune. Det tænker vi også på når vi sælger grunde. Det forudsætter dog, at der er flertal i byrådet og pengene for salget kan indgå som indskudskapital. Vi er i socialdemokratiet meget interesseret i flere almene boliger. For vores kommune skal være for alle borgere.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke enig i at det altid er på bekostning af andre kommunale områder. Alle områder skal tilgodeses og kultur er en anden og mere sjælelig måde, at styrke vores mentale sundhed på. Der skal være plads til både biblioteker, kunst og musik i vores kommune. Det er heldigvis ikke al kultur der koster penge, men vi støtter mange projekter både gennem kulturpuljen, men også med... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle børn skal have den hjælp de har brug for, så de kan udvikle deres kompetencer. Ingen skal udvikles på bekostning af andre. Derfor er vi i byrådet også optaget af at finde nye veje, så pengene til et udfordret specialområde kan tilvejebringes. For alle børn skal have de bedste forudsætninger for at udvikle sig og få et godt voksenliv.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, det er en god ide, så vi kan fremme købet af flere elbiler. Vi er på vej med flere el-lade standere og p-pladser til elbiler. Udvikling skal ske i takt med at flere og flere får elbiler. Men så længe markedet ikke kan følge med leveringen af elbiler skal vi dog sikre at udviklingen sker ballanceret så det ikke går ud over handlen og de beboere, som er afhængige af P-plads... Læs mere
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler den kollektive trafik både af klima- og miljøhensyn, men også for at øge mobiliteten i regionen og for at begrænse trængslen. Og jo der vil altid finde en prioritering sted for vi har kun de midler vi tildeles af staten. De sidste år har vi dog øget midlerne til den kollektive trafik.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Region Hovedstaden har gjort et stort stykke arbejde for, at sikre den bedst mulige og hurtig tilgængelighed på vores testcentre. Jeg indrømmer dog, at da presset var størst kunne det nogle steder være svært at følge med efterspørgslen, også fordi sundhedsstyrelsen ikke altid sikrede vi havde den fornødne til til opsætning af testcentrene eller pålagde os at bruge it-programmer... Læs mere

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I de kommende år kommer vi til at mangle tusindvis af håndværkere og mennesker med STEM kompetencer. Ikke alle unge er superboglige, men i stedet rigtigt dygtige praktikere og det skal anerkendes mere. Faktisk er man både højere lønnet og har bedre jobmuligheder som håndværker. Så vi skal helt sikkert gøre mere for at få flere til at tage en erhvervsuddannelse.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det tror jeg ikke vil øge kvaliteten af sygehusvæsnet. For mange privathospitaler varetager ikke specialiseret behandling, uddanner ikke og forsker ikke. Alle de opgaver varetages på de offentlige sygehuse. Det er måske heller ikke i tråd med, at mange private sygehuse har et kommercielt sigte, så det tror jeg ikke kan berige kvaliteten i de offentlige sygehuse. Derimod kan v... Læs mere

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Akuttelefonen har været en stor succes også set i forhold til andre regioner. Enig i at der kan opstå ventetider for der kan være perioder, hvor der er spidsbelastninger. - Også belastninger som ikke kan forudses. Men evalueringer af 1813 viser stor tilfredshed i befolkningen og ventetiden for langt de fleste er under 3 min. Men vi arbejder hele tiden på at forbedre servicen

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Regionen støtter vi et begrænset antal kulturelle projekter og er åbne i forhold til alle der søger. Det er ikke et enten/eller. Det handler om det konkrete projekt og at flest mulige får glæde af det uanset om det er i Københavns bymidte eller i yderområderne

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både ja og nej. Vi skal gøre alt hvad vi kan for at sikre vores grundvand, men det er staten som bestemmer hvor mange penge vi får tildelt til opgaven og indtil nu har staten underfinansieret området. Så vi løser opgaven efter bedste evne og prioriterer de mest truede grundvandsboringer, men vi har ikke penge nok til at løse opgaven til bunds

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For mig er fri og lige adgang til sundhed et must, så den model er jeg ikke tilhænger af.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for bedre forhold for de fødende og derfor er der også givet store bevillinger til et tiltrængt løft af fødeområdet. For alle familier skal have en god start på livet

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er stor tilhænger af at vi har tilgængelige sundhedstilbud tæt på, men når man samler ekspertisen på få steder er der bevis for, at kvaliteten øges. Derfor skal vi sikre gode kraftcentre der kan hjælpe os med at få den allerbedste behandling når vi bliver alvorligt syge af fx. kræft- også hvis det betyder, at vi skal køre lidt længere. Der er imidlertid mange almindelige og... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Region Hovedstaden skal vi nå alle med vores sundhedstilbud og derfor har vi også med nye midler ansat socialoverlæger og sygeplejersker, som skal sikre, at de mest udsatte borgere nås bedre. Også sundhedsbetjening på vores herberger er nu indført og udegående teams til bosteder. Vi er også ved at oprette en Udsatteenhed i København og har oprettet et Udsatteråd, så vi sammen... Læs mere

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke sagen er sort/hvid. Der er flere af de specialiserede tilbud, som med fordel kan overtages af Den sociale virksomhed i Region Hovedstaden, særligt på hjerneskadeområdet, hvor regionens ekspertise er meget stor og hvor mange kommuner er for små til selv at løfte den meget specialiserede indsats. Der er dog også andre specialtilbud i forhold til børn med autisme,... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I dag leveres mange af disse ydelser allerede af private ca. 50% af opgaverne. Om flere opgaver skal udbydes vil afhænge af pris og kvalitet eller om opgaven bedst løses i eget regi.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil koste enorme formuer, at oprense alle de forurenede grunde i Region Hovedstaden og sådanne beløb er slet ikke indeholdt i de budgetter vi tildeles af staten. Skulle det ske indenfor eget budget vil vi selv med en øget prioritering ikke kunne oprense alle før en gang i det næste århundred. Derfor er vi beroende på, at staten giver os midler så vi kan oprense de værste g... Læs mere

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det er jeg ikke enig i. Vores sundhedsvæsen skal være kendetegnet ved lige og fri adgang for alle. For uanset om man er rig eller fattig så skal sundhedstilbuddene være tilgængelige for alle. I sidste ende kan det fordyre sundhedsvæsnet, hvis folk først går til læge, når de er blevet alvorligt syge, for at spare penge. Så pengene må findes et andet sted.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Absolut nej. I regionerne er vi faktisk mere effektive driftsmæssige end kommunerne og staten og leverer ikke underskud. Vi løser mange opgaver for borgerne, genererer mange data, forsker og går forrest på mange områder. Desuden varetager vi rigtigt mange opgaver på tværs af kommunerne, så vi sikrer ens standard og kvalitet for alle. Forestil dig blot hvorledes det ville have ... Læs mere

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi tilfører i dette år mere end 50 mill. kroner til fødeområdet. I Region Hovedstaden er vi hele tiden opmærksomme på, at flytte penge til de områder der er mest trængt, som fx. fødeområdet. For aktiviteten indenfor de enkelte sundhedsområder svinger og når der er underskud et sted så ser vi på, hvor vi er godt med og så omfordeler vi. Vi efterspørger også midler fra staten i ... Læs mere

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både ja og nej, for vi skal sikre et godt kollektivt transporttilbud til alle. Det vil styrke mobiliteten i regionen, men også bidrage til at fjerne sundhedsskadelig røg, støj og møg så klima- og miljøindsatsen styrkes. Det vil også gavne sundheden for fremtidige generationer. Med flere elbusser og selvkørende transportmidler, flere cykelstier og flere deleordninger skal man d... Læs mere

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal prioritere at akutberedskabet kan nå alle indenfor de tider der er aftalt. Det gør vi ved hele tiden ved at holde øje med om respondstiderne overholdes. Hvis ikke tilføres nye beredskaber. Standarden er ens overalt i vores region, men naturligvis kan trængsel eller mange opkald betyde lidt længere respondstid, hvis der ikke lige er en ambulance tæt på. Beredskabet er e... Læs mere

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er for alt der kan øge sammenhængen i den kollektive transport og gøre mobiliteten bedre, men denne plan er helt ny og uudforsket. Når projektet bliver mere konkret er jeg åben for at se på en mulig medfinansiering, men projektet er bare ét af mange projekter Københavns kommune gerne vil have prioriteret , så vi må se hvad dette projekt kan bidrage med, når det en gang er ... Læs mere

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Coronapandemien har lært os, at rigtigt mange oplever digitale konsultationer som attraktive fordi de sparer transport og tid. Så mange efterspørger, at dette koncept udvikles og det er vi i fuld gang med i regionerne. Det at man kan konsultere egen læge digitalt kan også hindre smittespredning i venteværelserne. Det er godt for folkesundheden. Men det skal ikke være et enten/... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal løfte Psykiatrien med flere penge og indsatser, men det skal være nye penge for der skal ikke skæres i andre områder der også er trængt. Skal vi prioritere må udgangspunktet være at alle har krav på en ordentlig og kvalitativ lige behandling uanset om man rammes af fysisk eller psykisk sygdom.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Overvejende enig, men det er også vigtigt, at så mange som muligt optages på det gymnasium de ønsker. Mangfoldighed er vigtigt
Curriculum Vitae

Politisk karriere (9)

Byrådsmedlem, Hillerød Kommune

2006-d.d.

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

2014-d.d.

Medlem af Omsorg- og Livskraftsudvalget, Hillerød kommune

2006-d.d.

Formand for Folkeoplysningen i Hillerød kommune

2018-d.d.

Danske Regioner (speciallægelandssamarbejdsudvalget, ældrekommisionen)

2018-d.d.

Medlem af Den politiske følgegruppe på Nyt Nordsjællands Hospital i Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Trafikudvalget i Region Hovedstaden

2018-d.d.

Formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden

2018-d.d.

Forretningsudvalgsmedlem i Region Hovedstaden

2021-d.d.

Erhvervskarriere (2)

Underviser og kursusafholder, Selvstændig

2010-d.d.

Sygeplejerskr, KKHH

1982-1985

Uddannelse (3)

Sygeplejerske

Ukendt dato

Master, Roskilde Universitetscenter / RUC, Uddannelse og læring

2016-2018

, KkHH, Sygeplejerskr

1982-1985

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

5244
Socialdemokratiet
209111
valgt ind
Kommunalvalg 2021

356
Socialdemokratiet
6981
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

3072
Socialdemokratiet
263470
valgt ind
Kommunalvalg 2017

212
Socialdemokratiet
8158
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
5244
Partiet i alt
209111
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
356
Partiet i alt
6981
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
3072
Partiet i alt
263470
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
212
Partiet i alt
8158
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Socialområdet
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat