282653-4cb81d06.jpeg
282653-4cb81d06.jpeg
V
Venstre
Gunnar Sumberg
Født 2/2/1957 - Enlig - 2 børn - 2800 Kongens Lyngby
Nuværende stilling: Salgschef ITbranchen foredragsholder mentaltræning
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er født og opvokset i Gladsaxe og kender kommunen rigtig godt. Jeg har sjælen med mig i mit ønske om at forbedre en række ting. Jeg vil gerne have en grønnere kommune og er ked af alle de træer der er væk. Jeg og mine to børn har dyrket idræt hele livet her, og har erfaret at Gladsaxe har underprioriteret idrætslivet kraftigt. Vi er i bunden som nr. 89 ud af 93 kommuner iflg. DIF. Det skal gøres meget bedre. F.eks. skal skolebørn motiveres mere til at starte på en idrætsgren gennem kommunalt initiativ. Jeg er også meget optaget af at forbedre samarbejdet mellem kommunen og regionen/hospitalerne og undgå silotænkning. Meget lander mellem to stole. Der er en del overflødig administration i kommunen og jobcenteret kunne drives bedre. Bybilledet er desværre skamferet af grimme bastante bygninger og flere er på vej hvis vi ikke stopper det hurtigt. Gladsaxe skal være en smukkere kommune. Samarbejdet i byrådet skal være bedre så alle bliver hørt og inddraget i respekt for vælgerne,
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Trine Græse har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der har været megen topstyring og rigiditet i byrådssamarbejdet. Desuden har administrationen sejlet mange steder. F.eks. i jobcentrene og på idrætsområdet hvor Gladsaxe ligger i bunden som nr. 89 ud af 93 kommuner. Man er blevet for selvfed og tromler store klodsede byggeprojekter igennem, der gør Gladsaxe til en unødigt grimmere kommune. Det kunne vi i Venstre gøre meget bed... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, og her tænker jeg specielt på at reducere udgifterne til jobcentrene som de er i dag, og på at reducere megen overflødig administration. Udlændingeintegration er til fordel for alle parter og bør gennemføres med både kulturel indføling - i forhold til hvad der konkret virker - og med fast hånd. Undervisning i dansk og dansk kultur samt ud på danske arbejdspladser og foren... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal i hvert tilfælde hjælpes klogt. Mange bliver kastet rundt i systemet og der mangler sammenhæng mellem psykisk sygdom og socialt udsattes fælles problemstillinger. Det er ofte samme gruppe og de er ofte overset i prioriteringer. Psykisk syge er underprioriteret og afstedkommer ofte sociale problemer

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igen er jeg uenig i præmissen, da kommuneskatten kan nedsættes i Gladsaxe UDEN at vi skal spare. Vi har pengene stående i "over inddrevne" kommuneskatter. Jeg mener at have hørt et beløb på over 15.000 kr. pr borger der henstår u-disponeret på Kommune kontoen

Gladsaxe Kommune bruger for mange ressourcer på at leve op til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i sin overordnede strategi, Gladsaxestrategien.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen vil gerne fremstå som politisk korrekt kommune men der er mange flotte ord der ikke helt bundfælder sig i det praktiske. Der er f.eks. fældet utroligt mange træer i kommunen på det sidste

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk aktivitet bliver mere og mere vigtig for alle og det er også en investering i den lokale folkesundhed. Igen mener jeg ikke at det behøver at koste så meget men at man i både skoler og andre steder, f.eks. kommunens arbejdspladser, kan organisere sig, så fysisk aktivitet bliver en del af hverdagen. Og som beskrevet under punktet idrætsprioriteringer, vil et langt større ø... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er nok svært at fremskaffe datagrundlag for dette postulat for hvordan definerer man disse grupper og forhold. Det er utrolig individuelt. Men kommunen mangler ofte lydhørhed over for mange borgere og især de svage grupper

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ved det ikke men forebyggelse er en mærkesag som jeg gerne ser flere ressourcer allokeret til. og samtidig anser jeg genoptræning som en forebyggelse i mod at forblive uarbejdsdygtig eller selvhjulpen. Så der er ikke den store forskel i skismaet.

Gladsaxe Kommune skal selv bruge flere penge på at mindske trafikstøj fra for eksempel Motorring 3 og Hillerødmotorvejen i stedet for at afvente, at staten hjælper med at tage hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Motorvejene er jo i sig selv et statsanliggende men selve støjdæmpningen kunne vi godt fremme lokalt da rigtig mange Gladsaxeborgere er ramt. Man kunne f.eks. starte med at lave effektiv støjdæmpning om kommunens institutioner, herunder plejehjem og daginstitutioner samt de hårdeste ramte beboere i kommunen

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke at folk som udgangspunkt har lyst til at forblive arbejdsløse og jobcentrenes handlingsmandat er jo afgjort af folketinget. Men dårligt arbejdsklima på det lokale jobcenter påvirker arbejdet med at motivere og fremme de lediges muligheder lokalt tror jeg

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke boligejer så det vil jeg ikke forholde mig til udover at skatteniveauet samlet set bør reduceres

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal gøre alt hvad den kan inden for rammerne af den landsdækkende indsats. Kommunen kan ikke frelse verden selv, men skal gøre alt hvad den kan gennem fokus, samtænkning, initiativ, kreativitet og samarbejde. At man køber elbiler er godt og i det hele taget er det et vigtigste at man indtænker CO2 positive løsninger ind i sine prioriteringer

Gladsaxe Kommune skal arbejde for og være med til at betale for at få den foreslåede letbane fra Nørrebro Station til Gladsaxe Trafikplads.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan godt være at det vil hjælpe lidt på den kollektive trafik og god kollektiv trafik skal prioriteres, men det bliver et trafikalt helvede både under og efter, da det vil ramme bilisterne. Jeg er IMOD letbanen som trafikinstrument da omkostningerne er samfundsmæssigt uforholdsmæssigt store og beregningerne ikke er troværdige, Det er en utrolig ufleksibel løsning med skinne... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er hvad man gør dem til. De ER ikke bare noget. Især når vi mangler arbejdskraft er de en super ressource hvor det er integrationsindsatsen der konverterer dem fra nettoudgift til nettoindtægt set fra en samfundsmæssig synsvinkel. Som før nævnt skal der en bedre integration til, med sprog og kultur uddannelse samt en tilskyndelse til at de er interesseret i en hurtig integr... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror det er svært at gøre det BETYDELIGT uden at bruge penge også. Men når det er sagt kommer man langt med god ledelse. Men hvor skal den komme fra - på kort sigt. Igen tror jeg dog at man ved at tænke sig om og ændre holdning til f.eks. valgfrihed, samt skærer ned på administrationen kan komme meget langt

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja men ikke bare pr automatik. Det skal hele tiden være en individuel vurdering og der skal handles ansvarligt. Igen er det for mig et spørgsmål om kolde og varme hænder så der kommer flere ansatte ud i det borgernære miljø, på bekostning af kontorpersonale.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt tror jeg at konkurrence udsættelse for forskellige områder er en god ting. Men der skal være et godt udbuds materiale med specificering af serviceniveauet og god kontrol med udøvelsen. Ledelse i den offentlige sektor har et dårligt ry og service er et ledelses ansvar. Men selvfølgelig skal vi ikke være naive

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes det er lige omvendt der bliver nedlagt grønne områder og fældet træer til fordel for alt for grim bebyggelse rundt omkring. Bauhaus er et udmærket sted at handle men man nedlagde en lille grøn plet for at bygge et gør det selv supermarked - tæt på Silvan. Jeg er ikke partisk over for de to firmaer, men hvorfor rydde et grønt område for en virksomhed der ikke nødvendi... Læs mere

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver ingen mening at stille disse forhold op mod hinanden. Begge dele skal prioriteres inden for rammerne. Men når det er sagt så ER ordentlige cykelstier vigtige og bidrager til lysten til at cykle. Cykelsamfundet skal fremmes og det BEHØVER ikke at være på BEKOSTNING af bilismen

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er færre ledige, så de samme penge som der budgetteret med, er jo en stigning pr person fremadrettet. Jeg tror mere det er en fornuftig indsats og mere konkret nudging der skal til. En dybere forståelse for restgruppen, for at finde ud af hvad der præcist skal til. Mere omtanke end penge

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Da Gladsaxe Kommune - iflg. Dansk Idrætsforbunds kommune undersøgelse - ligger i bunden som nr. 89 ud af 93 kommuner - er der nok at tage fat på. Vi er langt bagud og hele idrætsområdet er underprioriteret i Gladsaxe. Det gælder både investeringer og drift men også i høj grad hele holdningen til idrætsområdet og administrationens manglende fokus på området. Der kunne også gøre... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kunst og kultur er vigtigt for livskvaliteten og det er fint at kommunen også byder ind på dette område. MEN alt med måde. Lad os holde aktiviteten på et tilpas niveau og evt. arbejde med OPP eller mere sponsorerede aktiviteter. Støt gerne lokale initiativer og understøt gerne lokale miljøer - inde for den nuværende ramme.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For mig handler det egentlig om prioritering og man skal sikre at der ikke er nogen der falder igennem. Skal der investeres lidt mere er det fint hvis det er velbegrundet og giver god mening. Det bør IKKE gå ud over andre elevgrupper

Det er godt, at planerne om et nyt nationalt rostadion ved Bagsværd Sø ikke bliver til noget i denne omgang.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med al respekt for naturens indretning i området og for mulige konsekvenser, vil det være en stor gevinst for sportslivet i det hele taget og også for naturelskere, der i højere grad vil benytte området. Sporten fortjener et løft og der er masser af natur der bør bruges mere af borgerne Begge dele kan sagtens tilgodeses på EN gang

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi SKAL have flere El biler på gaderne og alle tiltag der fremmer dette bør der handles på. Men igen hvorfor skal det ske på BEKOSTNING af de andre biler? Der bliver flere biler, heraf mange elbiler så ny-opret gerne flere P pladser, og gør dem eldrevne
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Medlem af Venstres lokalbestyrelse i Gladsaxe

2009-d.d.

Medlem af Venstres regionsrådsbestyrelse i Region Hovedstaden

2015-d.d.

Medlem af Venstres regionale råd for arbejdskraft i Region Hovedstaden

2017-2019

Erhvervskarriere (3)

Konsulent partner, CAIDEMA

2021-d.d.

Medstifter af Dialogon m.mfl., Dialogon

2019-2020

Salgschef, ConXO

2016-2019

Uddannelse (2)

Kandidat, Handelshøjskolen i København (Copenhagen Business School), International Business

1980-1985

Bachelor, Handelshøjskolen i København (Copenhagen Business School), Business Administration and Management

1977-1980

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

408
Venstre
98148
Kommunalvalg 2021

ukendt
Venstre
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

416
Venstre
127808
Kommunalvalg 2017

80
Venstre
5168
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
408
Partiet i alt
98148
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
416
Partiet i alt
127808
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
80
Partiet i alt
5168
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Socialområdet
Sundhed
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat