261436-eab75f29.jpeg
261436-eab75f29.jpeg
RV
Radikale Venstre
Christian Fink Elkjær
Født 30/4/1985 - Gift - 2 børn - 3460 Birkerød
Nuværende stilling: Ingeniør og forsker
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg nyder at bo i Rudersdal som jo på mange måder er en enormt attraktiv kommune at bo i, men som selvfølgelig også kan blive endnu bedre. Derfor vil jeg gerne i kommunalbestyrelsen for at sikre en god udvikling af vores dejlige kommune, så vi yder en høj service, lytter og er til for borgerne og er en attraktiv arbejdsplads for vores mange ansatte. Vi skal kunne aflevere vores børn i vuggestue og børnehave vel vidende at de får en dejlig dag i trygge rammer hos et personale med tid og overskud. Vi skal fortsat arbejde for gode skoler med fokus på trivsel, fællesskab og faglighed. Vi skal sikre gode rammer for sports- og fritidsaktiviteter, støtte liv og handel i vores byer og have et veludviklet kulturliv på både frivillig og offentlig basis. Vi skal passe godt på vores natur og miljø og løfte vores del af ansvaret for den grønne omstilling og så skal vi sikre at Rudersdal er en god kommune for alle borgere, uanset økonomiske og sociale ressourcer.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ikke indtryk af at vi gør for lidt i dage, men jeg kan selvfølgelig blive klogere.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er problematisk, at ingen af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer har indvandrerbaggrund, selvom hver 13. indbygger i Rudersdal har dette.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er klart at foretrække hvis kommunalbestyrelsen har en bred sammensætning ift livsvilkår, fx bopæl, uddannelsesbaggrund og indkomst. Jeg mener dog ikke at at etnisk baggrund er afgørende for hvem vi er.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal sikre gode rammer for idræt og fysisk aktivitet, fx fodboldbaner og haller, men det må være folks eget ansvar og valg at benytte sig af tilbuddene.

Jens Ive har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ikke tilstrækkeligt kendskab til at kunne vurdere dette. Jeg er dog meget åben overfor at frisættelse de enkelte plejehjem og personalet til at finde lokale måder at gøre tingene på. Det kan forhåbentlig betyde bedre kvalitet for pengene og bedre trivsel blandt både ældre og personale. Jeg har indtryk af at vi i kommunen allerede er ret gode til dette.

Det var en god beslutning at foretage en administrativ sammenlægning af otte skoler til fire skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg anerkender udfordringen omkring børnetal og robust klassedannelse, men jeg er ikke overbevist om at en administrativ sammenlægning er den bedste løsning. Jeg håber dog selvfølgelig det bliver en succes og lever op til forventningerne bag beslutningen.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er selvfølgelig vigtigt at vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe langtidsledige tilbage i job -det er helt centralt for et værdigt liv at forsørge sig selv hvis man kan. Jeg er dog ikke sikker på en bedre indsats behøver koste mere.

Rudersdal Kommune bør afsætte midler til at forhindre butiksdød i eksempelvis Birkerød, Nærum og Holte – selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Svært spørgsmål. Jeg mener bymidterne er vigtige for at vi fortsat er en attraktiv bokommune og kommunen bør støtte kultur og lokale initiativer fra fx. borgere og handelsstandsforeninger der skaber liv i byerne. Velfærden er dog kommunens kerneydelse.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var gode beslutninger, at Rudersdal Kommune hævede skatten i både 2020 og 2021.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det var en gylden mulighed at hæve skatten ifm. udligningsreformen uden at blive straffet og det skulle selvfølgelig benyttes!

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, en svær prioritering. Det er helt centralt for den offentlige transport at der er et bredt udbud, også linjer med færre passagerer, så det er et reelt alternativ til fx en bil mere i en husstand. Samtidig skal det selvfølgelig heller ikke være for surt med overfyldte busser på de travle linjer.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Ingeniør og forsker, Haldor Topsøe A/S

2016-d.d.

Uddannelse (2)

PhD, Danmarks Tekniske Universitet og Haldor Topsøe A/S, Fysik og nanoteknologi

2011-2015

Kandidat, Danmarks Tekniske Universitet, Civilingeniør, Fysik og nanoteknologi

2005-2011

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

644
Radikale Venstre
93614
Kommunalvalg 2021

ukendt
Radikale Venstre
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
644
Partiet i alt
93614
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat