15302-a905af89.jpeg
15302-a905af89.jpeg
V
Venstre
Egil Rindorf
Født 10/12/1953 i Aarhus - Gift - 2 børn - 2820 Gentofte
Nuværende stilling: Selvstændig
Hvorfor bør man stemme på dig?
X
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Gentofte Kommune skal tage penge fra velfærdsområder, så der kan føres mere kontrol med ulovlige parkeringer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Michael Fenger og Hans Toft har været gode borgmestre de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er godt, at Gentofte Kommune kæmper for at få lov til at placere ungdomsboliger i Charlottenlund Slotshave.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Gentofte Kommune bør vægte den grønne omstilling højere og blandt andet sørge for flere ladestandere til elbiler på bekostning af andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Gentofte Kommune skal prioritere at bygge flere almene boliger og ungdomsboliger på bekostning af andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Trafikinvesteringer er til for at skabe bedre muligheder for at befolkningen kan skabe mest mulig vækst og velfærd til gavn for alle - ikke mindst de svageste. Kollektiv trafik er et tilbud, som vi stiller til rådighed for de, hvor det giver særlig mening, og er for en række formål helt uegnet eller uanvendeligt. Mange busser kører for øvrigt rundt med få eller ingen passag... Læs mere

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke den relative fordeling, der interesserer mig. Men det er vigtigt, at de unge vælger den uddannelse, der passer bedst til deres forudsætninger. Venstrefløjens traditionelle hang til at alle skal i gymnasiet er hensynsløs og går ud over de, der ville have det meget bedre på en erhvervsuddannelse.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kulturtilbud må nu engang være der, hvor der kan samles nok interesse til at retfærdiggøre den. Kultur opført for tomme sale er jo ikke kultur.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er mit indtryk, at man med fordel kan lade jordemødrene bruge en større del af deres tid på de fødende, og mindre tid på bureaukrati.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror på, at når vi bliver syge, så vil vores præference være, at få den bedst mulige behandling. Det forudsætter, at vi ikke spreder ressourcerne ud for tyndt.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er næppe et spørgsmål, som skiller borgerne efter ideologiske anskuelser. Så fornuft og hvad der fører til de bedste løsninger bør være styrende.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er nærmest ligeglad med, om opgaver udføres af offentlige eller private aktører. Den kvalitet af ydelsen, man ønsker at betale for, skal naturligvis leveres derfra, hvor det kan ske kompetent og til den bedste pris.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Gratis oder efterspørges meget mere, end goder, der koster bare lidt. Bruger vi for mange penge på "gratis" ydelser, så er der nødvendigvis færre ressourcer at bruge på de, der har et reelt behov.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes det er et spørgsmål, der afgøres bedst ud fra befolkningens grundholdninger. I realiteten har regionernes politikere ikke meget magt og kendes kun af få. Men adspurgt, så har befolkningen varme følelser for regionerne. Så vælgerne er nok meget godt tilfredse med, at regionspolitikerne er der, selv om det i realiteten er Folketinget og regeringen, der bestemmer.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at gøre de rigtige ting rigtigt. Som det er nu, synes der at være behov for bedre ledelse, som er i stand til at nedprioritere overflødige opgaver.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tilbyd eventuelt flere muligheder for "tilkalde- busser" til brug for "tynde" behov.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der skal etableres Metro linjer, skal de være der, hvor de gør mest gavn. Borgernes penge skal bruges ansvarligt.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er Win/Win. Det gavner alle og sparer ressourcer.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Formand for Europaudvalget Københavns Omegn

2013-d.d.

Medlem af Skatteankenævn Nærum

2014-2020

Erhvervskarriere (9)

Partner og formand for bestyrelsen, SmartStrategy ApS

2020-d.d.

Medlem af bestyrelsen, LassoX A/S

2017-d.d.

Formand for bestyrelsen, Kjellerup Væveri A/S

2018-d.d.

Executive Advisor for bestyrelsen, Copenhagen Capital A/S

2021-d.d.

Bestyrelsesmedlem, LassoX

2017-d.d.

Medlem af bestyrelsen, Copenhagen Capital A/S

2018-2021

Projektansat med ansvar for EUs finansielle ordninger til danske banker og venture, Erhvervsstyrelsen

2014-2016

Ansvarlig for Nordic Corporate Banking, Central og Østeuropa, Nordea Bank

2007-2014

Ansvarlig for Eksport- og Projektfinansiering, Nordea Bank Danmark

1984-2007

Uddannelse (1)

HD, CBS, Udenrigshandel

1997-2001

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

238
Venstre
98148
Kommunalvalg 2021

18
Venstre
2263
Kommunalvalg 2017

31
Venstre
2649
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
238
Partiet i alt
98148
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
18
Partiet i alt
2263
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
31
Partiet i alt
2649
Kandidatens mærkesager
Integration
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat