262240-d0d0d458.jpeg
262240-d0d0d458.jpeg
SF
Socialistisk Folkeparti
Jacob Andrup
Født 7/1/1953 - Gift - Ingen børn - 3650 Ølstykke
Nuværende stilling: Folkepensionist
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg har indtil for 12 år siden siddet i byrådet, i 24 år. Jeg har en vred viden og arbejdserfaring fra dagtilbudsområdet gennem 21 års ansættelse. Ældreområdet som chef for kommunens omsorgscenter ældrechef, leder af forebyggelse og hjælpemiddelområdet, sundhedsområdet som sundhedschef, herunder Socialpsykiatrien og voksenhandicapområdet. Jeg sluttede min ansættelse som specialkonsulent i byggeafdelingen, hvor jeg løste mange tværgående opgaver, hvor min brede viden om kommunens organisation, hvor områder havde snitflader. Jeg er imod "silotænkning", og forventer, at man også har blik for tilstødende områder allerede i planlægningsfasen af nye opgaver. Jeg har en bred viden om lovgivningen på mange områder, den vil jeg benytte til at stille spørgsmålstegn til administrationens indstillinger, som oftest kun har en mulig løsning.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med de relativt få flygtninge der er i kommunen, går jeg ud fra, at den stab der er ansat til området magter opgaven tilfredstillende.

Midler til borgere med handicap skal have højeste prioritet, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgerne skal have det de har krav på jf. Serviceloven og de skal behandles korrekt efter Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven. Børn med særlige behov på skoleområdet, skal ikke slæbes igennem alle mulige "forsøgsordninger". for at spare penge. Der skal lyttes mere til forældre og det personale som faktisk kender børnene samt de faglige udtalelser som læger, psykologer psyk... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

De to skolelukninger i Ølstykke og Smørum har været en god beslutning.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der er behov for at bygge flere nye daginstitutioner i Egedal Kommune – også selvom andre velfærdsområder får færre midler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der kommer til at mangle pladser til det øgde antal børn i hele kommunen. Der skal bygge i de lokalsamfund, hvor behovet opstår. Forældre skal ikke køre langt for at aflevere deres børn. Dagtilbud er også netværksskabende blandt forældrene. Det fortsætter ofte i skolen.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Karsten Søndergaard har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke enig med ham i de dispositioner han har stået for, med lukning af to skoler, angiveligt pga. manglende midler til vedligeholdelse. Herefter laver han m. fl. en investeringsplan på ca. 700 mio. og lægger op til yderligere udbygning af Boesagerskolen - udgift yderligere ca. 100 mio plus 30% til rådgivere, og senest synes han der skal byggest en skole til ca. 350 mio. ... Læs mere

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ikke så mange arbejdsløse i kommunen, så det er muligt at følge op på de relativt få.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det er en væsentlig del af kommunens finansiering.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I forbindelse med bygningsrenovering, skal nedbringelse af CO2 altid være en del af opgaven. Der er mange tekniske anlæg som teknologisk er så gamle, at der er energislugere. Facader skal energirenoveres vinduer skal udskiftes til bedste energiklasse, pumper og ventilationsanlæg skal udskiftes. Der skal startes der hvor der spares mest.

Egedal Kommune har forsømt det specialiserede socialområde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det specialiserede område har været underbudgetteret igennem mange år, med tillægsbevillinger til følge. Alt for mange har en kamp med kommunen om hjælp. Sagsbehandlingen lader meget tilbage at ønske, hvilket dokumenteres i Ankestyrelsens opgørelse over klagesager. Der er stor plads til forbedring.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ældreplejen i kommunen har været igennem så mange effektiviseringsrunder at sporene skræmmer. Den demografiske udvikling i kommunen peger på en stor stigning i antallet af ældre, det merarbejde klares ikke uden tilførsel af flere midler.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal kun være det pædagogiske personale der fysisk er til stede der skal tælles med i opgørelsen, ikke ledelsestid, køkkenassistenter, rengøring, vikarer som er der for en anden.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke på, at det vil forbedre servicen. Det mangler der dokumentation for. Mange private aktører er gået konkurs og nogle er lukket af myndighederne. Hver gang havner opgaven hos kommunen, som har forsyningsforpligtigelsen. Det er ikke fair play.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke relevant.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De skal overholde lovgivningen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Faciliteterne til de foreningerne er ikke udvidet nævneværdigt de sidste 20 år, selvom der er kommet flere udøvere. Det frivillige arbejde er en væsentlig hjørnesten i kommunens DNA. Uden deres indsats, blev kommunen et meget kedeligere sted at være. Ud over motion, skabes der nye venskaber og nye borgere involveres i fællesskabet på en rigtig god måde.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke det der står øverst på min ønskeseddel, men i respekt for, at andre har de interesser, så skal der være plads til den aktivitet.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle børn har krav på hjælp, uanset hvor stort behovet måtte være. Den rette hjælp på rette sted, skal leveres.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Byrådskandidat, Egedal Kommune

2017-2017

Byrådsmedlem i Ølstykke og Egedal Kommune

1986-2009

Erhvervskarriere (1)

Specialkonsulent, Egedal Kommune

2011-d.d.

Uddannelse (1)

, Dansk Fritidshjems Seminarium, Tæbyvej, Rødovre, Fritidspædagog

1975-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

ukendt
Socialistisk Folkeparti
ukendt
Kommunalvalg 2021

93
Socialistisk Folkeparti
1867
Regionsrådsvalg 2017

271
Socialistisk Folkeparti
58950
Kommunalvalg 2017

184
Socialistisk Folkeparti
1632
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
93
Partiet i alt
1867
Regionsrådsvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
271
Partiet i alt
58950
Kommunalvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
184
Partiet i alt
1632
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat