Efter måneder med ulidelig byggestøj: Kommune afviser klager fra trængte naboer

Teknik- og Miljøforvaltningen i København kan ikke gøre noget for at dæmpe byggestøjen i området, men oplyser at det larmende arbejde forventes færdigt i denne uge.

Københavns Kommune vil ikke skride ind overfor det, som naboerne til Carlsberg Byen kalder uacceptabel byggestøj.

Det står klart efter en afgørelse i Teknik- og Miljøforvaltningen af den klage som beboerne i Humleby, der ligger klos op af Carlsberg Byen, henvendte sig til forvaltningen med den 5. august.

"Der kan ikke gøres yderligere i forhold til valg af metoder så omgivelserne generes mindst muligt af støj", lyder det i afgørelsen.

Sagens kerne er udviklingen af Carlsberg Byen, som selskabet Carlsberg Byen P/S står for. I de kommende år skyder flere nye boliger op, men de seneste måneder har byggearbejdet i bestemt område drevet de omkringliggende naboer i det traditionsrige kvarter Humleby til vanvid.

Byggeriet har siden sommeren været inde i en fase, hvor man skal pilotere til et af de sidste højhuse i området, hvilket vil sige, at man skal forstærke underlaget for en bygnings fundament. Det sker ved såkaldt spunsning, hvor pæle af beton med voldsom kraft bliver banket ned i jorden.

Tidligere har det lydt fra beboerne i Humleby, at spunsningen står på fire dage om ugen, ni timer om dagen fra klokken 8 til klokken 17.

quote En del naboer til den ekstremt støjende spunsning er ikke blevet orienteret.

Husejerforeningen Humleby

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der risiko for nedsat hørelse ved støjbelastninger over 75 dB.

Støjniveauet på Ny Carlsberg Vej er målt til over 100 decibel og over 85 decibel på en nærliggende legeplads.

Derfor besluttede man i områdets husejerforening at anmode Københavns Kommune om at skride ind over for den ekstreme støj fra spunsningen og forlange en væsentlig mindre støjende metode.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere oplyst til TV 2 Lorry, at der ingen øvre grænse er for, hvor meget det pågældende spunsningsarbejde må støje. En sådan grænse vil forsinke eller umuliggøre arbejdet.

Den vurdering er blandt andet taget for at byggeri af boliger i kommunen skal kunne foregå uden at trække unødigt ud.

carlsberg byen
Foto: Husejerforeningen Humleby


Manglende dokumentation, men ingen konsekvenser

Forvaltningen skriver selv i sin afgørelse, at arbejdet har en støjkildestyrke på 125 decibel. Alligevel har kommunen nu afvist klagen.

I afgørelsen lyder det, at det aktuelle afstivningsarbejde udføres lovligt i forhold til de bestemmelserne i kommunens bygge- og anlægsforskrift for arbejdstider og nabovarsling.

Det er Husejerforeningen Humleby dog langt fra enig i.

- En del naboer til den ekstremt støjende spunsning er ikke blevet orienteret. Hverken fra entreprenør eller, som byggeloven kræver, fra bygherre, skriver de i en pressemeddelelse.

Forvaltningen skriver dog i sin afgørelse, at Carlsberg Byen P/S i det pågældende byggefelt ikke har påvist, at de har valgt den mindst mulige generende byggemetode.

"Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer", lyder det i paragrafferne for Københavns Kommunes bygge og anlægsforskrift.

Forskriften indeholder bare ingen sanktionsbestemmelser omkring overtrædelse af paragraffen kan forvaltningen ikke foretage sig yderligere i sagen.

- Vi må konstatere, at der er et uskønt parløb mellem Københavns Kommune og bygherrer, der ønsker at benytte voldsomt støjende byggemetoder, skriver Husejerforeningen Humleby.

Støjende arbejde nødvendigt

Naboerne har i hele forløbet argumenteret for, at der findes andre metoder, som er langt mindre støjende.

Bygherren Carlsberg Byen P/S har dog argumenteret for, at jordbundsforholdene i området er vanskelige på grund af mange sten og forhindringer i jorden. Derfor er det nødvendigt med en arbejdsmetode, hvor pæle bliver banket ned i jorden, fremfor nedpresning, hvor man ikke er sikker på, at pælene når den rette dybde. Samtidig er den metode mere tidskrævende, lyder argumentet.

Husejerforeningen Humleby har selv haft henvendt sig til bygherren, men her har der ikke været meget hjælp at hente.

I et skriftligt svar til TV 2 Lorry i august, skrev Carlsberg Byen P/S  at det desværre ikke er muligt at foretage byggeri af den størrelse, som man ser i Carlsberg Byen, uden at støje.

- I øjeblikket foregår der en del arbejde med at spunse i et stort byggefelt. Vores entreprenører har valgt den metode, der passer bedst til formålet herunder til de geologiske forhold i undergrunden. Vi er i tæt dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, og vi følger nøje med i, at entreprenørernes arbejde foregår inden for de tilladte grænseværdier, skriver udviklingsselskabet.

Forvaltningen oplyser til TV 2 Lorry, at man forventer, at spunsningsarbejdet afsluttes i denne uge.