03:05

Se indslaget om beboernes problemer her. Video: Privat

Beboere i Hillerød har levet 17 år i støj og støv

Støvskyer og støj er hverdag for beboerne i den lille landsby Hammersholt syd for Hillerød, de er naboer til en fabrik, der bl.a. laver isolering.

Støv på biler, barnevogne, havemøbler og selv i kaffen - i landsbyen Hammersholt kæmper de på 17. år med generne fra nabofabrikken Nordisk Perlite.

Beboerne har klaget i årevis over støvmængderne og støjen men tilsyneladende for døve øren. De frygter, at de kan blive syge af støvet, der ses på skraldespande og kølerhjelme i landsbyen.

 -Vi lever i et inferno af støv og støj, og det påvirker vores liv på mange måder

Torben Espenhain, Nabo

 -Vi lever i et inferno af støv og støj, og det påvirker vores liv på mange måder, siger Torben Espenhain, der er en af naboerne til virksomheden. 

På naboernes billeder ses fint hvidt støv på blandt andet kølerhjelmen af en bil i nabolaget.  Foto: Privat

Beboerne i landsbyen frygter, at støvet blandt andet kan være sundhedsskadeligt. De har gentagne gange klaget til kommunen i løbet af de sidste 17 år, og de har også fået lavet målinger på støjen og støvet.

Den viser, at koncentrationen af partikler i luften i området er op til 17 gange højere end på den trafikerede H. C. Andersens Boulevard i København. Også støjniveauet er for højt.

 - Vi overholder grænseværdierne, der er på udledning af både støj og støv. 

Niels Knudsen, direktør for Nordisk Perlite

 - Støjniveauet fra virksomheden - målt 300 meter væk - i nattetimerne er 300 pct. af den tilladte, påbudte værdi, fortæller Torben Espenhain til TV 2 Lorry. 

Virksomheden Nordisk Perlite laver vulkansk aske om til isolering og filtrering til madvarer. Firmaet står ikke på listen over såkaldte 'Liste 1 virksomheder,' der kræver en miljøgodkendelse, og derfor er det Hillerød Kommune, der er tilsynsmyndighed. 

Også på skraldespande ses fint hvist støv i landsbyen Hammersholt. Foto: Privat

Hos Nordisk Perlite genkender man ikke de målinger, som naboerne til fabrikken har fået lavet.

17 år er alt for lang tid, vi skulle have haft denne her sag i byrådet noget før

Kirsten Jensen (S), 1. viceborgmester og spidskandidat

 - Vi overholder grænseværdierne, der er på udledning af både støj og støv. Der er foretaget en støvmåling, der viser, at vi ligger under grænseværdierne, og kommunens medarbejdere har tidligere i år foretaget en inspektion hver dag i halvandet år. Der var ikke noget at komme efter, man har ikke bemærket noget særligt dér, siger Niels Knudsen, der er direktør for Nordisk Perlite. 

Du kan høre hele interviewet med Nordisk Perlites direktør her:

09:55

Virsksomheden overholder alle grænseværdier og støvet er ikke sundhedsskadeligt, siger direktør Niels Knudsen. 

Luk video

Ligeledes afviser han, at der kommer støvskyer ud fra frabrikken, ifølge ham er der tale om vanddamp.

Ifølge Hillerød Kommune har man dog gentagne gange rejst problematikken overfor virksomheden.

 - 17 år er alt for lang tid, vi skulle have haft denne her sag i byrådet noget før, siger 1. viceborgmester og spidskandidat Kirsten Jensen fra socialdemokratiet.

Virksomheden er nu kommet på dagsordenen til byrådsmødet i december.

Referat fra kommunens Miljø- og Teknikudvalg

I Hillerød Kommunes beskrivelse af sagsforløbet om Nordisk Perlite kan man blandt læse følgende:

 
...Perlite er ikke klassificeret som sundhedsskadeligt efter Miljøstyrelsens regler. Arbejdsmiljøklagenævnet er enige i denne vurdering.
 
Til orientering har Arbejdstilsynet givet adskillige påbud til fabrikken om at sikre, at de ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning af perlitestøv (brug af maske). Det er ikke selve stoffet perlite, tilsynet har påtalt, men mængden af perlitestøv, de ansatte udsættes for.
 
Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd er naturligvis bekymret for den diffuse udledning af støv.
 
Siden virksomhedens etablering har der fra naboer jævnligt været klager over støj og støv fra virksomheden.
 
Hillerød Kommune har i 2008 givet et påbud om støj og støv. Dette påbud blev påklaget af Nordisk Perlite, og Hillerød Kommune måtte trække kravet om begrænsede driftstider tilbage. Det efterfølgende reviderede påbud indeholdt støjgrænser i det åbne land efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.
 
19. maj 2010 stadfæstede Miljøklagenævnet kommunens reviderede påbud af 18. december 2008 om begrænsning af støv- og støjgener fra Nordisk Perlite.
 
Nordisk Perlite fik i 2008 i forbindelse med påbud om støj foretaget en måling af virksomhedens støjbelastning, men der blev ikke målt for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Virksomheden kunne lige netop overholde støjgrænserne.
 
En gruppe naboer har 5. oktober 2016 indsendt en klage til kommunen over lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer fra Nordisk Perlite. Forvaltningen har i den forbindelse afholdt to møder med borgergruppen, ligesom forvaltningen har været på anmeldte og uanmeldte tilsyn på virksomheden flere gange i løbet 2016.
 
Hillerød Kommune har 28. november 2016 sendt varsel om påbud om at udføre støjmålinger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer til Nordisk Perlite.
 
Virksomheden har efterfølgende meddelt, at der vil blive udført støjmåling den 30. januar 2017. Hillerød Kommune har 3. januar 2017 sendt påbud for at sikre, at støjmålingen udføres. Påbuddet præciserer, at Hillerød Kommune skal have resultaterne af målingen inden den 10. februar 2017. Forvaltningen vil vende tilbage til Miljø- og Teknikudvalget, når resultatet af støjmålingen foreligger, herunder med et forslag til den videre proces.
 
Forvaltningen har på nuværende tidspunkt flere igangværende sager omkring Nordisk Perlite. Der er meddelt byggetilladelse til opførelse af en ny lagerhal. Lagerhallen er opført, men der mangler at blive opsat porte, før end hallen må tages i brug. Virksomheden har frist til den 15. februar 2017 til dette.
 
Derudover har Hillerød Kommune modtaget et meget omfattende materiale/observationer fra Foreningen Rent Miljø, som forvaltningen er ved at vurdere. Blandt andet ønsker Foreningen Rent Miljø en vurdering af, om Nordisk Perlite på baggrund af de nuværende aktiviteter vil være godkendelsespligtig, og om der således skal udarbejdes en miljøgodkendelse for virksomheden. Foreningen føler sig også generet af støv fra virksomhedens aktiviteter og ønsker en nærmere undersøgelse af dette forhold...