52844-e254986a.jpeg
52844-e254986a.jpeg
LA
Liberal Alliance
Danny Malkowski
Født 26/9/1984 i Hørning - Gift - 2 børn - 2630 Taastrup
Nuværende stilling: Investor Relations Manager, Danish Business Angels
Hvorfor bør man stemme på dig?
I Høje-Taastrup Kommunes byråd kan jeg se et stort uforløst potentiale i at understøtte det borgerlige samarbejde med klare liberale dagsordener om at være på borgernes side, forbedre kernevelfærden og ikke mindst, styrke det frie valg. Vi kan sagtens skabe en bedre kernevelfærd for de samme penge. Det kræver dog, at de lokalpolitikere der bliver valgt, ikke bare stirrer sig sure på systemet over, at der ikke er flere penge at fordele. Det er lokalpolitikernes ypperste ansvar altid at arbejde for, at skatteborgernes penge forvaltes bedst muligt. Det indebærer, at man lægger ideologiske begrænsninger fra sig, såsom f.eks. at sætte flere opgaver i udbud til private virksomheder, der beviseligt er bedre og billigere til at løse de pågældende opgaver. Og så kræver det, at lokalpolitikerne ikke blot tager forvaltningens svar for givet. For forvaltningen gør præcis det som politikerne beder om. Der skal nye idéer til, hvordan vi forbedrer den kommunale service - det kan jeg bidrage med.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den bedste integration fås ved at øge beskæftigelsen og sprogkundskaberne blandt flygtninge og indvandrere. Der er en stor grad af sammenfald mellem de grupper af indvandrere, som klarer sig dårligt på arbejdsmarkedet, og som klarer sig dårligt i øvrigt. Derfor skal vi sætte ind med flere kontante krav og væk fra den situation, hvor nogle får lov til at sidde i årevis forsørget... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal i langt større grad end i dag tilbyde skræddersyede forløb for socialt udsatte for at hjælpe dem på benene og tilbage til et værdigt liv. Derudover skal der bl.a. afsættes flere penge til mere personale på kommunens botilbud. For de er efterhånden meget hårdt spændt for. Pengene vil jeg finde ved at sætte flere tekniske opgaver i udbud, som pt. primært løses af ... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ikke behov for at spare på de kommunale budgetter, for at sænke skatterne. Fra og med 2024 vil kommunen opspare et overskud på 130-160 mio. kr. om året, som ikke må bruges på en bedre service pga. budgetloven, der blev indført under Thorning-regeringen i 2014. Budgetloven sætter et loft for, hvor meget kommunerne samlet set må bruge på service såsom ældrepleje, daginstit... Læs mere

Høje-Taastrup Kommune har generelt set for meget fokus på at tilgodese erhvervslivets interesser frem for borgernes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke at man kan stille erhvervslivets interesser op mod borgernes interesser. Et stærkt erhvervsliv resulterer i flere arbejdspladser og dermed større selvforsørgelse og en højere livskvalitet. Samtidigt medfører flere arbejdspladser også en større skatteindtægt til kommunen som igen betyder, at serviceniveauet for borgerne kan forbedres.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke en kommunal kerneopgave at "nudge" borgerne til at dyrke mere fysisk aktivitet. Til gengæld bør kommunen i større grad investere i flere og bedre idrætsfaciliterer til foreningslivet, i takt med at kommunen får mange flere borgere indenfor de kommende år.

Michael Ziegler har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Michael er en dygtig og erfaren politiker som jeg gerne ser fortsætte 4 år mere på posten som borgmester så længe at vi i Liberal Alliance får indflydelse på den førte politik og dermed kan trække kommunen i en mere liberal retning end den bevæger sig mod i dag.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ærgerligt, at stort set samtlige spørgsmål i denne kandidattest tager udgangspunkt i, at der ikke kan spares én krone i det offentlige uden at det går ud over velfærden på andre områder. Det ville da være uambitiøst, hvis lokalpolitikere kun gik til valg på at skubbe penge rundt mellem forskellige områder - istedet for at fokusere på, hvordan vi kan forbedre servicen for... Læs mere

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundlæggende skal kommunen ikke blande sig i, hvordan borgerne vælger at leve deres liv. Der er dog flere eksempler på, at borgere har måttet vente længe på genoptræning efter operationer eller skader. Kommunen har tidligere haft erfaring med at udlicitere genoptræning af knæ til private udbydere frem for at kommunen selv skal løfte genoptræningsopgaverne.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Raske ledige, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og hjælpes hurtigst muligt tilbage i et job igen via. aktivering og nyttejobs. Men det skal også være i jobs som giver mening. Vi skal ikke opfinde stillinger blot for at "genere" de ledige. Der skal være en reel værdi i det udførte arbejde.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ikke behov for at spare på de kommunale budgetter, for at sænke skatterne. Fra og med 2024 vil kommunen opspare et overskud på mellem 130-160 mio. kr. om året, som ikke må bruges på en bedre service pga. budgetloven, der blev indført under Thorning-regeringen i 2014. Budgetloven sætter et loft for, hvor meget kommunerne samlet set må bruge på service såsom ældrepleje, da... Læs mere

Udbygningen af Høje-Taastrup Kommune med nye bydele i Nærheden og Høje-Taastrup C vil gavne Høje Taastrup Kommunes borgere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere borgere i kommunen betyder mere liv og en endnu bedre kommune og flere penge i kommunekassen. Det betyder at vi dels får flere midler til at forbedre den kommunale service og at der også på sigt bliver et opsparet overskud til at kunne sænke kommuneskatten. Begge dele styrker valgmulighederne og livskvaliteten for alle borgere i kommunen.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det behøver ikke at koste flere penge at sænke kommunens CO2-udledning. Det kan ske ved, at forvaltningen indgår mange flere driftsaftaler og leverandøraftaler med Høje-Taastrup Kommunes 4.300 leverandører og sikrer, at ydelserne som leveres også har et grønt aftryk i indkøbsaftalerne. Et andet eksempel er kommunens egen bilpark, hvor der frem mod 2030 kommer til at ske en løb... Læs mere

Det er en god idé at Høje-Taastrup har kommunal parkeringskontrol.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en god idé, at Høje-Taastrup Kommune har en parkeringskontrol, men jeg mener ikke at den nødvendigvis behøver at være kommunal. Hvis en privat udbyder kan udføre opgaven mindst lige så godt og til den samme pris eller billigere bør vi vælge den private udbyder istedet.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man skal holde sig for god til at generalisere om en hel befolkningsgruppe på den måde, som spørgsmålet lægger op til. Faktum er, at rigtig mange flygtninge og indvandrere ER en ressource for lokalsamfundet. De tager et arbejde (vi møder dem særligt i de stillinger, som etniske danskere ofte ikke ønsker at arbejde i), engagerer sig i frivillige foreninger, starter virksomheder.... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal skabes en større kontinuitet i hjemmeplejen så den plejekrævende ældre i højere grad end i dag møder de samme medarbejdere i hjemmet. Det kan f.eks. ske ved, at der ryddes op i uhensigtsmæssige arbejdsgange, unødvendigt bureaukrati og dokumentationskrav. Det giver mere tid til den reelle pleje og skaber også en større arbejdsglæde hos personalet, hvilket igen reducerer... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for flere pædagoger i daginstitutionerne i Høje-Taastrup Kommune for at kunne give børnene den omsorg, de har brug for. Derfor vil jeg fremrykke minimumsnormeringerne ved at afsætte flere penge til at ansætte mere uddannet pædagogisk personale. Pengene vil jeg finde ved at sætte flere tekniske opgaver i udbud, som pt. primært løses af kommunens egne medarbejdere i... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det næste plejehjem, der opføres i Høje-Taastrup Kommune, skal være et friplejehjem. Friplejehjemmet skal opføres i samarbejde med en privat plejeudbyder. Udgiften til hjemmehjælpen bliver i den forbindelse ikke dyrere. Til gengæld får de ældre et reelt frit valg og flere muligheder for at tilvælge ydelser der passer præcis til deres behov. Det frie valg skal styrkes, uanset o... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal værne om naturen og det skal ske i en fornuftig balance med det stigende behov for flere boliger i kommunen. Flere og flere flytter til Høje-Taastrup Kommune og man kan ikke både kræve billigere boliger, lavere bebyggelse og 100% uberørt natur.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ser primært udfordringer på vejnettet i Taastrup og Hedehusene, hvor øget trafik og trængsel skaber problemer. F.eks. er det meget besværligt at komme igennem den nordlige del af Taastrup Hovedgade i myldretiden. Og så er der også behov for flere forbindelsesveje til Nærheden. Derudover mener jeg også at der er brug for at forbedre trafiksikkerheden, særligt for cyklistern... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen bør tage ved lære af best practice for at samtænke beskæftigelsesindsatsen med udbud af ikke-borgernære områder såsom f.eks. rengøring eller vedligeholdelse af grønne områder. i Ikast-Brande har man f.eks. sat al rengøring af offentlige bygninger i udbud under betingelse af, at leverandøren også tilbyder opkvalificering og aktivering af langtidsledige med henblik på at... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Idrætsforeningerne er et vigtigt mødested for borgere i alle aldre i kommunen. Indenfor få år vil der bo næsten 8.000 flere borgere og derfor er det også helt naturligt at der bør tilføres flere penge til idrætsområdet. Pengene vil jeg finde ved at sætte flere tekniske opgaver i udbud, som pt. primært løses af kommunens egne medarbejdere i Driftsbyen, forbedre administrationen... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kulturlivet har været påvirket af besparelser i de senere år. Jeg mener at et bredt og lokalforankret kulturliv er vigtigt for sammenholdet og udviklingen i kommunen. Kulturen er det, der binder os sammen, og kulturen kan udfordre os til udvikling og nytænkning. Kulturudbuddene skal være mere mangfoldige end de er i dag. Derfor skal vi i højere grad afsætte flere penge til den... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal i højere grad blive bedre til at løfte alle børn. Det skal ske ved, at skolelederne og lærerne får meget mere frihed til at skrue undervisningen sammen og tilpasse den til eleverne. Høje-Taastrup Kommune er på nuværende tidspunkt desværre på vej i den helt forkerte retning, hvor man vil trække den samme undervisningsmodel - kendt som Fremtidens Skole - ned over a... Læs mere

Høje-Taastrup Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj fra eksempelvis Holbækmotorvejen og Roskildevej i stedet for at afvente, at staten afsætter midler til støjbekæmpelse.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mere end 2.500 boliger i kommunen ligger i et område hvor støjniveauet ligger over miljøstyrelsens grænseværdi på 58 dB. Kort før sommerferien afsatte et samlet Folketing 3 mia. kr. til en pulje, der skal finansiere støjreducerende projekter. Af puljebeskrivelsen fremgår det, at der er mulighed for at kommunerne kan være med til at finansiere støjdæmpende projekter og dermed ø... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I takt med, at flere og flere borgere kommer til at køre i enten en hybrid eller el-bil i løbet af det næste årti vil det være naturligt, at der opstilles flere ladestandere og at flere p-pladser er forbeholdt el-biler som har brug for at lade op. Det er dog kontraproduktivt at borgere der kører i en benzin eller diesel-bil skal bruge unødvendigt med tid på at lede efter en pa... Læs mere
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Folketingskandidat, Københavns Storkreds

2018-d.d.

Folketingsmedlem, Københavns Storkreds

2016-2016

Erhvervskarriere (4)

Investor Relations Manager, Danish Business Angels (DanBAN)

2017-d.d.

CEO & Partner, Apiosoft ApS

2014-2016

Sales Manager, Haldor Topsøe International A/S, Bahrain

2012-2014

Catalyst Specialist, Haldor Topsøe A/S

2010-2012

Uddannelse (1)

Civilingeniør i Nanoteknologi, Aalborg Universitet

2003-2009

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

680
Liberal Alliance
17963
Kommunalvalg 2021

252
Liberal Alliance
419
Folketingsvalg 2019

ukendt
Liberal Alliance
ukendt
Kommunalvalg 2017

790
Liberal Alliance
11822
Regionsrådsvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
680
Partiet i alt
17963
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
252
Partiet i alt
419
Folketingsvalg 2019
Liberal Alliance
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kommunalvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
790
Partiet i alt
11822
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat