260341-e04d473c.jpeg
260341-e04d473c.jpeg
KD
Kristendemokraterne
Stine B Helles
Født 28/8/1966 - Gift - 4 børn - 3250 Gilleleje
Nuværende stilling: Iværksætter
Hvorfor bør man stemme på dig?
Man bør stemme på mig hvis man ligesom jeg er træt af, at socialisterne har patent på humanisme, samfundssind og grøn ansvarlighed. Og ønsker at stemme på en voksen kvinde med masser af erfaring, som kan stå distancen i de nødvendige kampe MOD snævertsyn, smålighed og egoisme, og FOR frihed til at være den, man er, så længe det ikke begrænser andres frihed. Jeg lover at holde fast i min integritet hele vejen, og at stå ved det, når jeg ikke kender svaret på et spørgsmål. Og jeg lover at være mere optaget af at finde løsninger på de store og små problemer, end af at få personlig magt. Men jeg lover også, at jeg ikke er bange for at bruge magten i fællesskabets tjeneste, når jeg får den.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En stærkere kollektiv infrastruktur er helt afgørende for at vi kan få mindre trafik på vejene. Derfor er investeringer her dels sparet på mindre behov for vejudbygning, dels - og vigtigst - på grønne og sundhedsmæssige gevinster.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har generelt oplevet en fantastisk mobilisering på testområdet. Dog har der i landområder være stor uklarhed mht hvornår og hvor testcentrene befandt sig.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi får i dén grad brug for dygtige håndværkere og fagprofessionelle i fremtiden - og det er en helt afgørende opgave at få genrejst respekten for erhvervsuddannelserne. Det kræver bl.a. at man sætter dem fri til at tilpasse sig fremtidens (og de unges) krav - det grønne, det bærdygtige, det digitale. Idag er uddannelserne generelt alt for lidt omstillingsparate og innovative, h... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Offentlig/privat bliver alt for ofte et ideologisk spørgsmål, og det er irrelevant. Svaret er, at hvis private aktører kan løse opgaven bedre end offentlige, så er det godt. Jeg er ikke dogmatisk hverken for eller imod privatisering på en række sundhedsområder . Dog er jeg af den holdning, at de grundlæggende ydelser i det fælles sundhedsvæsen ligesom al anden kritisk infrastru... Læs mere

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der har været en del meget uheldige udfald på det seneste, men generelt er det en kæmpe forbedring, at man kan få dygtige fagpersoner i røret til hverdagens sundhedsudfordringer.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle skal have adgang til gode kulturoplevelser, nogle egner sig til mindre, lokale, sammenhænge, mens andre kræver en vis volumen. Derfor er det ikke enten center eller periferi - men både/og. Jeg køber ikke den modsætning mellem by og land, som mange politikere forsøger at opstille.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores drikkevand er det vigtigste overhovedet, og det er helt vanvittigt at vi , med den viden vi har i dag, accepterer at det stadig forurenes. Derfor børe regionen dels forebygge og rense - men også agere proaktivt på nationalt plan med hensyn til at kræve en kraftig reduktion af udledninger fra landbrug, industri m.v.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark skal fortsat have et offentligt sundhedstilbud til alle borgere - og kvaliteten skal forbedres. Det gør vi ikke ved bare at indføre brugerbetaling, men ved at turde prioritere i, hvilke behandlingstilbud, som det offentlige påtager sig. Det kræver ledelse og mod til også at prioritere fra. De ting, det offentlige herefter ikke vil påtage sig, kan private aktører jo tilb... Læs mere

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et barselstilbud, som ikke har kapaciteten til at tilbyde den enkelte familie de rammer, som de har brug for, er helt uacceptabelt i et så rigt samfund som det danske. Når vi samtidig ved, hvor afgørende den gode start på familielivet er for både voksne og børns trivsel, kan det kun gå for langsomt med at få prioriteret både normeringer og forbedring af praksis på fødeafdelinge... Læs mere

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Region Hovedstaden er afstandene så korte, at der aldrig vil være mere en en ties tid til sygehuset. Så det er min holdning, at stærke specialer er vigtigere end geografisk nærhed, når vi skal prioritere ressourcerne. Til gengæld er et tæt samspil mellem regionale sygehuse og kommunale sundhedshuse/den nære sundhedsindsats helt afgørende - og det fungerer slet, slet ikke godt... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle skal have lige adgang til sundhed - og det kræver, at vi behandler folk forskelligt.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som princip bør vi ikke tvangsflytte mennesker, hverken i uddannelsessystemet eller boligpolitikken - og hverken på grund af etnicitet, sprog eller indkomstforhold. Jeg er dog med på, at der kan være helt særlige tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at gribe ind, men det må i så fald være på baggrund af den enkelte uddannelsesinstitutions egen vurdering af et behov - ikke på ... Læs mere

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunerne magter ikke det specialiserede område, og børn og familier bliver tabere i budgetstrategier og inkompetence. Der er behov for at området løftes på tværs af kommunerne i større og meget mere kompetente enheder. Det behøver ikke at betyde mindre nærhed - blot mere faglig kvalitet og mere ro omkring området.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Privat vs. offentlig bliver desværre ofte et ideologisk spørgsmål, hvor det i virkeligheden bør handle om, hvor vi får den bedste velfærd til borgerne. Derfor vil jeg arbejde for, at kvalitetskriterier opprioriteres og kvalificeres i regionens udbud, så vi altid køber den bedste ydelse indenfor budgettets rammer. Grønne krav bør indgå som ufravigelige i alle udbud, side om side... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igen kommer det an på prioriteringer: På bekostning af hvilke andre områder? Hvilke grunde og forureningstyper? Spørgsmålets præmisser er så uklare, at det ikke kan besvares entydigt. Jeg kan til gengæld helt entydigt sige, at vi skal gøre alt hvad der er os muligt for at sikre alle ren luft, rent drikkevand og rene fødevarer.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle tiltag, som vil øge uligheden i sundhed, bør afløses af tiltag, som gør det nemmere for alle borgere at få den optimale sundhedshjælp. Vi skal hellere se på prioriteringer af, hvilke behandlinger, det offentlige skal tilbyde, end vi skal gøre den primære sundhedsindsats dyrere eller mere besværlig, ikke mindst for mindre ressourcestærke borgere.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tværtimod er der en lang række områder, hvor regionerne bør styrkes og i højere grad varetage ansvarsområder, som kommunerne har være dårlige til at løfte lige siden kommunalreformen i 2007. Her tænker jeg bl.a. på miljø/klimaområdet, drikkevand, affaldshåndtering, naturgenopretning, det specialiserede socialområde, indsatser overfor udsatte børn og familier, erhvervsfremme, sa... Læs mere

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igen: Det kommer an på hvilke andre områder, det går ud over. Derfor er spørgsmålet svært at besvare entydigt - det handlero m prioritering. Men fødeområdet har helt klart behov for et kæmpe løft.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal prioriteres gode kollektive transporttilbud til alle dele af regionen, så mennesker kan bosætte sig som de vil, og så vi ikke koncentrerer al udvikling i København.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Uanset hvor man bor i Region Hovedstaden skal man kunne få akuthjælp indenfor en acceptabel tid.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Effektiv offentlig transport mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet bør have høj prioritet. Det vil samtidig give en ny metrolinje på tværs af de eksisterende - til gavn for alle borgere.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De fleste almindelige småting kan fint klares på telefon/mail/video. Det er også langt at foretrække for borgeren, fordi det bedre kan indpasses i en almindelig arbejdsdag. Samtidig vil det give lægen mere tid til de patienter, som har brug for personligt møde.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien er en skandale, som den fungerer i dag, og der skal sættes massivt ind på at sikre bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb, stærkere samspil med de kommunale tilbud, familieindsatser m.v. Men igen: Spørgsmålet lægger op til prioritering men fortæller ikke, hvad det er som skal nedprioriteres. En samlet politisk prioriteringsøvelse på tværs af det somatiske o... Læs mere
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Spidskandidat Fyn

2019-2019

Erhvervskarriere (12)

Partner, HELLES & DOCHERTY

2020-d.d.

Direktør, INSP Roskilde

2017-2019

Selvstændig konsulent, Stine Helles ApS

2008-2018

Censor, Diplom i Ledelse, Censorsekretariatet

2007-2017

Restauratør, Suffragetten

2015-2016

Chef for Velfærdsinnovation, Væksthus Hovedstaden

2010-2012

Innovations- og udviklingschef, COK

2008-2010

Direktør, Idéhus og konferencecenter Momentum

2005-2008

Sekretariatschef, Knowledge Lab SDU

2002-2005

International konsulent, DUF

1998-2000

Nord-Syd konsulent, Mellemfolkeligt Samvirke

1995-1998

Projektleder, UFo'95 - Global Youth Social Summit

1993-1995

Uddannelse (2)

Kandidat, Syddansk Universitet, Kulturformidling

2000-2002

Bachelor, Københavns Universitet, Antropologi

1991-1993

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

250
Kristendemokraterne
5338
Folketingsvalg 2019

ukendt
Alternativet
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Kristendemokraterne
Personlige stemmer
250
Partiet i alt
5338
Folketingsvalg 2019
Alternativet
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Miljø og natur
Regional udvikling
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat