50579-1c7945c3.png
50579-1c7945c3.png
V
Venstre
Martin Geertsen
Født 16/3/1970 i Sakskøbing - Samboende men ikke gift - 3 børn - 2300 København S
Nuværende stilling: Medlem af Folketinget
Hvorfor bør man stemme på dig?
1. Jeg er dybt bekymret over vores børn og unges mentale trivsel. For mange slås med ensomhed, angst, spiseforstyrrelser, selvskade og sågar selvmordstanker. Vi skal styrke psykiatrien, herunder nedbringe ventetiderne. Og så skal vi forebygge langt bedre. Ude på skolerne. Ude på ungdomsuddannelserne. Meget er i gang. Men der skal mere til. 2. Ventetider til udredning og behandling er begyndt at stige i Hovedstadens sundhedsvæsen. Også på livstruende sygdomme som f.eks. brystkræft. Derfor skal vi afsætte de nødvendige ressourcer, sørge for at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere, investere i den nyeste teknologi og selvfølgelig bruge privathospitalerne. 3. For mange familier er utrygge, når de skal føde på et af regionens hospitaler. Bedre rettigheder og mere sammenhæng for de fødende er en del af svaret. Og så skal det frie valg styrkes. Flere skal have mulighed for at vælge private fødeklinikker som alternativ til de offentlige tilbud på hospitalerne.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er især vigtigt, at der sikres en høj dækning af kollektiv trafik i de tynd befolkede egne af regionen.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er bestemt ikke mit indtryk, at der har været store problemer med at blive testet i Region H.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes grundlæggende, at det vigtigste er, at unge mennesker beskæftiger med noget, de føler glæde ved. Men derfor kan man jo godt højne tilskyndelsen til at vælge en erhvervsuddannelse. Erhvervslivet efterspørger i meget høj grad de kompetencer, som grundlægges på disse uddannelser.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja. Der er ingen tvivl om, at både den offentlige og private del af sundhedsvæsenet kan lære af hinanden.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For de fleste mennesker og i de fleste situationer virker 1813 helt efter hensigten. Men der er for mange tilfælde, hvor 1813 i spidsbelastningssituationer er udfordret. Det kræver mere mandskab og bedre planlægning.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ved af erfaring, at Københavns Kommune selv løfter en stor del på det kulturelle område. Det kunne godt være en selvstændig målsætning for regionen at sørge for at løfte kultureller begivenheder og indsatser i de tyndere befolkede egne af regionen.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, det er bestemt en af Venstres absolutte mærkesager på det regionale område.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. Som nævnt i et af de øvrige spørgsmål. Danskerne, herunder også dem i Region Hovedstaden, betaler en tårnhøj skat. Der skal ikke lægges brugerbetaling oveni!

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. For mange familier er utrygge ved at føde i Region Hovedstaden. De fødende skal have flere rettigheder, mere sammenhæng og flere skal have mulighed for at vælge et privat alternativ i form af en privat fødeklinik. I Venstre har vi lavet et udspil om en ny retning for de fødendes vilkår i Danmark. Kan du læse via dette link: https://www.venstre.dk/politik/venstres-politisk... Læs mere

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Spørgsmålet roder sygehuse og sundhedshuse sammen. Pointen ved at etablere sundhedshuse er, at her skal meget af det mindre komplicerede, som i dag foregår på sygehusene, for fremtiden finde sted. Det ændrer ikke ved, at det er en kæmpe landvinding, at det danske sundhedsvæsen er blevet mere specialiseret igennem de senere år. Det har betydet øget kvalitet, bedre behandling, st... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialt udsatte har adgang til sundhedsvæsenet. Men vi skal sikre, at der er større sammenhæng i behandlingen for den enkelte patient. At man ikke falder ned mellem stolene i det danske sundhedsvæsen - mellem praktiserende læge, hospital, afdelinger på hospitalerne og kommuner. Jeg vil gerne indføre en patientansvarlig sundhedsperson som en decideret patientrettighed. En fast t... Læs mere

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der med spørgsmålet sigtes til, om den nye tvangsfordeling af elever på baggrund af deres forældres indkomst er en god idé, så er svaret nej. Det er et frontalangreb på det frie uddannelsesvalg.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vigtige er ikke, om opgaven er placeret det ene eller det andet sted, men at børn med handicap og deres forældre kan få et ensartet tilbud af høj kvalitet. Uanset familiens postnummer.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes bestemt, at meget mere bør konkurrenceudsættes.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja rent drikkevand og oprensning af forurenede grunde bør have høj prioritet.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. Danskerne, herunder også dem i Region Hovedstaden, betaler en tårnhøj skat. Der skal ikke lægges brugerbetaling oveni!

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej! Der skal ikke fortløbende stilles spørgsmålstegn ved regionernes beståen.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som nævnt i et af de øvrige spørgsmål, så er for mange familier er utrygge ved at føde i Region Hovedstaden. De fødende skal have flere rettigheder, mere sammenhæng og flere skal have mulighed for at vælge et privat alternativ i form af en privat fødeklinik. I Venstre har vi lavet et udspil om en ny retning for de fødendes vilkår i Danmark. Kan du læse via dette link: https://... Læs mere

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. Vi skal fortsat sikre, at der er kollektiv transport i de tyndt befolkede egne af Region Hovedstaden, herunder især i en række kommuner i Nordsjælland.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Akutberedskabet tilhører selve kernen i sundhedsvæsenet. At man kan få hurtig hjælp i akutte situationer. Derfor skal der kontinuerligt arbejdes henimod korte responstider alle steder i regionen.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er er bestemt for, at der etableres flere metrolinier i Hovedstaden. Men det ligger næppe inden for regionens økonomiske formåen i væsentlighed direkte at bidrage til et sådant anlæg. Her skal man nok tænke i alternative finansieringsmodeller a la dem, der iøvrigt har været anvendt ved etablering af metro.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja. Jeg synes, der bør indføres en decideret patientrettigheder, som giver patienten ret til at få en konsultation via video med mindre tungvejende sundhedsfaglige grunde taler imod. Det bør i øvrigt også gælde i sygehusvæsenet.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, jeg synes i meget høj grad, at psykiatrien skal styrkes. Især på det børne- og ungepsykiatriske område skal ventetiderne reduceres og ressourcerne være flere. Mit eget hjertebarn er, at forebyggelsen skal styrkes. Ude på skolerne og uddannelsesinstitutioner. Meget er sat i værk. Men der skal mere til.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (9)

Folketingsmedlem, Tårnbykredsen

2018-d.d.

Medlem af Trafikudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Regionrådsmedlem, Region Hovedstaden

2014-d.d.

Medlem af Forretningsudvalget, Region Hovedstaden

2014-d.d.

Folketingskandidat, Københavns Storkreds

2011-d.d.

Sundhedsordfører og medlem af Folketingets sundhedsudvalg

2019-d.d.

Folketingsmedlem, Folketinget

2011-2015

Kulturborgmester, Københavns Kommune

2002-2008

Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune

1998-2008

Erhvervskarriere (5)

Ejer, MG Advice

2016-d.d.

Public Affairs Director, Rud Pedersen Public Affairs

2010-2011

Associate Director, Cohn & Wolfe

2008-2010

Politisk leder, Venstre

2006-2007

Sekretær, Venstre

1995-2001

Uddannelse (1)

Master, Københavns Universitet, Political Science

1990-2008

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

17029
Venstre
98148
valgt ind
Folketingsvalg 2019

ukendt
Venstre
ukendt
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

23754
Venstre
127808
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
17029
Partiet i alt
98148
valgt ind
Folketingsvalg 2019
Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
23754
Partiet i alt
127808
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Sundhedsområdet generelt
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat