262501-6090a9a6.jpeg
262501-6090a9a6.jpeg
RV
Radikale Venstre
Lartey Lawson
Født 25/6/1956 i Aflao, Ghana - Gift - 3 børn - 2100 København Ø
Nuværende stilling: Data Manager
Hvorfor bør man stemme på dig?
Børns baggrund ikke må afgøre deres fremtid. Jeg arbejder for at vores dagtilbud skal indbyde til nysgerrighed og leg. Det kræver dygtige pædagoger. Alle skal kunne tage en uddannelse. Mere tid til skoleledelse. Tid til, at lederne er en del af klasserne. Tid til at de enkelte lærere er en del af børnenes udvikling. Jeg støtter erhvervsskolerne og mere Rigtige praktikpladser! Sikker skolevej: Mere brede cykelstier og de hurtigt kørende knallerter værk fra cykelstier. De mindre børn skal afsættes på skole i ro og mag - bedre holdepladser ved den enkelte skole. Opprioritering af skoleidræt for at skabe en aktiv generation af unge, der motiveres til foreningslivet. Mere adgang til multi- indendørs sportshaller med plads til atletik, trygge og kreative mødesteder for de unge. Uddannelse forhindre intolerance og diskrimination. Alle skolelærere og børn, undervises i racisme og diskrimination for de med rette værktøjer til at agere og handle mod racisme.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bliver IKKE på bekostning på andre områder Vi taler få marginal menesker. Derfor skal der brugs penge på dem.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Lars Weiss har været en god overborgmester, efter han overtog posten fra Frank Jensen i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mere hos de unge.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal afsættes midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede, udsatte og sindslidende, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil IKKE være på bekostning af and velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Antallet af biler i København skal mindskes, og en god måde at opnå det på er ved at nedlægge et stort antal parkeringspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have mere undergrund parkeringer. Mange menesker har bil på grund af passende gøremål

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det gavner miljøet og klimaet. Det gavner os fordi vi blive mindre udsat til skadelige påvirkninger

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bliver IKKE på bekostning på andre områder

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Københavns Kommune skal indføre yderligere begrænsninger for restauratører i Indre By for at mindske gener fra nattelivet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal alle samme være her. Dialog er vejen frem. Det er Dansk

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger for ligt. Derfor ligt mere vil stykke sundhed hos det enkelte

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er det bedste at gøre. Den kommer ikke at påvirke de øvrige elever.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et spørgsmål om prioritet men at gør erhversuddannelserne mere attractive og promovere det mere end man gøre i dag.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er mere et spørgsmål om hvilke form for brugerbetaling vi taler om. Jeg vil gerne betal for at tjekke min D-vitamin niveau end at blive afvist.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kal som en Samfund har lige behandling. Penge skal ikke være årsagen at folk ikke vil besøg dere læge når de er syg.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke spørgsmål om ned prioritering men om organisering. Brug mindre busser eller bedre behove analyser skulle gerne giv en bedre løsning.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi beskytter os selv ved at tag hånd om de svage. Vi skal i fællesskab arbejde for et samfund med mangfoldighed og uden racisme, hvor de stærke tager hånd om de svage
Curriculum Vitae

Politisk karriere (7)

Kandidat til regionsvalget (Region Hovedstaden)

2021-d.d.

Kandidat til kommunalvalg 2021 (København)

2021-d.d.

2. Suppleant, Borgerrepræsentation, København

2018-d.d.

Suppleant, Borgerrepræsentation, København

2017-2021

Folketingskandidat, København Storkreds

2016-d.d.

Medlem af Borgerrepræsentation, København

2014-2013

Suppleant, Borgerrepræsentation, København

2010-2013

Erhvervskarriere (6)

Data manager, Københavns Universitet, Økonomisk institut

2021-d.d.

Statistiker, Trafiksikkerhed og cykling; WHO-National coordinator, EU CARE Expert Group, Vejdirektoratet, Transport-, Bygnings og Boligministeriet

2016-2020

Censor, Københavns Universitet

2011-d.d.

Ekstern Lektor, Ålborg Universitet

2011-2017

Statistisk analytiker, Fødevarrestyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet

2010-2016

Adjunt - Forsker, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

2003-2010

Uddannelse (5)

Ph.D., KU, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Københavns Universitet, Agriculture, Economics, Veterinary Epidimiology & Statistics

1999-2003

Cand.økon.agro., Københavns Universitet, Life Sciene, Landbrugsøkonomi

1997-1999

Bsc, Københavns Universitet, Life Sciene, Landbrugøkonomi

1992-1997

Diploma Landgrugstekniker, Nordisk Landboskole, Odense, Farm Management

1985-1987

Landbrugets Grønbevis, Nordisk Landboskole, Odense, Kalundborg og Herning, Landbrugspraktik og landbrugsfag

1981-1984

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1811
Radikale Venstre
93614
Kommunalvalg 2021

1163
Radikale Venstre
36688
Folketingsvalg 2019

618
Radikale Venstre
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

829
Radikale Venstre
74270
Kommunalvalg 2017

424
Radikale Venstre
26725
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
1811
Partiet i alt
93614
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
1163
Partiet i alt
36688
Folketingsvalg 2019
Radikale Venstre
Personlige stemmer
618
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
829
Partiet i alt
74270
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
424
Partiet i alt
26725
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat