8849-5b7a309c.jpeg
8849-5b7a309c.jpeg
RV
Radikale Venstre
Morten Lorenzen
Født 24/4/1959 i Sakskøbing - Gift - Ingen børn - 3360 Liseleje
Nuværende stilling: Direktør i en patient- og pårørende organisation.
Hvorfor bør man stemme på dig?
Med min erfaring som direktør i en patient- og pårørende organisation, vil jeg med fokus på handicap området sikre, at kommunen fokuserer på at udføre sine kerneopgaver for børn, unge, svage, udsatte og ældre.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Midler til borgere med handicap skal have højeste prioritet, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

For at styrke turismen skal der gives flere tilladelser til sommerhuse på mere end 250 kvadratmeter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Steffen Jensen har været en god borgmester i de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var en god prioritering af Halsnæs Kommune at købe Nordmolen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere naturområder i Halsnæs Kommune – også privatejede – bør fredes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kollektiv trafik er en væsentlig del af løsningen på klima og trængsel problemer vi har med trafikken generelt.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I mit netværk hører jeg kun gode oplevelser ifm covid 19 test.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal generelt forbedre mulighederne for at få unge til at tage en erhvervsuddannelse frem for en gymnasie uddannelse - alternativt lade unge som tager en gymnasiel uddannelse fortsætte med en erhvervs overbygning.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Privathospitaler kan hjælpe med at klare pukler og spidsbelastninger. Men vores sundhedssystem er bygget på et offentligt system, som primær yder.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

1813 er kommet tilbage på sporet og leverer som vi kan forvente. Der vil altid være nogle peak-perioder hvor der er udfordringer. Men overordnet set fungerer det godt - og det skal det blive ved med.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen skal understøtte bosætning i yderområder, ved at støtte ekstraordinært op om indsatser og projekter dér.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rent grundvand er en grund element i det at være dansk. Vi skal værne om vores gode vand.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej - brugerbetaling er ikke en del af den danske velfærdsmodel eller sundhedsmodel.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når jeg spørger til oplevelser i mit netvækr - så er forholdende gode og præcis hvad de forventer.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Specialiseringen på hospitalsområdet har skabt en målbar succes for sundhedsområdet. Vi skal finde løsninger på den nære sundhedsvæsen, og løsninger på hvordan man som borger kan føle sig godt behandlet så tæt på hjemmet som mulig, uden at gå på kompromis med specialiseringen på hospitalerne.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Social udsattee borgere skal have adgang til sundhedsvæsenet på lige fod med alle andre.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En lang række opgaver indenfor de specialiserede socialområde bør ikke ligge i kommunerne, da de ikke har kompetence, volumen eller erfaring til at håndtere det specialiserede område.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det viser sig gang på gang at private virksomheder kan leverer en bedre service på lige vilkår - så ja, gerne flere aftaler med private aktører på disse områder

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forurening skal fjernes eller indkapsles så det ikke risikerer at skabe ballade for borgerne.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej - gebyrer vil betyde at de svageste borgere vil fravælge besøg hos praktiserende læger - og det er ofte dem der har de største behov.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne har leveret varen på alle målbare parametre. De magter opgaverne og er klar til at tage flere opgaver til sig. Regionerne er en succes og vi bør snarerer se på mulighederne for at minimerer antallaet af kommuner.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ved ikke om der er et reelt problem på dette område. Jeg hører eet fra jordmødre og et andet fra brugerne.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have kollektiv trafik helt ud i de fjerne yderområder - for derigennem at tilskynde bosætning i yderområderne.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Er man bosat i yderområderne skal man opleve en ligeså god dækning som hvis man bor tæt på et hospital. Den sikkerhed er en væsentlig årsag til at specielt ældre og kronisk syge borgere vil bosætte sig eller blive boende i egne hjem.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kollektiv trafik er væsentlig og skal udbygges - om det lige giver mening at skabe en forbindelse mellem disse hospitaler må afgøres ved en nærmere behovsanalyse

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgere der vil og kan anvende video løsninger skal have lov til at gøre dette i dialogen med praktiserende læger og ambulatorier, hvor det giver mening.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien har være underfinansieret i årtier. Det må og skal opprioriteres.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Kandidat til byrådet i Halsnæs og regionsrådet i Region Hovedstaden

Ukendt dato

Erhvervskarriere (1)

Direktør, Hjerneskadeforeningen

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Gymnasiet., Østre Borgerdyd Gymnasium

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

178
Radikale Venstre
93614
Kommunalvalg 2021

16
Radikale Venstre
293
Regionsrådsvalg 2017

851
Radikale Venstre
74270
Kommunalvalg 2017

109
Radikale Venstre
397
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
178
Partiet i alt
93614
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
16
Partiet i alt
293
Regionsrådsvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
851
Partiet i alt
74270
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
109
Partiet i alt
397
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat