Styrelse finder massive fejl i kommunes hjemmepleje og uddeler påbud

Ved et tilsynsbesøg fandt Styrelsen for Patientsikkerhed en stribe kritisable forhold og fejl i hjemmeplejen i Hørsholm Kommune, der nu har fået påbud.

Foto: Scanpix

En afdeling af hjemmeplejen i Hørsholm Kommune har fået påbud, efter Styrelsen for Patientsikkerhed ved et stikprøvetilsyn har fundet en lang række kritisable forhold i plejens medicinhåndtering og journalføring.

Det drejer sig om distrikt Sophienlund, der er et ud af tre områder i Hørsholm kommunes hjemmepleje.

Blandt andet vurderede styrelsen ved tilsynet, at hjemmeplejens medicinhåndtering var uforsvarlig, og at journalføringen ikke var i overensstemmelse med lovgivningen.

I tilsynsrapporten fremgår det, at hjemmeplejepersonalet besad medicin med overskredet udløbsdato, mens styrelsen også fandt, at personalet i to ud af to stikprøver havde flere præparater, hvor det ikke entydigt fremgik hvornår medicinen ikke længere skulle gives.

Derfor vurderer styrelsen, at fejlene og manglerne i medicinhåndteringen og journalføringen samlet udgør "større problemer af betydning for patientsikkerheden". 

Samtidig fandt styrelsen også, at der i to ud af tre stikprøver ikke forelå en fyldestgørende oversigt over patienternes aktuelle sygdomme og funktionsbeskrivelser eller aftaler der var indgået med behandlingsansvarlige læger. I en stikprøve var oversigten meget mangelfuld. 

Læs også Plejehjemsbeboer døde efter medicinfejl: Nu er sikkerheden blevet undersøgt

Påbud kan medføre bøder

Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked Peter Orebo Hansen Foto: Søren Hald

Påbuddet, der trådte i kraft torsdag den 23. august betyder, at Hørsholm Kommune nu skal rette op på de fejl, Styrelsen for Patientsikkerhed har påpeget.

Først når styrelsen på ny foretager et tilsynsbesøg og kan kostatere, at medicinhåndteringen og journalførelsen lever op til kravene, fjernes påbuddet.

Formår Hørsholm Kommune ikke at rette op på fejlene ved næste tilsyn, kan kommunen straffes med bøder.

Direktør: Borgere kan fortsat være trygge ved hjemmeplejen

Kommunaldirektør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hørsholm Kommune, Peter Orebo Hansen, svarer på spørgsmål om styrelsens kritik:

Hvad gør I for at rette op på de påpegede fejl?

- Vi følger op på den kritik, der er kommet, som vi tager meget alvorligt. Siden tilsynsbesøget har vi gennemført en række tiltag, der gør, at vi har forbedret os så meget, som vi overhovedet kan. På alle de punkter, styrelsen slår ned på i rapporten, har vi allerede iværksat forskellige tiltag.

Har I været for dårlige til at uddanne personalet?

- Vi må i hvert fald konstatere, at Styrelsen har påpeget, at der er brug for et kvalitetsløft i forhold til blandt andet medicinhåndtering og journalføring. Derfor har vi iværksat ekstra undervisning af hjemmeplejepersonale. Siden maj måned har alle ansatte i hjemmeplejen været til ekstra kurser i dette.

Hvad gør I for at sikre, at borgere i Hørsholm kan være trygge ved kommunens hjemmepleje?

- Borgerne i Hørsholm kan fortsat være trygge ved den kommunale hjemmepleje. Vi vælger at informere borgerne i detaljer om, hvad kritikken går ud på, og så fortæller vi lige så detaljerigt om, hvad vi gør for at rette op på manglerne. Når vi er åbne om kritikken og de iværksatte forbedringstiltag, er det med til at skabe tryghed blandt borgerne.

Hvis styrelsen skulle komme på besøg i morgen, ville de så kunne konstatere, at I har rettet op på fejlene?

- Hvis styrelsen kommer tilbage i morgen, så vil de finde, at tingene er i orden.

Styrelsens sammenfatning fra tilsynsbesøget

  • Der var væsentlige problemer med journalføringen, idet den i alle stikprøver ikke var tilstrækkelig systematisk i forhold til at sikre overblik over patientforløb og kontinuitet i behandlingen.
 
  • Der manglede fyldestgørende sundhedsfaglig dokumentation vedrørende aktuel pleje og behandling samt opfølgning og evaluering.
 
  • Desuden var der fejl i ordination, hvor præparat var seponeret i en korrespondancemeddelse fra praktiserende læge, men ikke i FMK, og en anvendt cortison creme var ikke ændret fra fast ordination til pn.
 
  • Der var i journalen ikke en beskrivelse af borgers habilitet samt dokumenteret samtykke til pleje og behandling.
 
  • Endvidere fandt tilsynet, at vikarer ikke havde adgang til journalsystemet.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs også Plejehjem overmedicinerede: Nu er beboer død

Ikke første møgsag 

Det er ikke første gang, Hørsholm Kommunes medicnhåndtering på ældreområdet kommer i Styrelsen for Patientsikkerheds søgelys.

Tidligere på året døde en beboer på plejehjemmet Breelteparken efter at være blevet massivt overmedicineret med et kontroversielt gigtpræparat.

Efterfølgende blev det konkluderet, at kommunen begik en fejl, da Center for Sundhed og Omsorg advarede kommunens ældrepleje mod det risikofyldte gigtpræparat, men ved en fejl ikke advarede Breelteparken.

Da Styrelsen for Patientsikkerhed besøgte Breelteparken sidst i maj fandt de dog, at medicinhåndteringen var forbedret. 

Læs også Beboer døde: Kommune glemte at advare plejehjem om medicin

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik