164599-fa2e51fd.jpeg
164599-fa2e51fd.jpeg
SF
Socialistisk Folkeparti
Michael Liesk
Født 30/4/1956 i Lyngby - I parforhold men ikke samboende - 2 børn - 3400 Hillerød
Nuværende stilling: Murerarbejdsmand
Hvorfor bør man stemme på dig?
Hvis du som jeg er for naturen, mangfoldigheden mere lighed er jeg et godt bud. Hvis du er imod socialdumping, privatusering og udlicitering. Hvis du som jeg er modstander af brugerbetaling i det offentlige sundhedsystem og tilhænger af værdighed og varme hænder i ældreplejen og omsorgen for sårbare grupper. Mere lighed i samfundet. Mere lighed i byudvikling. Sikre landsbyerne, når først skolen lukker er det for sent. Værne om vores kulturarv. Mere natur, mere vild natur. Beskyt vores fjorde og vores kyster. Bæredygtighed og genbrug ....... så er det mig der skal have din stemme
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sårbare grupper i alle aldere skal have den hjælper der skal til.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var en god beslutning at hæve kommuneskatten med 0,15 procentpoint i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Se ovenstående kommentar!

Det var en god beslutning at tillade højhuse på 15 etager på Frederiksbro/Møllebrogrunden i Hillerød.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Disse tårne skæmmer i den grad vores by. De er på ingen måde i samspil med byens øvrige udseende. De skæmmer indsigten til byen og har overtaget slottes rolle. Det er en direkte skændsel, slut og ikke flere af den art i vores by.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En påstand der oftest bruges når talen falder på den hjælp det offentlige yder vores udsatte borger. Jeg har tillid til at vores kommune håndtere dette spørgsmål i overensstemmelse med loven.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Altid svært når to væsentlige indsats områder sættes overfor hinanden. Der skal på dette område være den fornøden økonomi. Det skylder vi de samfundsborgere der har disse behov.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er vel ingen der bevidst søger at blive arbejdsløs .......

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vel kun en tåbe der frygter havet, der kan stå inde for et sådant forslag.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal arbejde på flere CO2 neutrale løsninger.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en bunden opgave at sikre vores indvandrere en plads i lokalsamfundet god integration, sikre arbejde og uddannelse til indvandrere og flygtninge .... så de bliver en ressource. En opgave vi alle skal være en del af.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal tilføres flere penge til skoleområdet, selvom det sker på bekostning af andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vores børn og unge oplever skolen og uddanneelsessystemet som noget positivt og at der er den fornødene lærerkapacitet.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kirsten Jensen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er modstander af både privatisering og udlicitering. Vi har ikke brug for at konkurrence udsætte vores offentlige ansattte da det oftest sker på bekostning af kvalitet de ansattes løn og arbejdsforhold. Pænt nej tak til socialdumping.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi mister grønne områder, bynær natur og mange moser og enge inddrages til byggeri. Det er ikke nogen holdbar løsning. BEVAR BØLLEMOSEN og den trængte natur på landet som i byen.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En del af CO 2 neutrale løsninger er kollektiv trafik og et cykelsti system med stor fremkommelighed.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hillerød Kommune skal stille krav til private bygherrer om, at en bestemt andel af nybyggeri af boliger skal være almene boliger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Såfremt der er mulighed herfor skal kommunen sikre at der opføres almene boliger, ældreboliger og ungdomsboliger.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igen sætter man to væsentlige områder overfor hinanden. Der skal være økonomi til kultur og kunst. Det er begge vigtige elementer i forhold til trivsel og mental sundhed.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vigtigt at vi har fokus på udfordrede børn og unge. Det er som bekendt bedere at forebygge end at helbrede.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeps ind med flere ladestander så vi kan fremme EL - bil marked.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Byrådskandidat og kandidat til Region Hovedstaden

2017-2021

Erhvervskarriere (1)

Murerarbejdsmand, Byggepladser

1984-2021

Uddannelse (1)

EFG - skovbrug, Skovskolen i Nødebo, Skovarbejder

1976-1979

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

871
Socialistisk Folkeparti
85602
Kommunalvalg 2021

149
Socialistisk Folkeparti
3789
Kommunalvalg 2017

77
Socialistisk Folkeparti
1856
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
871
Partiet i alt
85602
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
149
Partiet i alt
3789
Kommunalvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
77
Partiet i alt
1856
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat