261826-930d0e99.jpeg
261826-930d0e99.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Susanne Møller
Født 2/5/1953 i København - Gift - 2 børn - 2300 København S
Nuværende stilling: Lokaludvalgsformand, pensioneret fysioterapeut
Hvorfor bør man stemme på dig?
København skal klimasikres. Jeg ønsker en by hvor det er godt at bo og leve og hvor der er gode vilkår for erhvervslivet. Derfor ønsker jeg byudvikling med omtanke. Når vi bygger nye byområder skal der reserveres plads til skoler, områder til idrætsfaciliteter, daginstitutioner, plejehjem og grønne områder til byliv. Dertil skal trafikinfrastrukturen følge med. Plads til biler med parkering under jorden, gode cykelstier og kollektive forbindelser. Et godt børneliv skal prioriteres. Vi skal sikre en god uddannelse og muligheder for at deltage i sunde aktiviteter i et trygt fællesskab med andre. Foreningsliv og frivillige skal have gode vilkår, det er med til at sikre vores sammenhængskraft. Sundhed og tryghed. Der skal være nem adgang til undersøgelse og behandling, vi skal arbejde for at få flere familielæger. Der skal være mere frit valg til de ældre, en værdig ældrepleje og værdige tilbud til de allersvageste socialt udsatte.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er masser af tilbud, man har selv et ansvar for at lade sig integrere. Vi skal stille krav med respekt og ikke klientgøre flygtninge og indvandrere.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre værdig hjælp til samfundets svageste, gerne med inddragelse af private organisationer og frivillige

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

København opkræver flere penge end de bruger. Man burde starte med at sætte dækningsafgiften ned.

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

København mangler boliger og der blev etableret Metro der (Sundby Station) mhp senere boligbyggeri, netop for at have stationsnære boliger. Stedet er tidligere losseplads. Der ligger et flot projekt klar, Fælledby.

Lars Weiss har været en god overborgmester, efter han overtog posten fra Frank Jensen i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal skabes muligheder, naturområder til løb og gang og idrætsfaciliteter der fremmer idræts og klubliv, også for voksne. således også plads til firmaidræt.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver god mening at genoptræne borgerne mhp at genvinde funktionsniveau. Det betyder meget at man kan så meget som muligt selv og betyder også at man i højere grad kan deltage i sociale aktiviteter, hvilket også vil gavne den mentale sundhed.

Der skal afsættes midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede, udsatte og sindslidende, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Social og handicapområdet trænger til et løft men der bør samlet ses på, hvor der kan prioriteres færre midler. Det er også vigtigt at vi har gode skoler og daginstitutioner

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Antallet af biler i København skal mindskes, og en god måde at opnå det på er ved at nedlægge et stort antal parkeringspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

København er hovedstad og skal fungere i hverdagen, mange har brug for bil. Vi så gerne mere trafik og parkering under jorden som man kan se i andre storbyer. Målet er dog ikke flere biler. Der skal arbejdes for at flere vælger Metro og cykel. Derfor ønsker vi mere Metro og Metro til alle bydele og hospitaler, det vil lokke flere fra bil over i kollektiv trafik.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede et ambitiøst mål

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mange flygtninge og indvandrere er velintegrerede men der er stadig problemer med mange efterkommere i kriminalstatistikkerne. Vi kommer ikke udenom at antallet af flygtninge og indvandrere betyder noget i forhold til at integreres i vores samfund.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tydelig ledelse og værdier vil løfte ældreplejen men antallet af personale betyder også noget

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udover normering er ledelse også meget vigtig i daginstitutionerne

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bør være mere frit valg

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for begge dele. Men flere cykelstier er nødvendige.

Københavns Kommune skal indføre yderligere begrænsninger for restauratører i Indre By for at mindske gener fra nattelivet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bør ses på konceptet af restaurationer og antallet af kl 5 bevillinger skal nedsættes i Indre By.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bruges i forvejen mange penge på beskæftigelsesindsats

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

København halter efter med idrætsfaciliteter, der er brug for at etablere og renovere idrætsanlæg de kommende år.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal støtte kunst og kultur hvilket også gøres i dag

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Særligt udfordrede børn skal hjælpes men alle børn skal udfordres og lære noget, både de svage og de fagligt stærke elever

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der mangler parkeringspladser men når det er sagt vil der blive en udvikling hvor flere vil få elbiler og så kan det give mening.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er i dag en skæv fordeling mellem hvor mange der vælger gymnasium og hvor mange der vælger en erhvervsuddannelse.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er nogle gange for lange svartider og der er rekrutteringsproblemer i forhold til kvalificeret personale

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rent vand har høj prioritet

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bevare vores tradition for et offentligt financieret sundhedsvæsen

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Personalemangel gør lige nu at der er udfordringer. Derfor skal fokus være på arbejdsforhold og rekruttering af personale.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bør både være store specialiserede sygehuse og mindre syge og sundhedshuse som er generalister. Alle skal kunne henvises til et specialiseret hospitalstilbud ved behov. Det er langtfra nødvendigt at alle indlægges på de store specialiserede supersygehuse. Lægerne på de små sygehuse og sundhedshuse skal have adgang til at kunne ringe og konferere med specialisterne.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mere fokus på behandlingsstederne er vigtig, det behøver ikke at koste flere penge

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg går ind for et frit valg, selvfølgelig såfremt der er plads på det søgte gymnasium

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunerne bør samarbejde om tilbuddene, så man får en volumen til at sikre viden på højt niveau.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil betyde at nogle går senere til læge og bliver dyrere at behandle.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tiden er ikke inde til en sådan stor omstrukturering

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal ses på hvorfor fødeafdelinger er så pressede

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal sikres kollektiv trafik i alle områder

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Metro er klart det hurtigste og mest konkurrencedygtige transportmiddel sammenlignet med letbane

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

OK hvor det giver mening.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien halter efter, trænger til et løft
Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

Lokaludvalgsformand

2019-d.d.

Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune

2016-2016

Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune

2009-2013

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Kommune

2009-2013

Medlem, Folkeoplysningsudvalget, Københavns Kommune

2009-2013

Medlem, Sundheds- og omsorgsudvalget, Københavns Kommune

2009-2013

Erhvervskarriere (2)

Pensionist

2018-d.d.

Tidligere daglig leder, Amager og Hvidovre Hospitaler

1982-2017

Uddannelse (1)

Fysioterapeut, Skolen for Fysioterapeuter i København

1974-1977

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

344
Det Konservative Folkeparti
190020
Kommunalvalg 2021

294
Det Konservative Folkeparti
40172
Regionsrådsvalg 2017

645
Det Konservative Folkeparti
103772
Kommunalvalg 2017

415
Det Konservative Folkeparti
16792
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
344
Partiet i alt
190020
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
294
Partiet i alt
40172
Regionsrådsvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
645
Partiet i alt
103772
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
415
Partiet i alt
16792
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Socialområdet
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat